Senioren en ondervoeding

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - Vraag aan schepen Coddens

Uit verschillende recente onderzoeken – o.a. in opdracht van de Vlaamse overheid en het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen – blijkt dat heel wat senioren kans lopen op ondervoeding. De Vlaamse cijfers leren dat 45% van de 70-plussers risico loopt op ondervoeding, de Westvlaamse dat afhankelijk van de leeftijd 11 à 14% van de 65-plussers effectief ondervoed is. Dat het stadsbestuur zich van deze problematiek bewust is, blijkt uit de subsidieaanvraag van 20 december 2012 voor een project genaamd ‘frigilunch’ in het kader van de Vlaamse projectoproep ‘Proeftuin zorginnovatie in de ouderenzorg’ van midden oktober 2012.

Het project wordt er omschreven als “een maaltijdzorgconcept dat een antwoord wil bieden op de problematiek van ondervoeding, diëten ,… in thuissituaties”.

  1. Zijn er specifieke cijfers of andere informatie beschikbaar die een stand van zaken geven of evolutie schetsen van de ondervoedingsproblematiek bij Gentse senioren?
  2. Werd het project ‘frigilunch’ al dan niet goedgekeurd en/of opgestart? Kan u hierbij de nodige toelichting geven (kostprijs, subsidiebedrag, schaal/bereik, werking, inzet personeel/vrijwilligers, eventuele partners van stad en OCMW, eerste resultaten, enz.)?
  3. Welke eventuele andere initiatieven neemt de stad – zelfstandig of samen met partners – in het kader van de vermelde problematiek?

Antwoord schepen Coddens

1. Er zijn geen specifieke cijfers beschikbaar van de Gentse senioren.

Recent, op 7 november, ging er een symposium door in Brussel rond Ondervoeding bij hulpbehoevende ouderen thuis en in thuis vervangende omgeving. De professoren Guy De Backer en Stefaan De Henauw van Ugent brachten verslag uit van hun landelijk onderzoek Nutri-Action. In februari 2013 werden 3641 ouderen van 70-plus in Woonzorgcentra, thuis, doorgespecialiseerde artsen, huisartsen en thuisverpleegkundigen gescreend op ondervoeding. 45% van de gescreende senioren heeft een reëel risico om ondervoed te geraken,12% was daadwerkelijk ondervoed.

NutriAction I (een onderzoek in november 2008 ) & II is gevoerd in verschillende provincies over gans België. De gegevens werden niet tot op stedelijk niveau uitgewerkt omdat de groepen dan te klein worden om tot conclusies te komen.

2. Het project ‘frigilunch’ werd niet ingediend.

In het kader van de opmaak van dit dossier is er een verkennend gesprek met Frigilunch gevoerd (Firma). Tijdens de gesprekken bleek algauw dat Frigilunch niet klaar was om mee te stappen in het project en zo de deadline van het volledige project in gevaar zou brengen. Na de beslissing van de subsidiërende overheid om ons project niet te weerhouden, zijn er geen verdere contacten geweest met Frigilunch.

3. Andere initiatieven van de stad.

Voor de Stad is hierbij eerder een ondersteunende rol weggelegd. Ondervoeding bij ouderen is vooral een aandachtspunt in geriatrische ziekenhuizen, Woonzorgcentra en de thuiszorg.

Als we het recente advies van de Vlaamse Ouderenraad (6/11/13) - Ondervoeding, een vaak voorkomend probleem bij de oudste ouderen. Achtergrondnota bij het advies over de aanpak van ondervoeding bij ouderen – erop nakijken, dan lezen we dat o.m. aangeraden wordt om in woonzorgcentra, lokale dienstencentra, dagverblijven, buurtcentra en andere ouderenorganisaties een voedings- en beweegaanbod uit te werken met het oog op het verminderen van een zittende levenswijze en het bevorderen van een gezond gewicht, met voldoende aandacht voor ondergewicht.

In die zin kan ik u verzekeren dat in het seniorenbeleid voeding en bewegen aandacht zullen blijven krijgen.

Ik ben het met u eens dat in de zorg voor ouderen de zorg voor een regelmatige gezonde voeding cruciaal is, en dat deze meer aandacht verdient. Zeker op sleutelmomenten in het leven van de oudere is extra aandacht voor hun voedingssituatie vereist: bv. bij het overlijden van de partner, bij een recent ontslag uit het ziekenhuis, bij depressie, bij specifieke chronische ziekte, bij beperkte financiële middelen. Het valt wel op dat in de vorming van verzorgend personeel en de naaste omgeving van de ouderen hieraan meer en meer aandacht besteed wordt.

De screening van ondervoeding is dan ook recent opgenomen in het Vlaams Referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg in woonzorgcentra. Maar de voldoening die ouderen ervaren van het eten hangt niet alleen af van de kwaliteit en de kwantiteit van het voedsel, maar ook van de sociale context, de afstemming op de persoonlijke eetgewoontes en de omstandigheden zoals de ruimte en tijd waarin het maaltijdgebeuren plaatsheeft. De maaltijd is een geschikt moment voor sociaal contact met de oudere persoon. De zorg voor voeding en een gezonde leefstijl moet dan ook deel uitmaken van het totaalbeleid van de zorginstellingen.

In het OCMW van Gent is men hiermee begaan en is men zich zeker bewust van het risico op ondervoeding bij senioren.

Binnen onze mogelijkheden bieden wij

  • gevarieerde en uitgebalanceerde maaltijden aan de bewoners in onze eigen woonzorgcentra. Onze catering wordt deels uitbesteed aan Sodexo en elk woonzorgcentrum heeft ook een diëtiste in dienst. Sommige woonzorgcentra bieden ter plekke eveneens maaltijden aan aan buurtbewoners;
  • gevarieerde en uitgebalanceerde maaltijden aan in de lokale dienstencentra voor senioren uit de buurt;
  • vorming over 'koken voor senioren' aan ons keukenpersoneel. Voeding voor senioren vraagt een andere aanpak: anders kruiden, anders presenteren,...;
  • projecten aan de bewoners rond koken en voeding, zowel in onze woonzorgcentra en lokale dienstencentra. Denk o.a. aan het kookboek van woonzorgcentrum Het Heiveld.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 19 november, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: