Ringleiding en cultuur

Vraag Karlijn Deene

Voor mensen met een auditieve beperking die communiceren met gesproken taal is de ringleiding een belangrijk hulpmiddel om te kunnen participeren aan cultuur. Graag had ik daarom een antwoord gekregen op volgende vragen.

  1. Welke zalen in eigendom of beheer van de stad waar culturele evenementen plaats vinden beschikken op dit moment al over een ringleiding? Zijn er investeringen terzake gepland (vernieuwing, bijkomende locatiesruimtes/zalen): zo ja, waar en wanneer?
  2. In welke mate worden er voorwaarden met betrekking tot ringleiding opgenomen bij subsidies aan organisatoren van culturele evenementen in Gent?

Antwoord schepen Storms

Momenteel beschikt NTGent (Sint-Baafsplein) over een vaste ringleiding. De Pacificatiezaal van het stadhuis beschikt over een mobiele ringleiding (individuele zenders die de bezoeker rond de hals kan hangen). CIRCA-zalen, beschikt over een ringleiding die in het kader van de zalenverhuur ter beschikking kan gesteld worden. Ook de dienst Feesten en Cel Personen met een Handicap hebben dergelijke ringleiding ter beschikking voor bruikleen.

Er zijn geen nieuwe investeringen gepland, wel in het sensibiliseren van de sector met betrekking tot integraal toegankelijke voorstellen een werkspoor van de dienst Cultuurparticipatie. De voorbije 2 jaren hebben enkele geslaagde proefprojecten inzicht geboden in de mechanismen en randvoorwaarden die bij de culturele sector meespelen, zowel op vlak van mentaliteit, geplogenheden als op vlak van voorzieningen. Deze good partice zal nu ingezet worden om verder te stimuleren. Het is de bedoeling om een charter op te stellen dat door cultuurhuizen onderschreven wordt. Hiertoe wordt er samengewerkt met Cel Personen met een Handicap en enkele cultuurhuizen (NTGent, Kopergietery, Opera,...) er is in dit verband ook contact met organisaties zoals vzw Ahosa (die onder andere gespreksavonden organiseert met mensen met een auditieve beperking en organisatoren van culturele evenementen).

Bij het verlenen van werkings- en/of projectsubsidies aan organisatoren van culturele evenementen worden geen voorwaarden opgelegd in verband met ringleidingen. Overigens kunnen dergelijke subsidies ook niet aangewend worden voor investeringen in materiaal.

Bij de infrastructuursubsidies die tot op heden werden toegekend, is het installeren van een ringleiding nergens als voorwaarde opgelegd.

Datum tussenkomst: 

maandag, 3 februari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: