Spelende kinderen en jongeren - wijziging politiereglement

GEMEENTERAAD - Voorstel van raadsbesluit

Woordelijk verslag

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dan is er een vraag en een voorstel tot raadsbesluit van mevrouw Karlijn Deene in verband met spelende kinderen en jongeren. Mevrouw Deene, u hebt het woord.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u, mijnheer de voorzitter.

Collega’s, de openbare veiligheid en een vlotte doorstroming op het openbaar domein is iets wat we allemaal belangrijk vinden. Daarom ook dat in de politieverordening hier terecht veel aandacht aan wordt besteed.

De voorbije weken is er wat commotie ontstaan, lichte commotie, nadat een gemeenteraadslid van Groen in de gemeente Merelbeke, tevens kamerlid, Stefaan Van Hecke, bekendmaakte dat in zijn gemeente en in de andere gemeenten van de politiezone Rhode en Schelde een passage stond over spelende kinderen. Ik lees de passage graag voor.

“Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen, behoudens op de speciaal door het stadsbestuur daartoe aangelegde terreinen of straten, enig spel te spelen dat, of enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé- hetzij openbare eigendommen veroorzaken.”

De commotie van Groen ging natuurlijk vooral over de zinsnede “het is verboden [...] enig spel te spelen dat”. Het zou gaan om een passage die sinds 2011 redelijk onopgemerkt in de politieverordeningen van de verschillende gemeenten staat, en die in alle goede bedoelingen als standaardformulering is aangewezen door de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Vooral kleinere steden en gemeenten maken graag gebruik van de ervaring en expertise van de VVSG omdat die gemeenten niet altijd de nodige tijd en middelen hebben om expertise over alle mogelijke thema’s op te bouwen. Daarom ook dat verschillende burgemeesters schrokken van die bepaling die een beetje onopgemerkt in een politieverordening was binnengeslopen. Daarom ook dat verschillende burgemeesters onmiddellijk aangaven dat ze die bepaling gingen evalueren en zonodig gingen laten schrappen. Dat is de situatie bij die kleinere steden en gemeenten. Ik kom daar straks op terug.

Nog even over die betreffende passage in de politieverordening. Het groene kamerlid Stefaan Van Hecke omschreef deze passage als volgt: “Krankzinnig, want je geeft jongeren het signaal dat spelletjes spelen niet kan. Het verbod zou ertoe kunnen leiden dat je geen ‘Schipper, mag ik overvaren’ meer kan spelen omdat de voorbijgangers een ommetje zouden moeten maken.” Stefaan Van Hecke kondigde dan ook aan dat zijn partij, Groen dus, een klacht ging indienen bij de gouverneur.

Maar wat blijkt nu? In de grootste stad waar Groen zelf deelneemt aan het bestuur, namelijk in Gent, is die bepaling van de VVSG ook letterlijk overgenomen, namelijk in Artikel 20 van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid.

Wat ik bij een kleinere gemeente of stad nog zou kunnen begrijpen, dat zo’n bepaling onopgemerkt in een politiereglement binnensluipt om de redenen die ik daarnet heb opgesomd, vind ik een beetje raar bij een stad zoals Gent. Een grootstad zoals Gent heeft wel het nodige personeel en wel de nodige expertise om de voorstellen van de VVSG af te toetsen op hun merites en vooral om ze af te toetsen op hun eigen beleid.

Want een passage over spelende kinderen in een politiereglement opnemen, staat volgens mij haaks op het beleid dat de Stad wil voeren als zogenaamde kindvriendelijke stad. Want met de zinsnede “het is verboden [...] enig spel te spelen dat” wordt namelijk de indruk gewekt dat spelende kinderen automatisch een overlast vormen op de openbare ruimte.

Collega’s, als we aan verschillende Gentenaars die hier zijn opgegroeid in de stad - ik denk dat er in deze gemeenteraad heel wat zouden zijn - zouden vragen “wanneer ben je eigenlijk verliefd geworden op onze stad?” dan denk ik dat dat vaak als kind al spelend is gebeurd.

In mijn geval is dat zeker zo gebeurd. Ik ben verliefd geworden op deze stad toen ik met vrienden verstoppertje speelde onder en rond de Sint-Michielsbrug, toen we voetbal speelden op het Sint-Elisabethplein op het Oud Begijnhof, toen we met de jeugdbeweging al zingend over de straat liepen, en dan ondertussen het spelletje, je kent het waarschijnlijk, “hier komt de rups pardie pardaf” speelden.

Natuurlijk hinderden we de straat, en de auto’s achter ons moesten wat trager rijden. Als kind heb ik ooit een fase gehad waarbij ik geloofde dat als ik al hinkelend over het zebrapad ging, de juf ons geen huiswerk ging geven die dag. Ik heb in die periode ook heel veel automobilisten wat langer laten wachten.

Ook toen we als tiener samen met onze klasgenootjes als schoolopdracht allerlei raadsels moesten oplossen in de straat, en schots en scheef door de straten liepen, al giechelend en kwetterend, wat waarschijnlijk nog het meest storende was, maar toen hebben we dat ook gedaan.

Collega’s, ik wil deze gemeenteraadszitting graag aangrijpen om mij diep te verontschuldigen voor al die keren dat ik tijdens het spelen van enig spel op de openbare plaats en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen die niet behoren tot de speciaal door het stadsbestuur daartoe aangelegde terreinen of straten, de Gentenaars heb gestoord. Mijn excuses hiervoor, nogmaals mijn welgemeende excuses.

Collega’s, de burgemeester gaf in de pers aan dat hij absoluut wil vasthouden aan het verbod op hinderlijke spelletjes, maar zo benadrukte hij dat het niet de bedoeling is om boetes te geven aan 14-jarigen die hinkelen of tikkertje spelen. Niet dat ik al veel 14-jarigen nog hinkelspelletjes heb zien spelen, mijnheer de burgemeester, maar goed. U gaf een voorbeeld waarvoor het wel zou dienen, namelijk, zegt u, “een groep twintigers die midden op straat een voetbalwedstrijd beginnen te spelen. Daar is dat verbod voor bedoeld”, zo vertelde u in de pers.

Mijnheer de burgemeester, ik heb dat gewoon gehaald uit de citaten over het hinkelspelletje in het voetbal. Dat zijn uw woorden die ik uit de krant heb gehaald, mijnheer de burgemeester. Mijn excuses nogmaals, ook hiervoor. (verschillende onverstaanbare replieken) Het zal misschien uw medewerker geweest zijn, mijnheer de burgemeester, of uw woordvoerder, maar goed.

Mijnheer de burgemeester, ik begrijp natuurlijk volledig dat u als burgemeester van een grootstad alle middelen in handen wil hebben om inderdaad die veiligheid en die vlotte mobiliteit op de openbare weg te garanderen. Maar ik blijf bij mijn standpunt, dat de betreffende passage stigmatiserend werkt. De indruk wordt gewekt, en expliciet gewekt door die passage, dat spelende kinderen automatisch een overlast vormen. Want van alle soorten van storende activiteiten, want er zijn er natuurlijk wel heel veel, benadrukt u, vermeldt u alleen het spel.

Onze fractie is van oordeel dat u, als u alle verwijzingen naar het spelen uit Artikel 20 van het politiereglement zou schrappen, in feite nog voldoende middelen zou hebben. Wij zouden dan voorstellen dat dan zou overschieten: “Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé- hetzij openbare eigendommen veroorzaken.”

Want, mijnheer de burgemeester, ik blijf erbij, waarom benadrukt u alleen maar “enig spel”? U geeft het voorbeeld van jongeren die midden op straat, zeg maar, midden op de R4, beginnen een voetbalpartijtje te spelen. Ik kan dan toch evengoed andere voorbeelden opgeven. Als iemand midden op de R4 ineens een kraampje opent om patatten te verkopen, dan gaat u toch ook niet zeggen dat storend ondernemerschap niet mag, maar zal u spreken van “een storende activiteit”. Of als een of andere parochie ineens een processieommegang over de R4 zou voeren, gaat u toch ook niet zeggen “een storende religieuze praktijk” maar “een storende activiteit”. (onverstaanbare repliek van mevrouw De Regge)

Neen, mevrouw, ik wil de absurditeit van die passage benadrukken.

Als er ineens een fanfare op de R4 een wandelconcert zou geven, zal u niet spreken van “een storende culturele bezigheid” maar dan zal u zeggen “een storende activiteit”. Ook hier, als jongeren misschien met te veel mensen voetballen en daarom de straat blokkeren, dan vind ik dat dat een storende activiteit is, en moeten wij dit niet expliciteren en viseren als “een storend spel”, want bij de andere soorten activiteiten doen we dat ook niet. Als bijvoorbeeld de scouts onaangekondigd een jamboree midden in de stad zouden organiseren, moeten wij zeggen “dit is een storende activiteit”, en op basis daarvan moeten ze worden aangesproken.

Jammer genoeg moet ik weer verwijzen, en dat is niet echt mijn bedoeling, naar collega Vandekerckhove, die enkele jaren geleden nog ook benadrukt heeft... (rumoer) Neen, maar in dit geval steun ik collega Vandekerckhove volledig, maar ik wil hem graag citeren: “Kinderen moeten kind zijn en spelen. We willen daarom in het politiereglement alle bepalingen schrappen die de spelactiviteiten van kinderen en de samenkomsten van jongeren beperken. Wij zullen ook voorstellen dat de Stad Gent een bepaling opneemt dat spelende kinderen nooit als overlast beschouwd kunnen worden.”

Onze fractie kan dat standpunt niet verdedigen, om de eenvoudige reden dat dat te ver gaat. Wij vinden dat spelende jongeren soms wel een overlast kunnen zijn. Maar in dat politiereglement, waarom die passage, die expliciete vermelding “enig spel” als enig voorbeeld wordt opgenomen van “storende activiteit”. Die passage, vinden wij, moet er worden uitgehaald, de zinsnede “een storende activiteit” moet een voldoende kapstok zijn voor de burgemeester om in te grijpen als inderdaad de openbare veiligheid in het gedrang zou zijn.

Beste collega’s, ons voorstel is denk ik duidelijk. Het is een heel eenvoudig voorstel. Wij willen dus vragen om in Artikel 20 enkel de verwijzing naar “enig spel”, en ook “behoudens de speciaal hiertoe aangelegde terreinen” te schrappen, zodanig dat behouden blijft “het is verboden enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen”, etcetera.

Ik hoop van harte dat mijn voorstel niet zal worden afgeschoten onder het mom van “we doen wel een evaluatie”. Een evaluatie duurt twee, drie jaar. In een kinderleven betekent dat het verschil tussen kind zijn en dan al bijna volwassen zijn. Twee, drie jaar is voor een kinderleven dat ze eigenlijk gestigmatiseerd worden, dat spelen in feite als hinderlijk wordt ervaren, lang.

Laten we gewoon nu van Gent een stad maken die kindvriendelijk is. Het is een eenvoudig voorstel. Het lost ook niet alles op, ik weet dat. Het mag zeker niet de bedoeling zijn om hier een symboolvoorstel van te maken, maar ik geloof toch dat dit een voorstel is waar de fracties zich achter kunnen scharen, en dat ook de schepen van Jeugd, vertegenwoordigd in schepen Watteeuw, mijn pleidooi hierin zal steunen.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   De heer Holemans. Wacht, de heer Goossens eerst.

De heer Paul Goossens.   Dank u wel, mijnheer de burgemeester. Kort. Wij zullen het voorstel steunen van N-VA. Mevrouw Deene heeft dat met heel veel vuur en uitgebreid verdedigd, en ze heeft absoluut een punt. Wij vonden ook dat Stefaan Van Hecke een punt had toen hij dit naar voren bracht. Kort om te zeggen: “inderdaad, ga die passage, die verwoording aanpassen”, en dan kunnen wij dat steunen. Als natuurlijk collega Vandekerckhove erop aandringt dat wij zijn voorstel steunen, dat iets verder gaat, dan zullen wij dat ook met veel plezier doen. Dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. De heer Holemans.

De heer Dirk Holemans.   Dank u wel, mijnheer de voorzitter.

Collega’s, normaal doe ik dat in de fractie, maar goed, we zijn hier met meer mensen. Ik zou toch graag collega Vandekerckhove een pluim geven voor al die jaren intensief werk die hij al heeft verricht. Wie er zou aan twijfelen: hij gaat dat de komende jaren gewoon voortzetten. Wat dat betreft zou ik zeggen: een lichtend voorbeeld voor nieuwe mensen.

Collega’s, collega Deene heeft zich uitvoerig verontschuldigd voor haar gedrag als kind. Welnu, ik ga dat niet doen, mij verontschuldigen, ik wil wel iets bekennen. Ook ik heb mijn stad, ik geef het toe, Antwerpen, als kind leren kennen al spelend, en mijn bekentenis is “ik heb waarschijnlijk veel geluk gehad”. Toen ik 14-, 15-jarige was, heb ik misschien wel een paar dingen gedaan die daar nu niet meer door de beugel zouden kunnen.

Maar goed, collega’s, de houding van Groen ten aanzien van spelende kinderen is steeds helder geweest. Ik ben blij dat collega Vandekerckhove reeds geciteerd is. Men had ook toenmalig gemeenteraadslid Elke Decruynaere kunnen citeren. In de commissie Welzijn 2011, toen het ging over het verbieden aan kinderen om te voetballen op bepaalde pleinen, zei ze ook - misschien waren het toen wel profetische woorden van haar, ik citeer -: “Als er een conflict is over de ruimte voor kinderen in onze stad, dan verwacht ik van de schepen van Jeugd in een dergelijk conflict dat die partij kiest voor de kinderen en de jongeren.”

Collega’s, deze houding is niet veranderd nu we in de meerderheid zitten. Voor de mensen die het goed bijhouden. De eerste vraag die ik stelde vorig jaar, de eerste vraag die ik stelde deze legislatuur, was in het vragenuurtje, een vraag aan de burgemeester over de GAS-boetes. Het was toen volle winter. Ik vroeg toen onder meer de bevestiging van de burgemeester dat in Gent kinderen met plezier met sneeuwballen kunnen spelen zonder dat ze schrik moeten hebben voor een GAS-boete.

De burgemeester antwoordde toen op mijn vraag dat inderdaad jongeren die met sneeuwballen gooien, niet worden geverbaliseerd. Verder voegde hij daaraan toe dat het aantal minderjarigen dat in Gent een GAS-boete krijgt erg laag is. Kortom, de situatie in Gent ten aanzien van spelende kinderen was helder en is helder, los van de mist die N-VA hier wat wil creëren.

Collega’s, dat neemt niet weg dat, ere wie ere toekomt, ik denk dat we blij moeten zijn met het voorstel van raadsbesluit van N-VA. Het geeft een signaal om de letter van de Gentse wet om te zetten in de geest die er al was. Dat is positief, en dat is een goede zaak voor al de kinderen van deze stad, want ik denk dat deze kinderen zich binnen tien of twintig jaar, stel je voor, als zij gemeenteraadslid zijn geworden, dan niet moeten verontschuldigen voor hun speels gedrag als kind.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Collega’s, en vooral mevrouw Deene, bedankt voor uw tussenkomst.

Ik zou u willen uitnodigen om mij een keer te informeren na de zitting, of mij een keer per mail te sturen waar ik die verklaring zou afgelegd hebben waarover u spreekt. Ik heb daar bij mijn weten, en ik weet toch meestal nog altijd wat ik vertel, geen verklaringen over afgelegd. Ik heb gezien dat in de krant in een artikel mijn woordvoerder van mijn kabinet wordt geciteerd. Dat is wel correct, maar ik heb daar geen enkele verklaring over afgelegd.

Wat u wel gaat terugvinden, u moet daar maar eens naar zoeken, het is in het nationaal nieuws trouwens, het is trouwens op televisie geweest, is een artikel waarbij een inwoner van de Afrikalaan klacht had neergelegd tegen spelende kinderen omdat ze te veel lawaai maakten. Ik heb dan geweigerd om daarop in te gaan omdat ik vind dat kinderen die spelen altijd het gelijk aan hun kant hebben. Het was overdag en betrokkene vond het toch nodig om daar de nationale pers voor in te schakelen. Dat is in de nationale pers geweest, ja.

Om op uw vragen te antwoorden. Uw vraag was eigenlijk op papier gericht aan onze schepen van Jeugd, maar u weet dat mevrouw Decruynaere verontschuldigd is. Ik wil u trouwens namens het voltallige college het volgende antwoord geven.

Laat mij duidelijk zijn, ik zal ook heel kort zijn. Het college heeft geen enkele moeite om in te gaan op uw voorstel. Wij vinden inderdaad dat die passage “enig spel te spelen” in dat Artikel 20 in het politiereglement van openbare rust en veiligheid totaal overbodig is en ten onrechte, zoals u doet, trouwens, zou kunnen laten uitschijnen dat dat kinderen viseert.

Ik moet u zeggen, mijn woordvoerder heeft daar inderdaad een verklaring over afgelegd, en heeft enkel gezegd, aan de media bevestigd, dat deze bepaling inderdaad ook opgenomen is in ons politiereglement.

Maar ik wil u trouwens zeggen, mevrouw, ik wil u erop wijzen dat deze zinsnede in Artikel 20 van het reglement nooit, maar dan ook nooit, nooit ofte nimmer, onthou dat goed, gebruikt is om spelende kinderen aan te pakken. Er is hier nooit ofte nimmer in deze stad op basis van dit artikel naar kinderen toe opgetreden. Dat is zeer duidelijk.

Er is daar nooit ofte nimmer een GAS over geweest. Er bestaat hier trouwens, om over die sneeuwballen te spreken, geen reglement dat je niet met sneeuwballen mag gooien. Er bestaat hier geen reglement in deze stad dat je niet mag spelen, en dergelijke meer. Dat bestaat hier niet.

Dat neem ik de actiegroep die tegen GAS is, iedereen heeft het recht om zijn acties te voeren, maar dit is een oneerlijke campagne. Men maakt een affiche met een kind met een sneeuwbal, en men schrijft erop “Daniel, geen GAS alstublieft”. Dat laat de indruk naar de Gentenaars dat wij een GAS zouden geven aan kinderen die met een sneeuwbal gooien. Dat is absoluut niet het geval. In deze stad worden kinderen voor dergelijke dingen niet beGASt, dat is absoluut niet het geval.

Maar ik moet u zeggen, ik heb uw voorstel onmiddellijk met positief gevolg aan onze Juridische Dienst overgemaakt. Deze oordeelden dat een aanpassing in de tekst, voor wat de subjectieve beleving betreft, absoluut aangewezen is. Er wordt wel op gewezen dat een spel, spelen, “enig spel spelen”, zoals dat daarin staat, trouwens geen exclusieve bezigheid is voor kinderen.

Ik zal u trouwens zeggen, mevrouw, en de oudere raadsleden in deze raad zullen zich dat herinneren, dat dat eigenlijk daarin gekomen is op het ogenblik dat via de sociale media de studenten van de universiteit opriepen om een spel, ik geloof dat dat gotcha heette of zo, te spelen waarbij men elkaar opjoeg en met wapens naar elkaar schoot. Dat was een spel dat ook ergens in Spanje of zo gespeeld werd in de steden, waarbij men door de straten liep met wapens en met, ik geloof dat dat kleurballetjes waren, of zo, naar elkaar schoot.

We hebben gezegd “sorry, dit gaat te ver”. Daar hebben we inderdaad gezegd “dat gaat niet”. Er werd ook geen aanvraag voor gedaan. Het is naar aanleiding daarvan dat dat in dat reglement is gekomen. Maar ik ben het volstrekt met u eens: het zou de indruk kunnen geven dat wij de kinderen hier niet laten spelen, en dat kan absoluut niet het geval zijn.

Evenmin hoeft de huidige bepaling die daarbij staat, “of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé- hetzij openbare eigendommen veroorzaken”, dat staat daar ook eigenlijk te veel in. Dat staat daar niet op zijn plaats. We zouden dat ook schrappen. In een politiereglement moet dat eigenlijk niet staan, aangezien de zorgvuldigheidsplicht van elke burger in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen, en iedereen zich op die manier moet gedragen.

Ik moet u zeggen dat in het kader van wat ik daarnet aan de heer Yüksel heb geantwoord, het overleg dat we nu hebben met de Juridische Dienst, met het parket, met politie, Lokale Preventie en Veiligheid, enzovoort, we hebben vastgesteld bij het nalezen van de politiereglementen, dat daar nog veel dingen in staan die een keer moeten opgekuist worden.

Dat is geen uitnodiging aan iedereen van u om hier volgende maand weer te interpelleren met een ander punt. Ik wil u gewoon zeggen dat we dat punt normaal gezien gingen meenemen in de opkuis van al de politiereglementen. Men heeft ooit na de fusie in 1977 de politiereglementen van al de deelgemeenten die dan bij Gent gekomen zijn en die een eigen gemeente waren, proberen...

Mevrouw, luistert u ook naar mij, want u bent nu aan het tweeten dat u gelijk krijgt, enzovoort, dat N-VA er weer voor gezorgd heeft dat dit en dat...

Mevrouw Karlijn Deene.   Ik ben uw artikel aan het opzoeken.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Maar u moet ook luisteren...

Ah, u tweet het. Het is de heer Bracke. Maar ik dacht dat u met de heer Bracke zat te tweeten over het succes dat u haalt met N-VA in deze raad. Ik wil u enkel zeggen dat we... Ik zal het maar zo laten. Doe maar verder, mevrouw, het is toch niet belangrijk wat ik u zeg.

Dan stel ik concreet voor om het Artikel 20 voorlopig als volgt aan te passen.

Ik zeg u, ik zal naar de raad komen met de volledige aanpassing van al de politiereglementen. We gaan die een keer opkuisen. Er staan daar veel dingen in die gedepasseerd zijn, enzovoort, en die nog dateren vanuit bepaalde deelgemeenten, die men destijds heeft overgenomen, maar de tijd en de geest zijn ook veranderd. We moeten dat dus allemaal aanpassen.

Heel concreet stel ik u voor om in te gaan op het voorstel van mevrouw, en het als volgt te formuleren: “Het is verboden om op openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen activiteiten uit te oefenen die de voorbijgangers hinderen of het verkeer belemmeren.” Dan is zowel die zinsnede van dat spel daaruit als dat van die ongevallen en letsels en schade, en dergelijke meer. Wij moeten dat daar niet in schrijven. Het Burgerlijk Wetboek zegt dat dat niet mag.

Dat is mijn voorstel, waarvan ik niet twijfel dat u akkoord zult kunnen mee zijn, en dat de heer Bracke nu kan tweeten. Is het al gebeurd? Het is al weg. Mevrouw, alstublieft.

Mevrouw Karlijn Deene.   Daarmee wil ik u al danken voor het positieve advies. Uw vraag naar mij toe over die artikelen. Ik heb het opgezocht. Het is daarmee dat ik bezig was. Het is inderdaad uw woordvoerder die geciteerd werd. Dat heb ik dan uit het oog verloren.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mijnheer Bracke, twitter een keer dat mevrouw een verkeerde verklaring afgelegd heeft.

De heer Siegfried Bracke.   Ik moet u zeggen, mijnheer de voorzitter, dat ik zelf voorlopig nog bepaal welke tweets ik maak en welke niet.

 

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dan zal ik het zelf moeten doen tussendoor.

 

De heer Filip Watteeuw, schepen.   Mijnheer Bracke, (onverstaanbaar) Moet u dat niet doorgeven aan de burgemeester van Antwerpen?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ik vermoed dat dat inderdaad nu in Antwerpen ook het geval zal zijn.

De heer Filip Watteeuw, schepen.   Dat is zeer goed nieuws.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ik ga onmiddellijk het woord geven aan de volgende spreker, want ik moet dringend iets tweeten. Ik veronderstel, mevrouw, dat u akkoord bent met het tegenvoorstel?

Mevrouw Karlijn Deene.   Jazeker.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dat we dat unaniem kunnen aanvaarden? Tenzij Groen wil tegen stemmen. Mijnheer Vandekerckhove, bent u akkoord? Ja. Want het is hier uw avond. Goed, dames en heren, dat punt is dan unaniem aanvaard zoals ik het voorgesteld heb.

Datum tussenkomst: 

maandag, 27 januari, 2014

Type: 

Voorstel van raadsbesluit

Tags: