Terrassen op de verlaagde kades van de Graslei

Vraag Karlijn Deene

De kades in het centrum zijn bij mooi weer bijzonder populair, wat jammer genoeg ook tot overlast leidt. Een aantal zaakvoerders hebben als oplossing voor de overlast het idee gelanceerd om de terrassen op de Graslei uit te breiden tot aan het water. Zij willen dus ook de verlaagde kades als terras gebruiken.

De initiatiefnemers zeggen dat ze dit voorstel al hebben besproken met schepen Peeters en dat de schepen voorstander is van het idee. De burgemeester echter zou het privatiseren van het
openbaar domein geen goede oplossing vinden tegen zwerfvuil: “de jeugd wegjagen is het kind met het badwater weggooien”.

  1. Wordt er verder met de handelaars over dit voorstel overlegd?
  2. Heeft het schepencollege hierover al definitief beslist, zo ja, wat is het standpunt van het college?

Antwoord schepen Peeters

Vooreerst moet ik u meedelen dat de overlast aan de Graslei, door u terecht aangehaald, een multidisciplinaire aanpak vergt. Zo moet het probleem van het sluikstorten worden aangepakt en wordt op drukke dagen de toegang naar de bootjes te veel belemmerd. Dit staat op zich nog los van de vraag of de verlaagde kades terraszone moeten worden.

Er zijn reeds afspraken gemaakt in het college.

Schepen Watteeuw bekijkt met de bevoegde diensten welke maatregelen kunnen genomen worden om de toegang naar de bootjes te vrijwaren. Schepen Heyse zal extra maatregelen nemen om het rondslingerend vuil aan te pakken.

De mogelijkheid om op de verlaagde kades terrassen te voorzien wordt momenteel bekeken binnen de werkgroep die bezig is met de terrasinplantingsplannen. Zoals op elke locatie zoeken we naar een evenwicht tussen de verschillende functies van het openbaar domein. Dit is, zeker voor een stadsgezicht als de Graslei, de enige goede manier van werken: afweging maken tussen overwegingen van toerisme, stedenbouw, erfgoed en economie.

Dit gezegd zijnde, het zal u wellicht niet verbazen dat ik als schepen bevoegd voor middenstand het idee van terrassen op deze locatie principieel niet ongenegen ben. Maar dit zal afhangen van het advies van de verschillende betrokken diensten. Momenteel staat er nog niks vast.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 10 april, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: