Toekomst Standaertsite

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - Vraag aan schepen Balthazar

De toekomst van de Standaertsite in Ledeberg kwam in de commissie stadsontwikkeling al herhaaldelijk aan bod. Een nieuwe stap in dit dossier was de verhoging midden oktober van het bod van het stadsbestuur op de voormalige parking op de Standaertsite. Een eerder bod werd als te laag beoordeeld, terwijl het bod op het andere deel van de site – de voormalige winkel plus de kantoorgebouwen – wel aanvaard werd. Tegen begin november zou bekend zijn of het verhoogde bod al dan niet aangenomen wordt.

  • Is het nieuwe bod aanvaard? Wat is nu de totale kost voor de stad voor de verwerving van de site? Voor welk aandeel kan de stad hiervoor een beroep doen op hogere overheden?
  • Welke planning en timing liggen er voor wat betreft de nieuwe invulling van de site? Is al een overleg of contact met de buurtbewoners gepland?

Antwoord schepen Balthazar

Bij collegebeslissing dd. 17 oktober 2013 werd door het college goedkeuring gegeven aan het uitbrengen van een aangepast bod voor de site Stansdaert.

Er werd toen een aangepast bod uitgebracht van

1) 1.115.906,26 € op het binnengebied eigendom van de familie Standaert
2) 193.600 € op de parking eigendom van de BVBA Standaert in faling

Het bod op het binnengebied en in eigendom van de familie Standaert werd aanvaard en hiertoe werd een verkoopsovereenkomst opgemaakt. Deze werd inmiddels ondertekend door de betrokken partijen en wordt aan de goedkeuring van de gemeenteraad in december voorgelegd.

Het bod op de parking opgenomen in het faillissement werd door de curatele aanvaard en weerhouden voor voorlegging aan de Rechtbank van Koophandel. Hier dienen we nog te wachten op een vonnis van de rechtbank alvorens dit bod definitief aanvaard kan worden.

Met betrekking tot de goederen opgenomen in het faillissement werd inmiddels ook een ontwerp van akte opgemaakt dat deze ochtend goedgekeurd werd door het college en eveneens aan de gemeenteraad in december zal worden voorgelegd ter goedkeuring en dit om de akte betreffende dit dossier simultaan te kunnen verlijden. De aanvaarding van dit ontwerp authentieke akte zal wel gebeuren onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vonnis van de rechtbank.

De totale kostprijs van het aankoopdossier bedraagt in totaliteit: 1.309.506,26 €

De middelen worden voorzien uit het Grootstedenbeleid en Stadsvernieuwingsfonds

Indien de besluitvorming van de Rechtbank van koophandel en de Stad Gent simultaan verloopt zal de stad in maart 2014 eigenaar zijn van de betrokken site.

Wat betreft de invulling van de site is het duidelijk dat er zowel bij de Stad als bij de buurtbewoners heel wat ideeën en verwachtingen leven. Een aantal van die verwachtingen vloeit voort uit het stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft. We willen dus ook goed afwegen of de noden specifiek op de Standaert site moeten opgelost worden, of eerder een plek moeten vinden binnen de andere deelprojecten van het stadsvernieuwingsproject. Zo opent straks de Welzijnsknoop zijn deuren, blijven we verder werken aan het Dienstencentrum, wordt de herinrichting van het park De Vijvers binnenkort opgestart, … De nood aan informele sport- of bewegingsruimte is er wel één die we graag geïntegreerd zien in de toekomstige invulling van de site. Maar hiernaast zijn nog veel dingen mogelijk.

Om alle verwachtingen ruimtelijk te testen, doen we een beroep op het studiebureau BUUR. We zullen hen betrekken in het traject dat we doorlopen met de buurtbewoners om zo samen met de buurtbewoners de site een goede bestemming te geven. Dit inspraaktraject zal gericht zijn op alle bewoners van Ledeberg. Extra aandacht gaat naar de direct omwonenden van de site. Er zal
natuurlijk ook nauw samengewerkt worden met de bewonersgroep ‘Ledeberg doet het Zelf’. Zij hebben ikv Standaertsite zelf vele actie & promotie gevoerd en soort van opwarmingsronde en verkenningsronde gedaan. Deze input willen we graag meenemen in het verder traject.

Dit traject wordt opgestart eens er zekerheid is over de aankoop. Het zal wat tijd vragen. In tussentijd is er aandacht voor een tijdelijk gebruik, dat snel na de definitieve aankoop (verlijden van de akte) kan opgestart worden. Dit kan eveneens fungeren als experimenteerperiode voor wat de invulling van de site betreft, maar ook wat betreft het beheer ervan.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 14 november, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: