Projecten "groene oevers"

Vraag Karlijn Deene

De stad Gent werkt al enkele jaren aan projecten om de Gentse binnenwateren te “vergroenen”. In 2012 werden twee voorbeeld projecten “groene oevers” aangekondigd: één langs de Lieve en één op de Achtervisserij.

  1. Wat is de stand van zaken van het groene-oeverproject?
  2. Werden de twee aangekondigde voorbeeld projecten al uitgevoerd? Zo niet wat is hiervoor de reden?
  3. Zijn er hiernaast ook andere groene oever projecten in uitvoering of in planning?
  4. Welk budget wordt er in de meerjarenplanning voor deze projecten voorzien? Hoeveel is hiervan al toegewezen aan een specifiek project (graag een overzicht van de middelen per project)?
  5. Hoe verloopt het overleg met buurtbewoners rond deze projecten, hoe wordt de buurt er concreet bij betrokken?

Antwoord schepen Watteeuw

De Stad heeft een studie Groene oevers laten opmaken (goedgekeurd door het College op 15 maart 2012), waarin de (technische) haalbaarheid en wenselijkheid van groene oevers op de Gentse binnenwateren werd bestudeerd. Als onderdeel van die studie werd eveneens een gamma aan mogelijke oevertypologieën, van meer naar minder natuurlijk, uitgewerkt.

In een vervolgstudie, werden een aantal voorontwerpen technisch verder uitgewerkt in functie van realisatie aan delen van de Achtervisserij en De Lieve.

Op 30 januari 2013 werd een infovergadering groene oevers georganiseerd voor de omwonenden waarop zowel het project aan de Achtervisserij als aan De Lieve werd toegelicht.

Om verschillende redenen resulteerde deze vervolgstudie in een gedetailleerd technisch ontwerp en een aanbestedingsdossier voor de vergroening van slechts een beperkt deel van De Lieve, ter hoogte van de Kolveniersgang.

De groene oever aan de Achtervisserij werd geschrapt omdat de aanleg een technisch heel moeilijke (en unieke) constructie vereiste, onder meer door de diepte van het water en de grote hoeveelheid slib op de bodem. Er kon niet gegarandeerd worden dat de kaaimuren langs De Lieve de Schelde voldoende stabiel zijn om de groene oever op te hangen. Omdat het realiseren van groene oevers in Vlaanderen nog in een pilootfase zit, is draagvlak van de omwonenden nodig. Aan de Achtervisserij was dit draagvlak onvoldoende aanwezig.

Aan De Lieve (het deel waar nu reeds een groene talud aanwezig is) wordt een vooroever aangelegd. Op die manier ontstaat er ook een zone die interessant is als vispaaiplaats.

De kost voor de aanleg van deze oever is geraamd op 21.130,23 euro (inclusief BTW).

Het Visserijfonds is bereid om dit project, dat bijdraagt aan het realiseren van een geschikte paai- en opgroeihabitat voor vissen in de Gentse binnenwateren, mee te financieren voor een bedrag van 12.000 euro. Dit pilootproject zou ook de aanzet kunnen zijn voor een toekomstige samenwerking met het Visserijfonds, voor de verdere vergroening van de Gentse binnenwateren.

Op het college van 13 februari 2014 werd het bestek voor het vergroenen van de oever van De Lieve ter hoogte van de Kolverniersgang, vastgesteld. Momenteel is de gunning voor de uitvoering van de realisatie in behandeling.

Het is de bedoeling om dit voorjaar de aanleg van de groene oever te starten.

Na evaluatie van de uitvoering van dit pilootproject, zal bekeken worden of nog bijkomende groene oevers zullen uitgevoerd worden.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 10 april, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: