Verplichtingen Roma Meulesteedsesteenweg

Vraag Karlijn Deene

Recent werd door burgemeester Termont en schepen Decruynaere een overeenkomst bemiddeld tussen CAW Artevelde en een aantal vzw’s (Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe, Netwerk Vluchtelingen Gent, Rocsza) met betrekking tot het verblijf van een aantal Roma die het oude klooster aan de Meulesteedsesteenweg gekraakt hadden. Over de verplichtingen van de Roma inzake betalen van huur en van de kosten voor nutsvoorzieningen verschenen in de pers tegenstrijdige berichten van burgemeester Termont enerzijds en schepen Coddens anderzijds. In een in de pers geciteerde mail van burgemeester Termont staat te lezen: “Vooreerst moeten de bewoners wel degelijk huur betalen. In de overeenkomst staat eveneens dat de bewoners instaan voor alle kosten: water, gas, elektriciteit, brandstof, herstellingen, enz.” Van schepen Coddes werd volgende verklaring opgetekend: “In het voormalig klooster betalen ze een weliswaar kleine huur en staan de vzw’s in voor energiekosten.”

1. Wat is de precieze inhoud van de overeenkomst? Graag had ik een kopie van dit document ontvangen.

2. Welke verplichtingen werden nu eigenlijk al dan niet opgelegd aan de Roma op vlak van betalen van huur/kosten nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telefoon, internet, etc.)? Welke verplichtingen werden opgelegd op andere vlakken?

3. Indien het klopt dat voornoemde vzw’s (waarvan drie gesubsidieerd door de stad: Samenlevingsopbouw, Rocsa, Victoria Deluxe) de kosten van de nutsvoorzieningen betalen voor deze groep Roma: hoe valt dit te verantwoorden wanneer tegelijk honderden andere Gentenaars eveneens betalingsproblemen hebben qua energiekosten enz. en geen ondersteuning krijgen van de stad of één van haar satellieten?

Antwoord burgemeester Termont.

1. Wat is de precieze inhoud van de overeenkomst? Graag had ik een kopie van dit document ontvangen.

Het gaat om een overeenkomst tussen private partners. U zal willen begrijpen dat de Stad niet zo maar contracten tussen particulieren openbaar kan maken. Het is niet omdat ik bemiddeld heb tot het tot stand komen van deze overeenkomst dat ikzelf, of de Stad Gent, partij zijn in dit dossier. U kunt desgevallend de inhoud van de overeenkomst opvragen bij het CAW of bij een van de vzw’s die ze hebben ondertekend.

2. Welke verplichtingen werden nu eigenlijk al dan niet opgelegd aan de Roma op vlak van betalen van huur/kosten nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telefoon, internet, etc.)? Welke verplichtingen werden opgelegd op andere vlakken?

De overeenkomst werd afgesloten tussen het CAW enerzijds en de vier vzw’s anderzijds. Puur contractueel worden alle verantwoordelijkheden opgelegd aan de vzw’s en niet rechtstreeks aan de bewoners. De vzw’s staan in voor de kosten maar wensen de bewoners ook te responsabiliseren. Daarom is afgesproken dat de bewoners zelf de huur (100 euro) zullen betalen. De bedoeling is dat de bijdrage van de bewoners voor het geheel aan kosten gaandeweg toeneemt. Idealiter vinden de bewoners een reguliere woning om te huren en verlaten zij het pand vóór 30 juni 2014.

Er zit dus geen tegenstrijdigheid in de verklaringen van de burgemeester en voorzitter Coddens, daar de vzw’s garant staan voor de bewoners maar met hen duidelijke afspraken maken.

Zo mogen de bewoners geen bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden uitvoeren en moeten zij zelf instaan voor herstellingen. De bewoners dienen in goed nabuurschap te leven met de omgeving. De bewoners dienen de nodige verzekeringen voor te leggen. De richtlijnen van de Brandweer dienen strikt te worden opgevolgd en het aantal bewoners mag in geen geval stijgen.

3. Indien het klopt dat voornoemde vzw’s (waarvan drie gesubsidieerd door de Stad: Samenlevingsopbouw, Rocsa, Victoria Deluxe) de kosten van de nutsvoorzieningen betalen voor deze groep Roma: hoe valt dit te verantwoorden wanneer tegelijk honderden andere Gentenaars eveneens betalingsproblemen hebben qua energiekosten enz... en geen ondersteuning krijgen van de Stad of één van haar satellieten?

Organisaties die subsidies van de Stad Gent ontvangen zijn daarom nog geen satellieten.

Subsidies worden verleend op basis van een duidelijk dossier en op basis van duidelijke criteria. Organisaties horen actieplannen met doelstellingen en acties in te dienen alsook jaarrapporten. De subsidies, die deze vzw’s van de Stad ontvangen, staan los van dit dossier. Het is aan de vzw’s om hun uitgaven te verantwoorden.

Maar ik weet dat deze organisaties zich voor álle zwakkeren in de samenleving inzetten. De Werkgroep Vluchtelingen bijvoorbeeld heeft een vaste broodronde waarbij ze kansarme gezinnen voorzien van brood. Dit terwijl andere mensen voor brood wél betalen.

Datum tussenkomst: 

maandag, 2 september, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: