Verkiezingsdebat TKO van CVO Leerdorp

Vraag Karlijn Deene

Het TKO (Tweedekansonderwijs) van CVO Leerdorp plant op 24 april 2014 een verkiezingsdebat voor hun studenten met deelname van de verschillende politieke partijen. Ook in 2006 en 2012 heeft men al dergelijke debatten georganiseerd, telkens zonder problemen.

Recent ontvingen de organisatoren van het IVA Onderwijs echter het bericht dat het debat dit keer niet mag plaatsvinden. Het IVA baseert zich hierbij op de omzendbrief SO 78 (zorgvuldig bestuur) uit 2001 van het ministerie van onderwijs. Maar de bewuste passage in verband met politieke activiteiten wordt helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Deze passage leest als volgt (punt 3. Politieke Propaganda): “Politieke propaganda en politieke activiteiten in de scholen of centra, door welke persoon of instantie dan ook, zijn evenzeer verboden. In afwijking hierop : 2) zijn politieke activiteiten in de school toegelaten buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing. Personeelsleden en leerlingen worden niet gevraagd of aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen. Het schoolbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling. Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.”

‘Politieke activiteiten’ zijn dus in een aantal gevallen inderdaad verboden, maar onder de term ‘politieke activiteiten’ vallen alleen activiteiten georganiseerd door politieke partijen of mandatarissen. Dat is bij het debat van TKO CVO Leerdorp hoegenaamd niet het geval. De Commissie Zorgvuldig Bestuur van het ministerie van Onderwijs heeft recent ten andere nog bevestigd dat “het organiseren van een politiek debat in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen toelaatbaar is” (cf. beslissing 337 van 16 december 2013).

Daarom wil ik de schepen vragen dat ze dringend de nodige stappen zet om deze kwestie op te lossen en er voor te zorgen dat het debat van TKO CVO Leerdorp alsnog kan doorgaan. Ook wil ik de schepen vragen hoe het IVA Onderwijs bij haar interpretatie van de bewuste passage komt en waarom de omzendbrief voor de debatten in 2006 en 2012 blijkbaar geen enkel beletsel vormde.

Antwoord schepen Decruynaere

Ik heb uw vraag opgenomen met de betrokken diensten. Daaruit is gebleken dat men de bestaande reglementen hier te beperkend toegepast heeft.

Ik heb daarom gevraagd om het debat wel te laten doorgaan, en tegelijk, om misverstanden in de toekomst te vermijden, de vraag naar de juiste interpretatie van een en ander voor te leggen aan de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Inmiddels hebben we reeds informeel het standpunt van de CZB kunnen vernemen, wat inderdaad een soepeler interpretatie toelaat. In die zin dat een door de school georganiseerd, in het pedagogisch project kaderend debat kan, op bijkomende voorwaarde dat de school hierbij op de meest neutrale wijze informeert.

De diensten zullen nu bekijken of een aanpassing van de eigen bestaande reglementen nodig is.

Datum tussenkomst: 

zaterdag, 29 maart, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: