Samenwerkingsovereenkomst DKO en Gentse muziekverenigingen

COMMISSIE ONDERWIJS, PERSONEEL EN FM - Vraag aan schepen Decruynaere

Enkele weken geleden stelde ik u een schriftelijke vraag over de samenwerking tussen het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) en de Gentse amateur-muziekverenigingen.

U gaf een eerder passief antwoord waarbij u aangaf dat u de samenwerking wel opvolgt, maar niet initieert of stimuleert. Het gevolg, zoals u zelf noteert in het antwoord op mijn schriftelijke vraag, is een geringe samenwerking. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om het vak samenspel te laten vervangen door een lidmaatschap in een erkende muziekvereniging (de zgn. vrijstelling): “Noch in de Academie de Kunstbrug noch in de Academie voor Podiumkunsten hebben leerlingen deze vrijstelling tot op heden aangevraagd’. Nochtans zijn er veel steden en gemeenten die dit concreet voorbeeld van samenwerking tussen DKO en lokale verenigingen actief stimuleren. Leerlingen maken daar gretig gebruik van deze mogelijkheid tot vrijstelling.

Een structurele samenwerking tussen het DKO en het lokale verenigingsleven is heel belangrijk. Zeker in een stedelijke context, waar familiale en sociale netwerken minder aanwezig zijn, is het voor verenigingen steeds moeilijker om nieuwe leden te vinden. Tegelijkertijd investeert de maatschappij sterk in de opleidingen aan het DKO. Het is dan ook jammer dat weinig leerlingen de stap zetten naar het verenigingsleven en dat velen onder hen stoppen met het bespelen van hun instrument na het stopzetten van de opleiding.

De situatie is voor de Gentse muziekverenigingen bovendien redelijk complex aangezien er meerdere muziekscholen – georganiseerd door verschillende koepels – opleidingen aanbieden op het Gentse grondgebied.

In de stad Aalst is – op initiatief en met goedkeuring van het stadsbestuur – een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het DKO en de acht Aalsterse muziekverenigingen. Hierin zijn concrete afspraken gemaakt i.v.m. het verstrekken van informatie over de ingeschreven leerlingen, het opstarten van gezamenlijke communicatiekanalen, het organiseren van een structureel overleg tussen de diverse partners etc. Ook andere afspraken zijn mogelijk zoals bv. het meer bekend maken van de mogelijkheid tot “vrijstelling” bij de DKO-leerlingen.

Is het mogelijk om vanuit de stad ook dergelijke samenwerkingsovereenkomst tussen het DKO en de Gentse muziekverenigingen te initiëren en te stimuleren?

Antwoord schepen Decruynaere (samenvatting mondeling antwoord)

Collega Watteeuw antwoordde tijdens mijn afwezigheid op uw eerder technische schriftelijke vraag. Even kort waarover dit ging:

U vroeg :

“In het DKO bestaat de laatste jaren de mogelijkheid om het lidmaatschap in een vereniging gelijk te laten stellen aan één van de verplichte vakken (vb. muzikant zijn in een harmonieorkest als vervanging voor de klas “samenspel”). Tussen welke Gentse DKO-scholen en Gentse verenigingen bestaat deze samenwerking? Voor welke vakken? Aan welke voorwaarden moet de vereniging voldoen om in te mogen stappen in dergelijke samenwerking? Kan u voor elke vereniging die in dit samenwerkingsmodel zit het aantal “leerlingen” meegeven?”

Het antwoord hierop luidde als volgt:

Academies kunnen inderdaad vrijstellingen verlenen voor het volgen van het vak Samenspel aan leerlingen die actief lid zijn van een muziekvereniging.

Enkel de directeur is, in samenspraak met de leerkrachten, bevoegd voor het verlenen van vrijstelling. De voorwaarden voor de vrijstelling worden in een overeenkomst met de vereniging vastgelegd.

Voor leerlingen die dergelijke vrijstelling krijgen, ontvangt de school slechts 70 % van de reguliere subsidie. Het betreft hier een besparingsmaatregel die op 1 september 2010 van kracht werd.

Noch in de Academie de Kunstbrug noch in de Academie voor Podiumkunsten hebben leerlingen deze vrijstelling tot op heden aangevraagd. Er zijn daarom momenteel geen samenwerkingsverbanden tussen de stedelijke Deeltijds Kunstonderwijsinstellingen en Gentse verenigingen naar aanleiding van vrijstellingen.

Ik verbaas me erover dat u dit nu bestempelt als een ‘passief’ antwoord, nu dit gewoon een antwoord was op uw vragen.

Afgezien daarvan ben ik gerust bereid om een overleg te organiseren om de samenwerking tussen de verschillende actoren te verbeteren. Het gaat in Gent inderdaad om een vrij complex werkveld, wat een en ander niet makkelijker maakt.

Er wordt al ad hoc samengewerkt, maar een dergelijk overleg kan dit verder in de hand werken. De vrijstellingsregeling zal echter, vrees ik, blijven botsen op de besparingslogica die erachter steekt.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 16 april, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: