Sociale onrust bij IVAGO

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - Vraag aan schepen Heyse

Bij Ivago heerst sociale onrust. De voorbije weken brak al twee maal een spontane staking uit. Dit zorgt voor overlast voor de burgers: vuilnis blijft dagen op straat staan en zoals iedereen weet ‘vuilnis trekt vuilnis aan’. In de pers wordt bericht dat de problemen al een hele tijd sluimeren en dat een gebrek aan wederzijds vertrouwen en respect tussen de verschillende categorieën werknemers en tussen de arbeiders en het management aan de basis ligt. De Ivago-arbeiders vrezen ook dat zij alleen de aangekondigde besparingen zullen voelen, terwijl private partner ECOV – die de directie en het management levert – niets zou moeten inleveren.

Na een overleg tussen management en vakbonden na de laatste staking werden enkele maatregelen afgesproken die er zouden moeten toe leiden dat de verschillende geledingen van het bedrijf elkaar beter leren kennen. Midden december kondigde de schepen ook al aan dat bekeken zal worden welk aandeel van de besparingen ten bedrage van 4,8 miljoen euro door ECOV zou kunnen gedragen worden. Te vrezen valt echter dat dit allemaal maar een heel tijdelijk sussen van de gemoederen zal zijn. Een vakbondsvertegenwoordiger verklaarde al dat “als de gebrekkige communicatie vanuit het management niet verbetert, is er binnen de week een nieuwe actie”, en ook: "op lange termijn is er nog veel werk om uit de algemene malaise te geraken". Dit belooft voor de Gentse burgers.

  1. Welke maatregelen neemt de schepen om de aanslepende malaise bij Ivago ten gronde op te lossen? Hoe zal de schepen voorkomen dat de Gentenaars telkens opnieuw het slachtoffer zijn van de sociale onvrede bij Ivago?
  2. Is er ondertussen al zicht op hoe de besparingen bij Ivago zullen gerealiseerd worden? Wat zal het aandeel van ECOV zijn?
  3. Werden er GAS of andere sancties uitgeschreven tegenover burgers die naar aanleiding van de voorbije staking hun huisvuil langer op straat lieten staan?

Antwoord schepen Heyse

De voorbije periode heerste terug inderdaad sociale onrust bij IVAGO. Wie al langer Ivago volgt, weet dat er in het verleden nog periodes van sociale onrust zijn geweest.

Een eerste spontane actie brak uit op 16 december. De werknemers ventileerden hierbij vooral hun ongerustheid over het behoud van de werkgelegenheid bij IVAGO naar aanleiding van de door de stad Gent opgelegde besparingsmaatregelen. Na overleg werd een protocolakkoord met de vakorganisaties afgesloten.

In het protocolakkoord van 16 december kregen de werknemers de garantie dat er geen naakte ontslagen zullen vallen van werknemers die in dienst zijn op 1 januari 2014. Alle werknemers kregen hierover een persoonlijk schrijven, ondertekend door de algemeen directeur en mijzelf als voorzitter. Daarnaast kreeg men de garantie dat de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden behouden blijven. Tevens wil men de structurele inzet van interimarbeiders en de mogelijke overgang van een interimcontract naar een IVAGO-contract onderzoeken. Ook werd in dit protocol toegezegd dat het stadsbestuur gesprekken met ECOV – de private partner binnen IVAGO – zal aanknopen rond de bijdrage van ECOV in het besparingsplan.

Op 7 januari was er opnieuw een spontane stakingsactie. De directe aanleiding hiertoe was een conflict tussen een medewerker van de dienst openbare reiniging en zijn directe leidinggevende.

Een eerste bemiddelingsvoorstel van de directie werd niet aanvaard, waarop een deel van de medewerkers het werk neerlegden. Ongeveerd de helft van de vrachtwagens kon later toch uitrijden, maar belcentrum en recyclageparken bleven gesloten. Na verdere gesprekken tussen directie en de vakorganisaties ondertekenden de partijen een nieuw protocolakkoord. Dit is erop gericht om leidinggevenden en buitendienstmedewerkers meer begrip voor elkaars werkgebied te doen opbrengen en meer respect voor elkaar te bewerkstelligen. In dit kader gaan leidinggevenden gedurende de volgende weken mee op pad
met hun ploegen en zullen anderzijds medewerkers van de buitendiensten de werkzaamheden in de planning van de dienst operaties volgen. Een evaluatie hiervan volgt op het OOC van februari.

Ook voor de andere IVAGO-diensten wordt een aanpakplan rond welzijn uitgewerkt. Het protocol werd verder uitgewerkt op de vergadering van het OOC van 10 januari. Daar werden tevens afspraken gemaakt over het opmaken van de agenda voor de komende CAO-onderhandelingen. De partijen engageren zich ook om de inhoud van het protocol te respecteren, het overleg alle kansen op slagen te geven en de sociale vrede te bewaren.

Wij rekenen erop dat we deze onderhandelingen tot een goed einde kunnen brengen. De bewarende maatregelen voor de periode 2014-2019 zijn:

1. Burgers – retributies

Een vuilniszak van 60 liter zal 1,75 euro kosten in de plaats van 1,50 euro. Hierbij worden de laagste inkomens ontzien en worden sociale correcties versterkt, vooral voor mensen met kinderen, en uitgebreid naar doelgroepen die nu niet bereikt worden. De tarieven voor grofvuil en voor GFT worden niet verhoogd, noch geïndexeerd. Dit laatste om burgers aan te zetten om GFT uit het restafval te houden. De PMD-zak wordt naar 0,24 euro gebracht, het niveau van wat gangbaar is in de meeste centrumsteden.

2. Dienstverlening

De besparingen zullen een minimale invloed hebben op de dienstverlening. In het stedelijk gebied zal het GFT tweewekelijks worden opgehaald in plaats van elke week. Het recyclagepark in de Proeftuinstraat sluit op maandag en tijdens de zomer ook op zondag. Het kleine recyclagepark in Wondelgem, dat niet over een weegbrug beschikt, wordt gesloten. Maar gebruikers kunnen terecht op het nabijgelegen nieuwe recyclagepark in de Maïsstraat. Het juiste tijdstip van de sluiting ligt nog niet vast.

3. Personeel

Er vallen uiteraard geen ontslagen bij het personeel. Er wordt verwacht dat IVAGO evolueert van 404 VTE naar 380 VTE. Dit kan door minder interim-arbeiders in te zetten en mensen die op
pensioen niet altijd automatisch te vervangen.

4. ECOV

Ook met de privé-partner ECOV worden besparingen onderhandeld. Deze gesprekken zijn momenteel lopende. Conclusie: dit is een evenwichtige oefening.

Naar aanleiding van de prikactie bleef heel wat afval buiten staan. Er werd aan burgers gecommuniceerd dat IVAGO een inhaalbeweging zou gedaan worden en het afval mocht blijven buiten staan. IVAGO heeft op donderdag en vrijdag, na de prikactie, dit grotendeels kunnen inhalen. Wie erna nog afval had buiten staan, moest dit wel binnen halen.

De communicatie over wat buiten mocht blijven staan is wel zeker een verbeterpunt. Zowel de Gemeenschapswachten als de politie hebben niet geverbaliseerd op buitengeplaatst
afval in deze periode.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 21 januari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: