SMS meldpunt gaybashing

GEMEENTERAAD - voorstel van raadsbesluit

Woordelijk verslag

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mevrouw Deene heeft het woord.

Mevrouw Karlijn Deene.   Mijnheer de voorzitter, in juni van dit jaar heeft de Gentse gemeenteraad een wijziging in het portiersreglement goedgekeurd waardoor een extra mogelijkheid is gecreëerd om discriminatie in het uitgaansleven aan te pakken. Terecht ook, denk ik, want discriminatie in welke vorm dan ook hoort niet thuis in onze stad.

Het nieuwe systeem is een laagdrempelig sms-systeem. Via een eenvoudig nummer 8989 kunnen personen die zich gediscrimineerd voelen een eenvoudige melding doen. Deze meldingen zijn belangrijk, niet alleen om de feiten aan te pakken achteraf, maar ook om een duidelijk zicht te hebben op de problemen, want dankzij de vele meldingen kunnen probleemlocaties, probleemperiodes beter in kaart worden gebracht.

Op basis hiervan kan dan ook een beter preventiebeleid worden uitgestippeld, want repressie alleen is natuurlijk niet voldoende. Het begint bij een verstandig preventiebeleid.

Ik citeer graag het artikel van het portiersreglement waar het om gaat. Het gaat over Hoofdstuk 4, Artikel 8. Er staat: “Elke horeca-inrichting die portiersactiviteiten laat uitvoeren dient aan de ingang van de zaak het smsnummer en emailadres voor melding van discriminatie duidelijk zichtbaar en permanent kenbaar te maken.”

Zoals u hebt gehoord, wordt er gesproken over discriminatie zonder te specifiëren over welke vorm van discriminatie het gaat. Ook hier terecht, want ik denk dat er geen hiërarchie bestaat in vormen van discriminatie.

Maar jammer genoeg is die nieuwe mogelijkheid in het portiersreglement van bij het begin beperkt gebleven tot eigenlijk raciale discriminatie. Enkel het advies van de adviesraad etnisch-culturele diversiteit werd gevraagd, niet van de andere adviesraden die zich bekommeren om bijvoorbeeld personen met een handicap, holebi’s en anderen.

Ook heeft schepen Tapmaz na de goedkeuring in de gemeenteraad in zijn communicatie achteraf, waar hij zeker trots mocht zijn op die wijziging in het portiersreglement, enkel gecommuniceerd gefocust op raciale discriminatie.

Het proefproject waar hij toen en ook vorige week vrijdag communicatie mee voerde, sloeg eigenlijk op de toepassing van Artikel 8 van het portiersreglement, dat op alle vormen van discriminatie zou kunnen slaan, maar er wordt altijd maar één vorm behandeld.

Collega’s, er bestaat ook zoiets als gaybashing. In mijn ogen is dat niet alleen fysiek geweld, maar ook discriminatie, beledigingen, verbale agressie tegen holebi’s en transgenders.

In het uitgaansleven vormt dit hier jammer genoeg een reëel probleem. Onderzoek toont aan dat een op de tien holebi’s al het slachtoffer is geweest van fysiek geweld, een op de tien. 20 % is al geconfronteerd met bedreigingen, 60 % heeft al te maken gehad met verbale agressie, en een op drie voelt zich minstens driemaal per maand onveilig omwille van zijn of haar geaardheid.

De gaybashing app die in 2012 door Outrage! en communicatiebureau Famous werd gelanceerd, geeft weinig positieve resultaten voor Gent. Na één maand stond onze stad op een beschamende tweede plaats met 17 agressiegevallen. De problematiek lijkt de laatste jaren eerder toe dan af te nemen.

De schepen heeft wel verklaard dat er op 17 mei 2014 een holebi-actieplan zou worden voorgesteld, waarvan de actiepunten op dat moment dan ook zullen worden geïmplementeerd. Ik vind het wel jammer dat er maar pas 17 maanden na het aantreden van het stadsbestuur zo’n actieplan komt voor toch wel een redelijk groot probleem, een probleem dat eigenlijk al sinds eind 2012 zeer acuut was.

Jammer genoeg wijzen de feiten het steeds maar opnieuw uit. Er is recent ook nog een voorbeeld in de pers geweest en dat brengt onze stad natuurlijk niet echt in een positief daglicht. Ook diverse organisaties, zoals Wel Jong Niet Hetero, Hollaback! Gent, dringen aan op snelle maatregelen, en niet te wachten tot die 17 mei 2014.

Dat is ook de reden waarom wij als fractie hebben gevraagd om dat sms-systeem, dat volgens Artikel 8 van het portiersreglement op alle vormen van discriminatie moet kunnen slaan, niet alleen op die raciale discriminatie toe te passen maar ook op toch wel het heel acute probleem van de gaybashing.

Dat er nood is aan zo’n laagdrempelig registratiesysteem met betrekking tot gaybashing, blijkt uit de cijfers die burgemeester Termont vorige week maandag tijdens de commissie Algemene Zaken verstrekte. Zoals ik daarnet zei, de gaybashing app gaf op één maand al 17 meldingen in Gent, terwijl er bij de politie 13 meldingen op een jaar zijn.

Dat bewijst natuurlijk dat voor vele jongeren die melding bij de politie wel een grote stap is, zeker voor jongeren die zich nog niet geout hebben in hun omgeving, bij hun ouders. Voor hen is dat een nog veel grotere stap, terwijl een sms, zeker bij de jongere generatie, veel gemakkelijker is en veel laagdrempeliger is.

Die feiten, die cijfers, zijn voor ons heel belangrijk, want het is dankzij die cijfers dat we een goed preventiebeleid kunnen voeren met betrekking tot gaybashing, een preventiebeleid dat ik persoonlijk op dat vlak nog veel belangrijker vind dan het repressiebeleid.

Ook de coördinator van het Gentse holebihuis Casa Rosa bevestigde vorige week in de pers dat veel van dat verbale geweld nauwelijks wordt aangegeven en dus ook niet wordt geregistreerd. Dat is eigenlijk gewoon een blinde vlek in het beleid van de Stad Gent.

Ik blijf ervan overtuigd, ondanks de vele tegenargumenten die zowel de burgemeester als schepen Tapmaz hebben gegeven, dat er effectief wel nood is aan een laagdrempelig sms-systeem. Holebi-jongeren die het slachtoffer zijn geweest van verbaal of zelfs relatief licht fysiek geweld, stappen echt niet zo snel naar de politie. Zelfs zo een meldingssysteem waar ze moeten bellen bij de Stad Gent is soms een grote stap. Een smsje is veel gemakkelijker.

Daarom heb ik een voorstel van raadsbesluit ingediend. Eigenlijk zou ik het niet moeten indienen, want Artikel 8 is al voldoende, maar je ziet in de feiten dat het toch nog niet expliciet op alle vormen van discriminatie wordt toegepast.

Daarom ook mijn voorstel van raadsbesluit om Artikel 8 van het portiersreglement expliciet ook toe te passen op discriminatie van holebi’s en transgenders, en om naar die doelgroepen, samen met de vele organisaties die in Gent actief zijn met steun van de Stad, een communicatiecampagne, wat een zwaar woord is, te voeren rond dat nummer.

Ik hoop dat jullie als Stad hier toch wel ingaan op het voorstel. Het is een voorstel, een vraag die ook leeft bij de vele jongeren, bij de vele holebi-organisaties. Het is eigenlijk al voorzien in het portiersreglement dat wij samen als gemeenteraad hebben goedgekeurd in juni. Ik hoop dus dat mijn voorstel gunstig wordt bejegend.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   De heer Deckmyn.

De heer Johan Deckmyn.   Mijnheer de burgemeester, heel kort en aanvullend.

Ik zou aandacht willen vragen voor initiatieven die specifiek de islamitische gemeenschap vraagt om verdraagzaam te zijn ten aanzien van homo’s. Islamitische jongeren zijn immers vaak betrokken in homofoob geweld. Ik stel vast dat de Stad heel veel sensibiliserende initiatieven neemt. Welnu, waarom dan niet ook op dit vlak een sensibiliserend initiatief nemen?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Geen andere tussenkomsten? Misschien zal ik zelf eerst iets antwoorden vooraleer schepen Tapmaz ter zake komt.

Mevrouw, ik heb u ook in de commissie gezegd. Een sms gebruiken als melding van een geweldpleging of een aanval is echt onmogelijk. Ik heb dat ook nog een keer met de politie besproken.

U weet dat, bij de politie bestaat er een e-mailadres: overlast@politie.gent.be, waar alle meldingen kunnen gemeld worden. Ik heb laten navragen of eventueel via een sms-nummer zou kunnen gemeld worden rechtstreeks op die overlastsite.

Ik moet u zeggen, dat gaat ook niet, want dat zijn dingen die pas gelezen worden op het ogenblik dat er iemand voor de computer gaat zitten. Voor geweldplegingen raadt de politie dus absoluut af, en ik ook, om sms te gebruiken, maar wel de 101 te gebruiken.

Bovendien wordt een sms voor een melding bij de politie juridisch ook nog altijd niet aanvaard, en kan men daar niet veel mee doen.

U heeft natuurlijk wel overschot van gelijk dat een sms kan gebruikt worden voor niet-dringende meldingen, bijvoorbeeld iemand die bij het binnenkomen van een café uitgemaakt wordt of lelijke woorden naar zijn hoofd krijgt, of zelfs niet binnen mag omdat men ziet of weet dat hij een homo is. Ik moet u zeggen, schepen Tapmaz zal u daar onmiddellijk op antwoorden.

Wat de politie betreft, is men daar ook van overtuigd dat, in samenwerking met het meldpunt Discriminatie, dergelijke meldingen kunnen samengevoegd worden, en dat daarvan een bestand kan gemaakt worden dat inderdaad een overzicht kan geven.

Ik ben het ook met u eens dat het waarschijnlijk drempelverlagend zal werken, want er zijn veel mensen die het slachtoffer zijn van gaybashing en die het niet durven aangeven bij de politie. Het zou wel zo zijn, als men een smsje zou doorsturen, dat betrokkenen door burgerpersoneel van de politie, mensen van het Bureau Maatschappelijke Zorg, mee zouden gestimuleerd worden om wel aangifte te doen bij de politie.

Het is ook belangrijk dat de politie duidelijk weet wat ze in het PV moeten schrijven, alle politiemensen, zodanig dat het parket kan vervolgen, want als het niet duidelijk in het PV staat, kan het parket ook niet vervolgen.

Wat de politie betreft, hebben we ook afgesproken dat er nu een vorming zal komen. Het is natuurlijk geen nieuw fenomeen. We hebben vroeger ook al gezien dat mensen, homo’s, lesbiennes, slachtoffer waren van gaybashing, maar de laatste tijd neemt het toch wel toe, en de ernst waarmee het gebeurt, neemt ook toe. Vandaar dat de politie dat zeer ernstig neemt.

De politie zal dus een opleiding organiseren. Maar dat zal een tijd duren, want er moeten natuurlijk duizend mensen opgeleid worden, en geleerd worden, ten eerste, niet alleen hoe men daarmee moet omgaan als politieman, maar tezelfdertijd administratief, juridisch, hoe dat PV moet ingevuld worden. Naar concrete oplossingen geef ik het woord aan schepen Tapmaz.

De heer Resul Tapmaz, schepen.   Dank u wel, burgemeester.

Collega’s, collega Deene, uiteraard, ik ben zoals u en vele anderen ook begaan met deze problematiek. Geloof mij, collega Deene, na de eerste dag van mijn aanstelling als schepen heb ik direct de opdracht gegeven aan mijn diensten om daar echt werk van te maken, zodanig dat we op een doordachte manier, effectieve manier een gedragen actieplan kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.

U hebt twee keuzes, collega Deene, ofwel komt u naar buiten met een tamtamcampagne van “oké, wij houden van jullie en we gaan er iets aan doen”, ofwel maken we een degelijk actieplan, we leggen een degelijk actieplan neer, dat doordacht en gedragen is door iedereen.

Uiteraard zal ik voor het laatste kiezen. Ik geloof daarin dat dat op lange termijn echt het verschil kan maken. Het is niet een wondermiddel, collega Deene, dat we gaan uitvinden, maar we willen op lange termijn daar echt werk van maken, dat dat echt op lange termijn iets opbrengt.

Vooraleer ik overga tot mijn uitleg van wat er tot nu toe allemaal gedaan is, wil ik een paar dingen corrigeren. Ik ben het een stuk eens met uw uitleg, maar niet volledig, en ik wil dat ook een beetje nuanceren, namelijk over het portiersreglement, collega Deene.

Wij hebben dat hier vorige week gelanceerd: het sms-systeem 8989. Op de persconferentie heb ik uitdrukkelijk verschillende dingen gezegd. Artikel 8 van ons portiersreglement zegt dat het gaat over discriminatie van eender welke aard. Ik heb dat ook uitdrukkelijk gezegd tijdens de persconferentie, van “dit systeem geldt voor eender welke vorm van discriminatie, of het nu gaat over uw etnisch-culturele achtergrond, over uw geaardheid of over een fysieke beperking”. Soms, in sommige dancings, als je daar met een rolstoel toekomt en binnen zit veel volk, is er de kans dat je geweigerd wordt.

Ik heb uitdrukkelijk gezegd, nogmaals, dat dat niet enkel en alleen gaat over etnisch-culturele achtergronddiscriminatie, maar dat het gaat over eender welke vorm van discriminatie. Het staat trouwens ook in onze statuten, Artikel 8.

Het volgende. Collega Deckmyn, ik ga u moeten teleurstellen, want in onze denktank zit ook VOEM, dat is een vereniging die voor de emancipatie en de ontwikkeling van de moslims zorgt. Ook de etnisch-culturele minderheden zitten daarin, u gaat vanaf nu dus geen thema meer hebben om op te hameren. Die mensen, de middenvelden van de etnisch-culturele minderheden en de moslims zitten daar ook in.

Collega Deene, ter zake. We zijn enige tijd bezig om met een geïntegreerd plan naar buiten te komen. We hebben een denktank opgericht, samengesteld, een brede denktank. Wie zit daar allemaal in? De Universiteit Gent, de politie, het Departement Onderwijs, sport, holebi-middenveldorganisaties, middenveldorganisaties van etnisch-culturele minderheden, de stadsdiensten, echt een zeer breed middenveld zit daarin, met verschillende werkgroepen die elk een thema behandelen.

Er is een aanpak uitgewerkt. Dat was het voorstel ook, het is niet dat ik dat op de lange baan wil schuiven, maar het voorstel van de denktank was, “laten we dat op een symbolische dag doen”.

Ik moet u ook zeggen dat we uniek zijn in Vlaanderen, collega Deene, ik denk dat we als Gentenaar daar fier op mogen zijn: wij zijn de enige stad in Vlaanderen, die naast het actieplan van minister Milquet een eigen actieplan heeft opgemaakt en een project heeft ingediend bij minister Smet, dat trouwens goedgekeurd is. Ik denk dat we daarop fier mogen zijn als Gentenaars dat we daar ook een unieke positie in hebben.

Gaybashing is een probleem. U heeft daar cijfers gegeven. Ik ben het volkomen met u eens dat dat nog altijd een probleem is, en dat het niet enkel en alleen gaat over geweld, maar ook over die verdoken discriminatie, op straat, op school, in het uitgaan, enzovoort, en dat dat echt een probleem is.

Na uw tussenkomst in de pers heb ik uw perstekst gelezen, en ben ik ook terug gaan samenzitten met de middenveldorganisaties, die trouwens ook met ons mee aan tafel zaten in de denktank: Wel Jong Niet Hetero, Hollaback!, dat is ook een organisatie. Ik heb gezegd van “wat zijn de frustraties?”

Ik heb hen ook gans dat traject uitgelegd dat we gevolgd hebben, enzovoort. Die waren het daar ook mee eens dat het melden van geweldincidenten per sms geen zin heeft, maar dat dat misschien wel goed is om dat ook mee op te nemen om te kunnen registreren, om een inventaris te kunnen maken en te kijken op welke plekken, enzovoort, om daar wat cijfermateriaal voor te hebben.

Maar, collega, laat mij duidelijk zijn: voor homofoob geweld is er maar één adres waar mensen zich moeten melden, dat is bij de politie, de 101, echt waar, geloof mij, via een sms-systeem... De burgemeester heeft daar in de commissie ook uitgebreid over geantwoord. Ik denk dat dat het enige adres is voor eender welke agressie.

Uiteraard, de drempel is er nog altijd. De politie zegt ook dat er nog altijd een drempelvrees is om dergelijke incidenten te melden. Collega Deene, ik zal niet te lang uitrekken, het is al laat. Ik wil voorstellen dat de collega’s uit de gemeenteraad het voorstel tot raadsbesluit van mevrouw Deene aanvaarden, en dat we daar direct werk van zullen maken met de diensten om ook het homofoob geweld op te nemen in ons sms-systeem, zodanig dat we ook cijfers kunnen opbouwen, mevrouw Deene. Bij dezen.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Mevrouw Deene.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u wel, mijnheer de schepen. Het siert u dat u op uw standpunt durft terug te keren. Ik wil u daarvoor hartelijk danken, en ik denk ook met mij vele jongeren en holebi-organisaties in Gent. Het bewijst dat Gent toch wel op dat vlak durft mee te denken

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Kunnen we het voorstel van mevrouw Deene unaniem goedkeuren? Dank u wel.

Datum tussenkomst: 

maandag, 23 september, 2013

Type: 

Voorstel van raadsbesluit

Tags: