Motie met vraag naar behoud van de Vlaamse Opera in Gent

GEMEENTERAAD - Motie

Woordelijk verslag

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ik zou de volgende werkwijze voorstellen, dames en heren. Dat we eerst het woord geven aan de heer Goossens, die een ondervraging heeft ingediend, een mondelinge vraag in verband met de Vlaamse Opera, dat we dan het woord geven aan mevrouw Karlijn Deene, die een motie met vraag naar behoud van de Opera heeft ingediend, dat ik dan opnieuw het woord geef aan de heer Goossens om zijn amendement op die motie toe te lichten, en dat daarna de schepen antwoordt. Vindt u dat goed? Neen, mijnheer Goossens?

De heer Paul Goossens.   Neen, mijnheer de voorzitter, ik zou graag hebben dat, na mijn vraag, eerst de schepen antwoordt, omdat dat toch wel meer duidelijkheid zal verschaffen. Als we eerst al beginnen met moties en amendementen... Het lijkt mij duidelijk dat een antwoord van de schepen nodig is om inhoudelijk daarna te zeggen waarom, of wij de motie sowieso aanhouden, want het ene hangt vast aan het andere.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Er is nog een motie van de meerderheid ook. Goed. Mevrouw de schepen? Goed. Dan geven we eerst het woord aan de heer Goossens, laten we mevrouw de schepen antwoorden, en dan zien we wel wat eruit komt. Vooruit dan maar.

De heer Paul Goossens.   Zo is het. Ik zal heel kort zijn. Mevrouw de schepen, wij vernamen dat u een gesprek had met de minister van Cultuur in verband met de Opera. Zou u de goedheid willen hebben om ons deelachtig te willen maken in de inhoud van dit ongetwijfeld interessant gesprek? Dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mevrouw Storms.

De heer Paul Goossens.   Mijnheer Vandekerckhove, dit was mijn vraag. Ik heb een vraag, dit is een mondelinge vraag, dit is geen verhaal. Het verhaal kan daarna komen.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mag ik nog een keer mededelen, alstublieft, dat de raadsleden niet onder elkaar discussiëren. U moet zich tot mij wenden. Ik geef het woord nu aan mevrouw Storms.

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Goed. Dank u wel, mijnheer Goossens, voor deze vraag.

Andere raadsleden hebben inderdaad ook via moties en amendementen al hun bezorgdheid over dit dossier geuit, het zal dus blijkbaar straks aan bod komen, maar ik vind dat dit alleszins al een goede zaak is, dat er over alle partijgrenzen heen toch wel een bijzondere aandacht is voor dit dossier, en er echt belang wordt gehecht aan het operaleven in Gent.

Zoals ik in de commissie Cultuur van maart ook al had gezegd, Gent heeft al een rijke en bijzondere operageschiedenis achter de rug, sinds het Operagebouw in 1840 eigenlijk al de deuren opende, en zelfs van lang daarvoor al kent Gent een operageschiedenis. Het is die operageschiedenis die niet zomaar teloor kan gaan.

Daarom heb ik inderdaad ook bij minister Schauvliege aangedrongen om over dit dossier te kunnen praten, naar aanleiding van het rapport ook van de transitiemanager, mevrouw Savelkoul, dat handelt over de fusie van het Ballet en de Opera. Het is dus correct dat ik de minister hier op 16 april in het stadhuis heb ontvangen.

Zoals ik al zei, de aanleiding voor dit gesprek was een brief die wij met het college hebben geschreven met de vraag om een gesprek te hebben. Ik moet u zeggen, mijnheer Goossens, het was een bijzonder constructief gesprek dat ik met de minister heb gehad, en ik geef u graag een korte samenvatting van het gesprek.

In de eerste plaats heeft de minister toelichting gegeven over het verdere verloop van dit dossier. Welke stappen gaan nog verder aan bod komen? Zij heeft mij gezegd - ondertussen is het al afgelopen week gebeurd, op 17 april - dat de raad van bestuur van de Opera en van het Ballet is samengekomen om eerst een reactie te formuleren op dat transitierapport. Zij wacht deze reactie af. Als ik goed geïnformeerd ben, zou dat vandaag per brief verstuurd worden naar de minister.

Eenmaal dat minister Schauvliege deze reactie heeft gekregen, heeft ze mij gezegd, zal zij een nota maken aan de Vlaamse regering om dan een standpunt daartegenover in te nemen. Nadat de Vlaamse regering zich dan heeft uitgesproken, heeft zij mij verzekerd dat er verder op structurele wijze een overleg zal gehouden worden met de steden Gent en Antwerpen.

Dit is één punt dat ter sprake gekomen is: de volgende stappen die moeten genomen worden in het dossier.

Een ander punt dat ter sprake is gekomen, is de bezorgdheid die ik heb geuit ten aanzien van de minister over het behoud van een volwaardig opera-aanbod in Gent. Zij heeft daarop gesteld dat, ook in het verlengde van de Synergienota goedgekeurd in 2010, er geen sprake van kan zijn dat het opera-aanbod uit Gent zou verdwijnen. Het standpunt van de minister is daarin duidelijk. Ook na de fusie tussen Ballet en Opera, die voor het einde van dit jaar rond zou moeten zijn, zal er nog steeds op beide podia een volwaardige werking zijn.

Een ander punt dat ik ter sprake heb gebracht is het Operagebouw. Zoals u ongetwijfeld weet is het Gentse Operagebouw een beschermd monument, en werd het ook in erfpacht gegeven aan de vzw Vlaamse Opera. Daar heeft de minister erkend dat er nood is aan een nieuwe fase in de restauratie van het Operagebouw, en samen met de Stad wil ze dan ook werk maken van een globaal plan, een afsprakenkader, om deze restauratie mogelijk te maken.

Het is hier wel belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het gedeelte dat als beschermd monument moet gerestaureerd worden en de renovatie van het niet-beschermde gedeelte, zoals de kantoren, de theatertechniek, de problematiek van de trekken zal u misschien ook wel bekend zijn. Zoals al is gezegd, ook over dit punt zal er in een latere fase verder overleg zijn.

Tijdens dat gesprek over het gebouw heb ik ook geopperd dat er heel wat Gentse spelers vragende partij zijn om meer gebruik te kunnen maken van het grootste plateau dat Gent heeft. Daar heeft de minister meegegeven dat haar visie is dat de Vlaamse Opera meer moet samenwerken en overleggen met het brede Gentse kunstveld, zodat de Opera letterlijk en figuurlijk nog meer openstaat voor andere grote Gentse culturele actoren.

Mijnheer Goossens, als u vraagt naar de resultaten van dit gesprek, ik wil ze graag nog eens heel kort voor u samenvatten. We hebben duidelijkheid gekregen over het verder verloop van het overleg in verband met de Opera, en verwachten dus een uitnodiging van de minister om een vervolggesprek te voeren. We hebben ook de garantie gekregen dat er na de fusie van Opera en Ballet een volwaardig opera-aanbod in Gent zal zijn, en dat er, in overleg met de Stad, gewerkt zal worden aan een plan van aanpak in functie van de renovatie van de Opera. Er zal ook gezocht worden naar manieren om de Gentse culturele actoren nog meer te betrekken bij en in de werking van de Opera. Ik denk dat dat voldoende inzicht heeft gegeven in hetgeen wij samen besproken hebben.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Volstaat dat, mijnheer Goossens? Dank u wel. Dan gaan we nu eerst luisteren naar mevrouw Deene, met een motie, met de vraag naar behoud van de Opera in Gent. Er is daarop een amendement van de heer Paul Goossens, die we onmiddellijk daarna het woord zullen geven, en daarop aansluitend mevrouw D’Hose, de heer Vandekerckhove, en mevrouw Schiettekatte, die ook een amendement hebben ingediend. Mevrouw Deene heeft het woord.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u wel, voorzitter.

Beste schepenen, beste collega’s, het rapport van de transitiemanager is al een paar keer aan bod gekomen in de commissies. Nu heeft schepen Storms daar ook een toelichting over gegeven. Het beruchte rapport bevat enkele denksporen over de toekomst van de Vlaamse Opera.

Een van die denksporen is, dat in feite de rol van het Gentse Operagebouw wat verminderd zou worden en dat het Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera zich vooral op Antwerpen zouden centreren. Dat is een van de denksporen, dat is ook maar een advies gericht aan de minister en het zal inderdaad de Vlaamse regering zijn die zal beslissen, maar we hebben nu gehoord wat het standpunt van de minister van Cultuur toch is, of althans toch voor de komende fase van het project. Het is natuurlijk een beslissing van de Vlaamse regering.

Mijn motie is gericht aan de voltallige ploeg en eigenlijk indirect ook aan de komende Vlaamse regering, want er zullen natuurlijk nog vele beslissingen moeten volgen. Binnen een jaar is het al verkiezingen. We willen eigenlijk ook de partijen die in 2014 aan zet zijn, een heel warme oproep doen van “denk alstublieft aan onze Opera”. Die motie zal dan hopelijk ook voor de komende regering gelden.

Wat mijn motie betreft, ik denk dat wij zonder schroom mogen stellen dat de Vlaamse regering, de komende Vlaamse regering, ook de huidige, onze stad op gelijke voet met de stad Antwerpen moet behandelen.

We zijn een belangrijke cultuurstad, en sinds 2009 zijn wij Unesco Creative City of Music. Het zou bijna absurd zijn dat de enige door Unesco erkende muziekstad van Vlaanderen een bepaalde muziekstijl niet meer zou kunnen promoten, en die enkel zou worden toegewezen aan de stad Antwerpen.

Wij hebben een rijke operatraditie, de schepen heeft er daarnet naar verwezen. Het is niet toevallig dat ons Operagebouw, een prachtig monument, zowel van binnen als van buiten, al in 1840 is opgetrokken. Het is een bewijs van onze rijke en lange operatraditie.

Ik denk dat de Stad Gent altijd een groot engagement heeft genomen in de werking van de Gentse Opera. Ook toen de werking en zelfs het gebouw via erfpacht is overgedragen aan de Vlaamse Opera heeft de Stad Gent altijd een belangrijke financiële bijdrage geleverd.

Ik denk dan ook dat wij de volgende motie kunnen indienen als fractie, dat de gemeenteraad van Gent vraagt aan de Vlaamse regering om bij het bepalen van het nieuwe Operaplan, met name de fusieoperatie, rekening te houden met hun vraag naar een eigen, dat wil zeggen, in Gent plaatsvindend operaleven.

Mevrouw Karlijn Deene.   Beste collega’s, ik heb deze motie niet alleen ingediend als lid van de N-VA-fractie maar vooral als Gentenaar, een Gentenaar die trots is op haar stad, een Gentenaar die trots is op de operatraditie die hier al heel lang aanwezig is.

Ik moet toegeven dat het operagenre uitdagingen heeft om breed toegankelijk te blijven voor de diverse bevolkingsgroepen in onze stad, ik denk dat we daar samen over moeten blijven waken, dat het geen elitair genre mag zijn, maar toch ben ik ervan overtuigd dat de Opera een meerwaarde heeft voor de culturele dynamiek en de culturele uitstraling van onze stad.

Het is een dossier dat alle partijgrenzen moet kunnen overstijgen, en ik ben ook heel blij, als ik de amendementen heb gelezen, dat mijn motie, ook al ben ik oppositielid, zal worden gesteund door de meerderheidspartijen, waarvoor dank. Het getuigt dat de meerderheidspartijen er ook van bewust zijn, dat dit een dossier is waar we alle handen in elkaar moeten slaan. We moeten samen aan hetzelfde zeel trekken, om dan samen in Brussel een veel sterkere stem te kunnen laten klinken.

Als fractie willen wij ook het amendement dat is ingediend door de meerderheid steunen. De meerderheid doet een oproep naar de bevoegde ministers van Onroerend Erfgoed en Cultuur om de Stad te helpen een stappenplan op te stellen voor de restauratie van het beschermde gedeelte en de renovatie van het niet-beschermde gedeelte.

Ik denk dat dat een terechte vraag is. Als wij samen onze expertise van de Vlaamse overheid en de Stad samenleggen, dan denk ik dat er een haalbaar stappenplan moet kunnen worden uitgewerkt.

Wij zullen als fractie de bevoegde minister van Onroerend Erfgoed ook attenderen op de motie van de Gentse gemeenteraad. CD&V doet ook een oproep, heeft ook amendementen ingediend, dan vooral met de vraag dat ook de Stad Gent op een constructieve wijze zou dialogeren met de Vlaamse overheid. Ik denk dat dat een terechte vraag is die ook geen enkel probleem zal oproepen.

CD&V roept ook op dat de Stad Gent haar financiële bijdrage zou blijven handhaven. Ik ben ervan overtuigd. De Stad Gent heeft altijd getoond dat zij een heel groot financieel engagement heeft genomen, dat zij haar verantwoordelijkheid ook zal blijven willen nemen.

Beste collega’s, mag ik dan ook een oproep doen als Gentenaar, dat we elkaars amendementen zullen goedkeuren, dat we over de partijgrenzen heen zouden kijken, oppositie en meerderheid, dat wij gewoon luisteren naar elkaar, en hopelijk ook van elkaar zullen leren in dit dossier. Laten wij in Brussel tonen dat wij eensgezind zijn over dit dossier, en dat wij, als Unesco Creative City of Music, op een evenwaardige manier willen behandeld worden als de stad Antwerpen. Laten we er vooral, en ik hoop dat het zo zal zijn, een echt Gents debat van maken.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. De heer Goossens.

De heer Paul Goossens.   Dank u wel.

Mevrouw Deene heeft het gedaan op een opera-achtige manier, de hoge tonen indachtig, en met heel veel enthousiasme. Ik vind dat heel tof.

Mijnheer de voorzitter, collega Vandekerckhove wou een verhaal. Ik zal een kort verhaaltje vertellen. Daarnet was het een vraag. Nu mag ik er toch iets bij vertellen.

Ook wij hopen dat we dit dossier over de partijgrenzen heen kunnen heffen, en dat we samen als gemeenteraad eendrachtig het dossier van de Gentse Opera blijven steunen. Daarin volgen wij dus de collega, en ik denk dat wij daarin ook iedereen hier in de raad, ik hoop het, zullen volgen.

Ik ben ook tevreden van te horen dat de minister beloofd heeft dat het geenszins de bedoeling is om de Vlaamse Opera uit Gent te doen verdwijnen. Ook de Vlaamse subsidies zouden niet verlaagd worden. Ook dit vinden we positief.

Mevrouw Deene was bijzonder enthousiast over wat Gent in het verleden heeft gedaan, maar mag ik toch een oproep doen naar mevrouw de schepen, want in het verleden heeft de Gentse vertegenwoordiger nauwelijks een vergadering meegemaakt van het operabestuur. De persoon in kwestie is eenmaal geweest. Dit kan natuurlijk niet. Als men een dossier wil verdedigen in Gent, dan moet de vertegenwoordiger van Gent ook aanwezig zijn op vergaderingen, en moet die daar zijn stem laten horen. Het verleden is wat het geweest is, maar laat ons zeggen dat ik hoop dat dit in de toekomst toch iets beter zal zijn. Dit zou echt moeten.

Wij volgen dus de verschillende moties. Wij denken dat wij daar één motie van kunnen maken, maar met één onderscheid - we zijn hier in de gemeenteraad, dus mogen wij ook iets vragen van onszelf, van de Gentse gemeenteraad, van de Stad -, dat wij ook zeggen dat wij de inspanningen die wij tot nu toe leveren voor onze Gentse Opera, ook kunnen voortzetten.

Als Vlaanderen beslist van zijn inspanningen niet te verlagen, dan denk ik dat wij het als Stad ook niet kunnen maken van onze inspanningen te verlagen. Dit is dus een extra accent dat ik aan deze motie zou willen geven. Laat ons ook als Gent onze inspanningen niet verlagen, als teken dat wij er volop voor willen gaan. Dank u wel.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Aan wie mag ik het woord geven? Mevrouw Schietekatte? Ze moeten alle drie het woord nemen? Vooruit dan.

Mevrouw Anne Schiettekatte.   Dank u, voorzitter.

Voorzitter, collega’s, in Gent opende in 1840 een van de mooiste operagebouwen in Europa, en zette daar ook een rijke geschiedenis verder. De Stad Gent sloot als eigenaar van het gebouw eind jaren 80 een erfpachtovereenkomst af met de toenmalig nieuw opgerichte vzw Vlaamse Operastichting.

Tussen 1988 en 1993 werd de eerste fase van de restauratie doorgevoerd. De Stad droeg daarin bij tot de subsidie van het zogenaamde Investeringsfonds, en tegelijk bleef, zoals collega Deene ook zei, de Stad Gent steeds bijdragen in de werkingsmiddelen van de vzw Vlaamse Operastichting.

Deze middelen en de erfpachtovereenkomst inzake het gebouw werden in de latere jaren overgedragen aan de rechtsopvolgers van de vzw VLOS, respectievelijk de VOI, Vlaamse Opera en thans de Vlaamse Kunstinstelling.

In opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur werd vorig jaar een transitiemanager aangeduid. Die moest onderzoeken op welke manier de fusie tussen de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen gerealiseerd kon worden. Deze fusie is een van de elementen uit de zogenaamde Synergienota van minister Schauvliege die werd goedgekeurd in de Vlaamse regering.

In het rapport van de transitiemanager worden verschillende pistes onderzocht, die moeten leiden tot een gezonde financiële onderbouw van de fusie-instelling Opera en Ballet. De Vlaamse regering verwacht momenteel de reacties van de raad van bestuur van Opera en Ballet, en zal daarna haar eigen positie bepalen en in overleg treden met de steden Gent en Antwerpen. De Vlaamse regering zal op voorstel van de minister haar standpunt bepalen ten aanzien van het rapport, en de reactie die daarop werd gegeven door de raad van bestuur van Opera en Ballet.

Wij stellen dan ook voor om de motie van mevrouw Deene aan te vullen met volgend artikel en deze goed te keuren. Ten eerste het amendement zelf neergelegd door collega waarvan sprake, aangevuld met een tweede artikel: “De gemeenteraad van Gent vraagt de Vlaamse regering om in overleg met de Stad een stappenplan op te maken voor de restauratie van het monumentale gedeelte van de Opera en de renovatie van het niet-beschermde gedeelte, zoals de kantoorruimtes en de theatertechniek.”

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mevrouw D’Hose.

Mevrouw Stephanie D’Hose.   Mevrouw de schepen, beste collega’s, laat ons een keer een quiz doen. Blokken is al gepasseerd, maar toch kunnen we hier een keer een quiz doen. Ik vraag: vanwaar komen deze instellingen? DeFilharmonie, weet er iemand waar die gevestigd is?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mevrouw, wil u zich tot mij wenden, alstublieft? En ik ga niet antwoorden op uw vragen.

Mevrouw Stephanie D’Hose.   Neen? Echt niet?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Alstublieft, toe.

Mevrouw Stephanie D’Hose.   In orde, maar, kijk, mijnheer de burgemeester, ik wou gewoon stellen...

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Geen spelletje, alstublieft, het is gemeenteraad.

Mevrouw Stephanie D’Hose.   DeFilharmonie, deSingel, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, MuHKA, Vlaamse Opera, zes instellingen die in Antwerpen zijn gevestigd. Natuurlijk, de Vlaamse Opera ook een stukje in Gent. Dan heb ik nog een kleine instinker, het VRO-VRK, dat zit in Brussel. Ik heb de zeven grote Vlaamse culturele instellingen opgesomd. We hebben dus gezien dat zes op de zeven in Antwerpen liggen.

We hebben er dus eentje in Gent, de Vlaamse Opera, en dan zouden we nog wel een keer moeten lezen dat er onheilspellende berichten zijn over het mogelijks verdwijnen van ons Gents operaplateau. Ik hoef u de problematiek niet meer te duiden, dat is u ondertussen allen bekend. Gentenaars houden van opera, maar ze houden vooral ook van hùn Opera.

Ik zou dus echt de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse regering een warme oproep willen doen om onze operastad te verdedigen. Zoals mijn collega ook al zei: in dit dossier zijn we dus geen sp.a-ers, we zijn geen CD&V-ers, zijn geen Open VLD-ers, maar zijn we vooral Gentenaars. Geen meerderheid of oppositie, en daarom zullen wij echt nogmaals pleiten, pleiten voor de Opera, onze Opera in Gent. Dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. De heer Vandekerckhove.

De heer Bram Vandekerckhove.   Ik wens nog tussen te komen, want uiteindelijk is dat een heel belangrijk dossier voor ons, en ik ga proberen nog een aantal extra elementen in te brengen.

Dat Rapport II van onze transitiemanager heeft heel wat stof doen opwaaien. Ik denk dat [het nodig is dat] de Opera die aandacht krijgt, dat is een belangrijk dossier voor velen, en zeker ook voor ons, Gentenaars, maar ik denk dat we niet in herhaling moeten vallen over het rapport zelf.

Eerst iets over de amendementen van collega Goossens. Ik heb de tekst nog een keer gelezen. Ik ben toch wel een beetje verwonderd als u spreekt van “We stellen vast dat het Gentse stadsbestuur in overleg met de Vlaamse overheid aangaande de Vlaamse Opera zich weinig constructief opstelt.”

Een aantal andere zaken in die bewoordingen. Ik ben wat verwonderd ook, zeker als u nu ziet dat we als Stad zelf het initiatief hebben moeten nemen, een gesprek vragen aan de minister, voor een rapport dat nota bene door Vlaanderen is besteld over een instelling die toch een heel belangrijke plek inneemt in Gent, en als we dan zelf het initiatief moeten nemen voor dat gesprek, vind ik het toch een beetje bizar, en getuigt het volgens mij net wel van een zeer constructieve houding vanuit deze Stad.

In elk geval is het goed dat er intussen contacten zijn geweest. We hebben een verslag gekregen, en ik denk dat er nu absoluut kan gewerkt worden.

Dat brengt ons dan bij de motie van collega Deene. Het klopt dat de Opera een zeer sterke en lange traditie heeft in onze stad. Ik denk dat we allemaal de Opera een warm hart toedragen. Ook vanuit Groen staat buiten kijf dat we absoluut opera moeten kunnen blijven zien in onze stad.

Een Opera trouwens, collega’s, die steeds ook een breder publiek bereikt. Uit de cijfers de voorbije jaren zien we dat er steeds meer, bijvoorbeeld jongeren, min-30-jarigen de Opera een bezoek brengen.

Ook de transitie Ballet-Opera, die ook kansen biedt, want naast opera zullen we ook wel een keer opnieuw ballet kunnen te zien krijgen in onze stad. Het is dan ook goed dat we dat signaal inderdaad geven als Gentse gemeenteraad, dat er in de toekomst absoluut opera moet blijven te zien zijn in Gent.

Maar er is meer, in die zin, met name de infrastructuur. Het is een prachtig gebouw, er is al verwezen naar de geschiedenis, we gaan dat niet opnieuw doen, maar een gebouw waar renovatie- en restauratiewerken broodnodig zijn. Vooral de salons, de trappenhallen zijn in slechte staat, er is pleisterwerk dat loskomt, er is verf die loskomt, de achterbouw met keukens en kantoorruimtes is in bijzonder slechte staat, het moet ook een stuk toegankelijker worden gemaakt, zeker ook toneeltechnisch is het gebouw echt toe aan een aantal ingrepen.

Er gebeurden daarvoor al studies, er is de voorbije jaren inmiddels al het een en ander gebeurd, er zijn ramingen, het zou gaan over 14 miljoen euro, op zijn minst, want alles hangt ervan af hoe ver je gaat met de restauratie. Als je echt naar de oorspronkelijke stijl wil terugkeren, dan zal het nog een stuk meer gaan kosten.

Het is ook een dossier dat wel wat blijft aanslepen. Vlaanderen maakt al jaren beloftes om het gebouw aan te pakken, ook in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Opera 2011-2015 staat trouwens nog eens de belofte om dat te gaan doen, en blijkbaar, uit het gesprek met de minister, worden die beloftes opnieuw gemaakt.

In elk geval moet Vlaanderen zijn beloftes daar gaan nakomen, zoals, collega Deene verwees daarnaar, er in Antwerpen ook al een aantal investeringen, een aantal zaken zijn gebeurd. Er is dan ook dringend nood aan een concreet plan van aanpak, een duidelijke timing, en daarom het Artikel 2, ik ga het niet opnieuw voorlezen, dat we toegevoegd hebben aan de motie.

Ten slotte nog iets dat ik zelf bijzonder belangrijk vind, en dat ik hier ook een aantal keer herhaald heb in de commissie Cultuur. Ik ben heel blij dat ik gehoord heb dat mevrouw de schepen dat ook heeft aangekaart bij de minister, namelijk de invulling.

Ik denk dat we echt moeten streven naar een maximaal gebruik van die Gentse Opera. De Opera staat eigenlijk te veel leeg. Dat heeft een stuk te maken met een gebrek aan repetitieruimtes, maar misschien ook een stuk met hoe het geëxploiteerd wordt. Ik denk dat we er zeker een keer moeten over nadenken.

Daartegenover staat een duidelijke vraag van verschillende Gentse cultuurhuizen naar die ruimte. Ik denk dat we op zoek moeten om die andere actoren ook een plek te kunnen geven, denken we aan organisaties zoals LOD, een prachtig muziektheater, zoals les ballets C de la B, en anderen, zodat zij ook kunnen gebruikmaken van die heel mooie infrastructuur.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Geen tussenkomsten meer? Dan is het woord aan mevrouw Storms.

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Dank u wel, collega’s.

Het stemt mij natuurlijk heel tevreden dat er over de partijgrenzen heen zoveel aandacht wordt besteed aan dit dossier, er ook een zo grote gezamenlijke bekommernis is om het behoud van opera in Gent, en ook om het gebouw op zich. Dat kan mij, als nieuwe schepen, alleen maar content stemmen.

De motie van mevrouw Deene. Ik deel, zoals al gezegd, uiteraard de bezorgdheid om het behoud van dat volwaardige opera-aanbod in Gent. Ik zal dan ook aan de gemeenteraad voorstellen om dit goed te keuren, aangezien ik en het college ons daarin kunnen vinden.

De aanvulling die daarop gebeurt is vanuit de meerderheidspartijen. Mevrouw Schiettekatte, mevrouw D’Hose, mijnheer Vandekerckhove, u heeft allen ook goede zaken aangehaald. Hier zou ik ook willen vragen om dat zeker ook goed te keuren, want het is een perfecte aanvulling op hetgeen mevrouw Deene in haar voorstel heeft geformuleerd: een goed opera-aanbod heeft immers ook nood aan een goed kader, en daarvoor is de restauratie en de renovatie van dat operagebouw volgens mij echt een noodzakelijke stap, en hier is een degelijk en goed overlegd stappenplan nodig, en dit maakt het voorwerp uit van de amendementen vanuit mevrouw Schiettekatte, mevrouw D’Hose en de heer Vandekerckhove.

Wat het amendement van de heer Goossens betreft, u gaf aan dat u wat twijfelde over het engagement van deze Stad ten aanzien van de Opera. Ik neem aan dat u kan vaststellen, samen met mij en met de gemeenteraad, met het college, dat het college wel degelijk dit dossier ter harte neemt, we zijn zelf vragende partij geweest ook voor het gesprek, enzovoort, we hebben ons al jarenlang ook actief ingezet voor de Opera, we zijn altijd ook onze tussenkomsten, ons financiële engagement ten aanzien van de Opera nagekomen.

De uitgangspunten van het college in dit dossier zijn dan ook duidelijk. Ik zal ze nog eens herhalen voor u, zodanig dat ons engagement ook duidelijk is voor u.

1. Dat is het behoud van de Opera in Gent, goed ingebed in het Gentse kunstenlandschap.

2. Blijvende participatie van de Stad Gent in de fusie-instelling Opera en Ballet binnen de huidige financiële contouren.

3. Een operagebouw dat goed onderhouden wordt en waar er uitzicht is op de renovatie en restauratie van het gebouw.

Ik vond het een beetje spijtig dat u zich in uw motivatie van uw amendement nogal negatief heeft opgesteld. U heeft een paar persoonlijke uithalen gedaan ten aanzien van iemand die zich eigenlijk niet meer kan verdedigen, maar goed, ik heb als schepen tot nu toe een grote betrokkenheid en actieve inzet gevoeld van deze persoon. Ik kan mij niet voorstellen dat dit in het verleden anders is geweest.

Ik wil eventjes nog duidelijk maken dat hij daar zit ten persoonlijke titel, en niet aangeduid door de Stad. Dit is zo veranderd met de eengemaakte raad van bestuur, het blijkt dat u dat weet. Dat is een.

U heeft kort ook iets in uw motivering gezegd, het feit dat ik niet op de hoorzitting was. Dat was eigenlijk helemaal niet te wijten aan onwil van mij. Ik ben verwittigd op 8 maart dat er een hoorzitting zou zijn op 14 maart. Ik heb het transitierapport officieel ontvangen op 12 maart. Het is dan wel allemaal heel kort dag om een standpunt volledig te gaan uitleggen, te formuleren, te overleggen met de collega’s. Bovendien, mijn agenda liet het ook heel moeilijk toe om dat allemaal te herschikken en op die uitnodiging in te gaan. Ik heb dat ook laten weten.

Bovendien heb ik dan ook gehoord dat de collega uit Antwerpen, schepen Heylen, daar ook niet kon aanwezig zijn, ingevolge dezelfde problemen.

Maar goed, ik betreur een beetje dat u eerder een negatieve motivatie geeft in uw voorstel, maar ik stel wel vast dat wij bij hetgeen u vraagt, daar eigenlijk al een duidelijk engagement met dit college hebben opgenomen. De dialoog hebben we opgestart.

Het andere punt ging over de financiële inbreng. Ik zou daar willen voorstellen of u akkoord kunt gaan met de wijziging. Wij zijn akkoord om verder te participeren in de fusie-instelling binnen de huidige financiële contouren.

Ik zou gewoon willen voorstellen om Artikel 1 te wijzigen: “De gemeenteraad vraagt het schepencollege om de financiële steun aan de Vlaamse Opera in Gent verder te zetten binnen de huidige financiële contouren.” En Artikel 2 dan ook gewoon te laten goedkeuren.

Ik zou het heel aangenaam vinden dat wij al de bezorgdheden die vanuit deze gemeenteraad komen, vanuit verschillende partijen, ook over de partijgrenzen heen, op deze manier zouden kunnen laten goedkeuren. Ik denk dat dit een mooi resultaat, een mooi signaal zou zijn vanuit de Stad Gent naar enerzijds de Vlaamse regering, anderzijds dit college, zodanig dat er een groot draagvlak en gedragenheid is rond dit dossier, want dat zal nodig zijn om het vooruit te kunnen halen. Dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Vraagt nog iemand het woord? Niemand? Ja, mevrouw Deene.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u wel, mevrouw de schepen, ook eveneens voor die heel constructieve houding om de motie van de N-VA-fractie te ondersteunen, om ook met een open blik naar de verschillende amendementen te kijken.

Wij denken dat uw nuance van het amendement van CD&V waarschijnlijk wel een terechte nuance is. In deze besparingstijden kunnen we moeilijk voorafname doen, maar we hopen wel dat de grootteorde toch ongeveer dezelfde zal blijven, dat het niet de bedoeling is om zodanig drastisch te bezuinigen dat het kader waar u van spreekt er ook niet meer zal zijn. Maar wij hebben begrip voor uw nuance, en wij zullen dan het amendement van CD&V met die kleine nuance ook steunen.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   De heer Goossens.

De heer Paul Goossens.   Natuurlijk, die huidige financiële contouren, dat laat heel wat toe. Gaat u dat ook aanvaarden van Vlaanderen? Zij zeggen, “we gaan onze engagementen volledig nakomen, wij gaan de financiële steun niet verminderen”. Daar staat niet bij “wat de huidige financiële toestand ons toelaat”, of “in de huidige financiële contouren”. Er zit natuurlijk een verschil in.

Wij zeggen “onverminderd”, omdat we zeggen “laat ons dat doen zoals we nu bezig zijn, laat ons dat ook eisen en vragen van Vlaanderen”. Dat is gelijk spel. Als wij van hen eisen dat ze ons onverminderd blijven steunen, dan vind ik dat wij zelf ook dat engagement moeten nemen. Ik denk niet dat wij hier iets zeer uitzonderlijk vragen, want, geef toe, mevrouw, “huidige financiële contouren” is zeer wazig.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ik ben even aan het overleggen met de secretaris hoe we dat hier moeten oplossen, want we hebben een basismotie, waarvan ik begrepen heb dat iedereen daar achter staat, we hebben een amendement waar iedereen achter staat, twee amendementen waar iedereen achter staat, vermoed ik, nietwaar? Zo heb ik het begrepen, nietwaar, uit de tussenkomsten?

Ik stel het volgende voor, secretaris: dat we eerst de motie stemmen, dan moeten we het eerste amendement stemmen, volgens het reglement, dan het tweede amendement stemmen volgens het reglement. Als die twee amendementen aanvaard zijn, stemmen we over het geamendeerde voorstel. Als dat ook aanvaard wordt, is het uw opdracht om dat samen te schrijven. Is het niet goed? In orde, dat is geregeld.

De heer Danny Van Campenhout, adjunct-stadssecretaris Het is wel degelijk zo, dit is eigenlijk een soort aparte motie. Dit gaat niet uit van de basismotie, het voorstel van de heer Goossens, ziet u?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Neen, maar, is de raad dan akkoord dat we aan schepen Storms vragen om dat samen te schrijven als het gestemd zou worden? Ja? Want dat moet herschreven worden, dat moet redactioneel worden aangepast. Maar dan, als de teksten goedgekeurd zijn, als we weten welke teksten goedgekeurd zijn, vragen we aan de bevoegde schepen om dat samen te schrijven. Mevrouw Storms, wil u dat doen, alstublieft?

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Ja, ik zal daar zeker een voorstel voor doen, maar uiteraard in overleg, zodat iedereen zijn tekstgedeelte terugvindt.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dan kunnen we de teksten hier goedkeuren, en dat zal dan aanleiding geven tot een samengestelde motie, waarbij de indieners allemaal zullen betrokken worden onder leiding van schepen Storms, ja? We gaan eerst stemmen over de motie van de heer Goossens.

Mevrouw Isabelle De Clercq.   Neen, het is mevrouw Deene die het eerst een motie heeft ingediend. Mevrouw Deene was eerst, burgemeester.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Excuseer, wat belieft er u, mevrouw De Clercq?

Mevrouw Isabelle De Clercq.   Haar motie was eerst, burgemeester.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Neen, maar het is geen motie. De motie komt later, we moeten eerst de amendementen stemmen, mevrouw De Clercq, volgens het reglement. Dus we stemmen nu, zoals ik gezegd heb, over het amendement van de heer Goossens.

(Stemming punt IR 16) (de stemming wordt onderbroken)

Dames en heren, ik ga de stemming onderbreken. Er is verwarring. Mevrouw Storms, wil u mij alstublieft een tekst voorleggen die ik ter stemming kan leggen? Ik kan zo niet werken, als ik geen tekst heb. Ik kan niet voort op wat woorden, en de secretaris ook niet. Mijnheer Yüksel, los dat hier eens op. (hilariteit)

De heer Veli Yüksel.   Ik zal dat doen, mijnheer de voorzitter. Ik stel voor dat we even heel kort schorsen, en dat de drie mensen samenzitten, en snel een tekst maken, want anders heeft het geen zin.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Als u geen bezwaar hebt, stel ik inderdaad voor dat we dit punt even uitstellen, dat we de kans laten aan de betrokken mensen om een keer samen te zitten en een nieuw voorstel van tekst aan de gemeenteraad voor te leggen.

Dan kunnen we middelerwijl... Neen, we kunnen niet verder werken, want het is eerst weer een vraag van mevrouw Deene, die daarbij betrokken moet zijn. We gaan dat doen na de volgende vraag van mevrouw Deene. U kan dan samen zitten.

(...)

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dames en heren, dan kom ik terug naar het debat dat we gehad hebben over de Opera.

De indiener van de motie, mevrouw Deene, de indieners van de amendementen, de heer Goossens en de drie collega’s, mevrouw D’Hose, mevrouw Schiettekatte en de heer Vandekerckhove, hebben met schepen Storms samengezeten. Dat heeft geresulteerd in de volgende tekst. Ik vraag uw aandacht.

“Toelichting.

Gent opende in 1840 een van de mooiste operagebouwen in Europa en zette daarin tot op heden zijn rijke operageschiedenis verder. De Stad Gent sloot als eigenaar van het gebouw eind jaren 80 een erfpachtovereenkomst af met de toenmalige nieuw opgerichte vzw Vlaamse Operastichting.

Tussen 1988 en 1993 werd de eerste fase van de restauratie van het Gentse operagebouw doorgevoerd. De Stad Gent droeg daar bij via een subsidie van het zogenaamde Investeringsfonds. Tegelijk bleef de Stad Gent ook bijdragen in de werkingsmiddelen van de vzw Vlaamse Operastichting. Deze middelen en de erfpachtovereenkomst inzake het gebouw, werden in latere jaren overgedragen aan de rechtsopvolgers van de vzw VLOS, respectievelijk VOI, Vlaamse Opera, en thans de Vlaamse Kunstinstelling vzw Vlaamse Opera.

In opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur werd vorig jaar een transitiemanager aangeduid, die moest onderzoeken op welke manier de fusie tussen Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen gerealiseerd kan worden. Deze fusie is een van de elementen uit de zogenaamde Synergienota van minister Schauvliege die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

In het rapport van de transitiemanager worden verschillende pistes onderzocht, die moeten leiden tot een gezonde financiële onderbouw van de fusie-instelling Opera en Ballet. De Vlaamse regering verwacht momenteel de reactie van de raad van bestuur van Opera en Ballet, en zal daarna haar eigen positie bepalen, en in overleg treden met de steden Gent en Antwerpen. De Vlaamse regering zal op voorstel van de minister haar standpunt bepalen ten aanzien van het rapport van de transitiemanager en de reactie die daarop werd gegeven door de raad van bestuur van Opera en Ballet.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen.”

Er staat in de tekst zoals hij voorgesteld wordt: “De fractie van CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en N-VA is van mening” - maar dat moet dus worden, de secretaris merkt terecht op, dat moet zijn “de fracties”, in het meervoud, “zijn van mening” – “dat Gent als cultuurstad en als Unesco Creative City of Music in dezen op gelijke voet moet worden behandeld als Antwerpen. Gent heeft als tweede grootste stad van Vlaanderen recht op een eigen operagebeuren.

Beslist het volgende:

Artikel 1: De gemeenteraad van Gent vraagt de Vlaamse regering om bij het bepalen van een nieuw Operaplan, rekening te houden met de vraag naar een eigen, dat wil zeggen, in Gent plaatsvindend, operaleven.

Artikel 2: De gemeenteraad van Gent vraagt de Vlaamse regering om in overleg met de Stad Gent een stappenplan op te maken voor de restauratie van het monumentale gedeelte van de Opera en de renovatie van de niet-beschermde gedeelten zoals de kantoorruimtes en de theatertechniek.

Artikel 3: De gemeenteraad vraagt het schepencollege om blijvend financiële inspanningen te leveren voor de Vlaamse Opera in Gent.

Artikel 4: De gemeenteraad vraagt het schepencollege om op een constructieve manier met de Vlaamse minister van Cultuur in dialoog te gaan om samen de toekomst van de Vlaamse Opera in Gent vorm te geven.”

Tot hier de tekst zoals die door de verschillende leden van de raad en de schepen wordt voorgelegd. Vraagt daar nog iemand het woord over? Niemand. Vraagt daar iemand de stemming over? Niemand. We mogen dat unaniem goedkeuren? Dank u wel voor uw medewerking, dames en heren. Deze motie is dan ook goedgekeurd. Er zal aan de Secretarie gevraagd worden om dat door te sturen naar de Vlaamse regering.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dames en heren, als ik mij niet vergis, denk ik dat we aan het einde zijn van de publieke zitting. Ik bedank het publiek en de pers en de medewerkers, en verzoek hen vriendelijk ons nog even alleen te willen laten, want we hebben straks nog een vergadering met gesloten deuren.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 23 april, 2013

Type: 

Motie

Tags: