Klimaat- en Milieubeleid 2013-2019

GEMEENTERAAD - Budgetbespreking

Woordelijk verslag

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dames en heren, ik vraag uw aandacht, want we hernemen onze werkzaamheden. We zijn aan de tweede hoofdstrategische doelstelling.

Voor de algemene bespreking heeft mevrouw Deene het woord gevraagd. Mevrouw Deene, u hebt het woord.

Mevrouw Karlijn Deene.   Mevrouw de schepen, ik wil u ten eerste feliciteren met uw ambitieuze doelstelling om het klimaat- en milieubeleid een volwaardige plaats te geven in onze stad.

Ik heb het u al gezegd in de commissie, ik heb het eigenlijk ook al vermeld aan uw collega, maar ook voor uw beleidsdomein vind ik dat de doelstellingen en de actiepunten weinig gestructureerd zijn, weinig transparant. Ik zou zeggen, in uw geval ten nadele, want ik denk dat uw beleid wel inhoudelijk relevant en coherent is, maar uit de cijfers blijkt dat helemaal niet. In uw geval speelt het weinig transparante en weinig gestructureerde van de BBC echt wel in uw nadeel.

Ik juich toe dat er 17 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het klimaatbeleid. U hebt daar in uw communicatie ook veel nadruk op gelegd, maar we kunnen jammer genoeg niet vergelijken met de vorige jaren. U hebt inderdaad in de commissie wel de uitleg gegeven, terecht denk ik, dat het nieuwe boekhoudkundige systeem daar iets voor tussenzit. Maar misschien kan u toch wel eventjes de vergelijking maken.

Een vraag die ik ook had gesteld in de commissie, maar eigenlijk is het antwoord mij ontgaan. Van die 17 miljoen euro komt er 6,5 miljoen euro van het Stedenfonds. We spreken eigenlijk over de zes jaar. Dat gaat van nu tot 2019. Het federaal Stedenfonds gaat over minimum twee federale regeringen, als er al niet meer zijn als af en toe de stekker wordt uitgetrokken.

In welke mate weet u al dat die 6,5 miljoen euro gegarandeerd zijn? Want u communiceert wel over 17 miljoen euro, wat natuurlijk een heel indrukwekkend bedrag is voor de zes jaar, maar misschien dat het in de praktijk dan veel minder zou zijn. Misschien kan u daar meer duiding over geven.

Van die 17 miljoen euro is het ook zo dat er voor heel wat miljoenen euro’s nog concrete keuzes moeten worden gemaakt, als ik... Collega’s, ik kan mijzelf bijna niet horen, want u babbelt. Dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dames en heren, mag ik een beetje stilte vragen? Laat ons luisteren naar collega Deene. Alstublieft.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u. Van die 17 miljoen euro is er een groot budgettair gedeelte waar er nog geen concrete keuzes zijn gemaakt, als ik het goed doorheb. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar alternatieve energieën, de investeringen die u hierin wil doen, dat is 2 miljoen euro, is er eigenlijk nog niet gekozen of dat al dan niet via windturbines of warmwaternetten moet zijn. Ik snap dat ook, het gaat over technieken die waarschijnlijk ook in volle verandering zijn, die u nog grondig wil bekijken, maar dat betekent natuurlijk voor ons dat het nog moeilijk is om dat ambitieuze klimaatbeleid met dat groot bedrag ten volle te kunnen inschatten, want een groot bedrag is eigenlijk nog een vraagteken. Ten eerste of we al dan niet die 6,5 miljoen euro zullen krijgen, maar ook inhoudelijk, welke keuzes zullen worden gemaakt.

Wat betreft de subsidiëring van particulieren en vzw’s, toch ook wel een belangrijk deel van uw beleid, heb ik begrepen dat u nog het een en ander grondig wil evalueren, en dat is positief. Dat betekent natuurlijk ook dat het ook voor ons nog wel moeilijk is om het in te schatten. Onze fractie wil graag twee suggesties geven bij uw evaluatie, want we hebben toch ondervonden dat u iemand bent die constructief open staat voor suggesties, ook als ze van de oppositie komen.

Ten eerste merken we dat er soms ook wel een meningseffect is bij subsidies. Er zijn subsidies die wel heel sympathiek ogen, maar die eigenlijk nauwelijks een katalysatoreffect hebben, bijvoorbeeld bij de elektrische fietsen merken we toch op dat vele mensen die aankoop sowieso toch gingen doen, en dat die subsidie dan handig is meegenomen. Er is misschien maar een klein percentage voor wie die subsidie effectief de trigger is om zo’n elektrische fiets aan te kopen, laat staan om dan hun auto nog te laten staan, want velen kopen die fiets om toch evenveel met de auto te kunnen blijven rijden.

We vragen dat de subsidies toch echt wel zouden worden ingezet op zaken die een daadwerkelijk verschil zullen maken, moesten die subsidies er niet zijn geweest. Dat bleek in het verleden dat dat milieubeleid een beetje te veel een Sinterklaaspolitiek was. Ik hoop dat u dat ten eerste wil bekijken. Ten tweede hebben wij ook de indruk dat er bij sommige subsidies een onderbenutting is van de middelen. U hebt bijvoorbeeld deze week de cijfers van het netheidscharter doorgestuurd, de subsidiëring daarvan. Dan blijkt dat er elk jaar een bedrag was voorzien dat nooit is opgeraakt.

Er zijn beleidsdomeinen waar er vzw’s snakken naar misschien maar een 100 euro meer per jaar. Als dan blijkt dat er duizenden euro’s niet gebruikt worden in andere subsidiepotten, dan vinden we dat eigenlijk jammer, en vragen we ons af “zijn dat dan subsidies die gewoon niet nuttig zijn, of is er een onvoldoende actief beleid rond gevoerd?” We weten het ook niet, ik denk dat u dat beter weet. Maar we hopen ook, als u de subsidiereglementering bekijkt, dat u ook de relevantie van sommige subsidies ten gronde wil bekijken.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Dat was een algemene tussenkomst. Dan hebben we nog de heren Vromman en Van Pee, die respectievelijk alle twee over de operationele doelstelling 124 zullen spreken. Mijnheer Vromman, u hebt het woord.

De heer Steven Vromman.   Mijnheer de burgemeester, beste collega’s, na gisteren wil ik toch graag de fractieleiders van de oppositie bedanken voor de mooie tussenkomsten. Als ik hier even de Dalai Lama mag citeren. Die zegt: “Weest uw tegenstrevers dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld”. Bij dezen.

Verder wil ik toch een kleine oproep doen om iets minder Latijn te spreken in deze raad. Vooreerst omdat voor mij Latijn Chinees is, en ten tweede omdat het voor de tolken niet handig is als er veel Latijn wordt gesproken. Maar nu ter zake.

De heer Paul Teerlinck, stadssecretaris.   Ze zijn er niet vandaag, maar ze zijn weg.

De heer Steven Vromman.   Maar nu ter zake.

Ik wil het college echt wel ondersteunen met de moedige keuze die gemaakt is met dit meerjarenplan als het gaat over de doelstellingen rond klimaat en energie. Gezien de inderdaad moeilijke financiële omstandigheden zou het een gemakkelijke oplossing geweest zijn om het hele hoofdstuk rond klimaat te schrappen. Op korte termijn zou niemand daar last van hebben.

Door het tegendeel te doen en te kiezen voor meer investeringen in een energie- en klimaatbeleid, toont dit college wat leiderschap en visie betekenen. We kunnen er niet omheen dat met het huidig mondiaal beleid we op weg zijn om de drempel van 450 deeltjes per miljoen CO2 te bereiken in 2037. Als we aan die drempel komen, dan betekent dit dat de 2 graden opwarming onvermijdelijk is, en dat we dan een tijdperk van grote schokken zullen meemaken. Dan zal het te laat zijn om de klimaatchaos te stoppen. Dan kunnen we alleen maar hopen dat de gevolgen voor ons meevallen.

Binnen dit klimaatbeleid dat hier voorgesteld wordt, wil ik mijn waardering uitdrukken voor het belangrijke sociale accent, want klimaatneutraliteit mag niet enkel een zaak zijn van milieubewuste tweeverdieners. Het inzetten op het bestrijden van energiearmoede ondersteunt het klimaatneutraal programma, maar zal het voor een groep mensen met beperkte middelen makkelijker maken om de energiefactuur te betalen, en dat kan voor bijkomende lokale tewerkstelling zorgen. Omdat het isoleren van een huis of aanschaffen van superisolerend glas of een zuinige condensatieketel zeker voor specifieke groepen een grote drempel kan inhouden op administratief vlak, is trajectbegeleiding en ontzorging terecht een belangrijk aandachtspunt.

Door het opnemen van de voedselstrategie en de Food Council binnen deze hoofdstrategische doelstelling is Gent alweer koploper in Vlaanderen. Meer en meer onderzoek toont aan dat voedselproductie een substantiële bijdrage levert aan het klimaatprobleem. Een beleid uitwerken rond het voedselthema is een innovatieve wijze om de klimaatuitdaging aan te pakken, en biedt tevens heel wat kansen richting meer gezonde voeding en vermindering van voedselverspilling.

Ik ben trouwens blij dat de hele gemeenteraad deze doelstellingen ondersteunt, want dat heb ik kunnen vaststellen op de themacommissie rond het klimaatbeleid. We kunnen dan ook trots zijn op de budgettaire maatregelen rond klimaat en energie. Daarmee toont het college dat het niet enkel zijn verantwoordelijkheid opneemt voor de Gentenaars van vandaag, maar ook voor de Gentenaars van morgen en overmorgen.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Pee.

De heer Jef Van Pee.   Goedenavond. Verstaat u mij? Verstaat u mij niet?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   (onverstaanbare repliek)

De heer Jef Van Pee.   Mijnheer de voorzitter, mevrouw de schepen.

Bij het doornemen van het strategisch en financieel overzichtsrapport heb ik het bestuursakkoord erbij genomen. Opnieuw werd ik overrompeld door de mooie intenties en een streven naar een beter klimaat en duurzaamheid van Gent, met onder andere, bewust en spaarzaam omspringen met grondstoffen en energie, kringlopen voor grondstoffen opzetten, stimuleren voor passiefbouw, duurzame mobiliteit organiseren, ruimtegebruik intensiever maken, enzovoort.

Gent wil evolueren naar klimaatneutrale stad tegen 2050, maar dan dient er nog een zeer lange weg te worden afgelegd en tandjes te worden bijgestoken. Mevrouw de schepen, u beschikt nu over een extra budget van 17 miljoen euro voor de productie van lokale hernieuwbare energie, het terugdringen van energieverbruik, en 6,6 miljoen euro voor het energiezuinig maken van woningen.

Maar veel koken tot de eindmeet kost veel geld. Is dit geen druppel op een hete plaat? Riskeert uw departement dan niet geminimaliseerd te worden wanneer de harde beleidsdomeinen meer geld nodig hebben? Zal uw partij nog zoveel of meer gewicht in de weegschaal kunnen leggen om de doelstelling krachtiger naar 2050 nog te kunnen realiseren? Ik dank u. Daarop aansluitend heb ik nog een tweede vraag.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ja, alstublieft, mijnheer Van Pee.

De heer Jef Van Pee.   Dank u wel. U verstaat mij nog altijd? (algemene hilariteit)

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ik doe mijn uiterste best.

De heer Jef Van Pee.   Prima.

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de schepen, energiearmoede wordt aangepakt via de werking van REGent, dat staat voor Rationeel Energiegebruik Gent, door middel van een energiescan, energiebesparende maatregelen, trajectbegeleiding, premies indien nodig met sociaal impact, en leningen.

De werking wordt bestendigd en versterkt met een extra focus voor de sociale doelgroep. Het energiebeleid voor deze groep kan alleen verbeteren door een goede afstemming van de verschillende actoren. Het OCMW, buurt- en wijkwerkingen, REGent, de Milieuadvieswinkel en de Stad moeten inzetten op een vlottere samenwerking.

Ook het middenveld kan hier een zeer belangrijke rol spelen voor het stadsbestuur om moeilijk bereikbare doelgroepen mee te krijgen in het energiebeleid. Zij kunnen met een campagnematige aanpak van renovaties per straat of per wijk bewoners over de streep trekken om te renoveren.

Dit alles moet leiden naar een individuele begeleiding van kansarme huurders en huiseigenaars bij de energierenovatieprojecten. De Stad kan het beschikbaar budget zo beter richten op het meekrijgen van die mensen die nog niet aan energiebesparing toekomen.

Mevrouw de schepen, in hoever zal u die sociale focus willen en kunnen verdiepen? Hoe zal u deze sociale doelgroep nog beter kunnen bereiken? Want die sociaal zwakkeren hebben extra baat bij een energiezuinige woning. Ik dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ik heb het allemaal begrepen, hoor, mijnheer Van Pee. Dank u wel. Goed, dan geef ik het woord aan schepen Heyse.

Mevrouw Tine Heyse, schepen.   Dank u, mijnheer de voorzitter.

Een aantal zaken.

Ten eerste wil ik misschien eerst even terugkeren naar de doelstellingen, omdat dat toch ook niet onbelangrijk is. Ik wil eigenlijk terugkomen op wat de heer Bracke gisteren gezegd heeft als hij het over klimaat had en over het feit dat klimaatneutraliteit wel een prioritaire doelstelling was, maar, zo stelde hij het, “het blijft bij streven naar”.

Mijnheer Bracke, ik wil dat pertinent tegenspreken. Terug, het kan zijn omdat het inderdaad met de nieuwe werkwijze misschien niet zo eenvoudig is om alles terug te vinden. Ik wil daar absoluut begrip voor hebben, maar ik hou er mij toch aan om absoluut dat recht te zetten.

Ik zal namelijk de exacte indicatoren en de exacte doelstellingen nog even formuleren. Dat vindt u terug in het Boek 5. Dit boek, neen, dat is het. Hier, met de indicatoren. Dat vindt u terug op pagina 17.

Er zijn drie zeer specifieke indicatoren rond klimaatneutraliteit geformuleerd, en die zijn, denk ik, toch wel heel duidelijk.

1. De eerste indicator is de totale CO2-emissie, exclusief scheepvaart en ETS. Over dit boek. Dat is het Boek 1. Daar staat dan ook in wat we willen. Dat is de doelstelling. Er staat in: reductie van 20 % tegen 2019. Met andere woorden: meetbaar, want we hebben die cijfers, we gaan dat ook evalueren, en duidelijke dingen, dus zeker, denk ik wel, heel SMART geformuleerd.

2. Energieverbruik versus scheepvaart en ETS. Ook hier, die cijfers zijn er, die gaan ook bijgehouden worden, en ook een heel duidelijke, transparante doelstelling: reductie van 20 % tegen 2019.

3. Dan nog een derde doelstelling: de zelfvoorzieningsgraad. Zoals u weet willen wij ook vooral op lokale hernieuwbare energie inzetten. Op dat vlak is het belangrijk voor ons dat we daar een stuk uiteraard een traject in afleggen en zelfvoorzienendheid.

Hier staat dan als indicator: productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens. Hier, wat is daar wat wij willen? Verhoogd tot 15 % tegen 2019, wetende dat we vandaag op 3,3 % zitten. Ik denk dat dat ook wel van voldoende ambities getuigt. Ik wou toch even rechtzetten dat het absoluut niet vaag is en dat het absoluut wel meetbaar is wat wij doen.

Dan zijn er een aantal opmerkingen gemaakt door mevrouw Deene.

Ten eerste over die 17 miljoen extra, want het is inderdaad aangegeven: het is het extra budget. Dat komt bovenop het budget dat er nu al is voor dakisolatie, voor groendaken, enzovoort. Ook zaken waar we als Stad uitdrukkelijk voor kiezen om dat verder te zetten.

Waar ik merk dat jammer genoeg dat in verschillende gemeenten wordt afgeschaft of verlaagd, kiezen wij ervoor om dat niet alleen verder te zetten, maar inderdaad 17 miljoen euro extra daarvoor uit te trekken.

Het klopt natuurlijk dat u nu vandaag niet exact gaat weten hoe we dat klimaatbeleid en die 17 miljoen gaan vormgeven. Juist. Het zou absoluut niet netjes zijn moest het omgekeerd zijn, want we zijn absoluut van plan, we zijn er ook al een stuk mee bezig, om daar een heel traject in af te leggen van participatie. Er zijn nu al gesprekken bezig, gaande van bedrijven, gaande van leden van de Minaraad, enzovoort. Dat is een heel lang traject dat bezig is, dat een stuk loopt, om juist input te krijgen, om te zien hoe we die 17 miljoen zo effectief mogelijk kunnen uitgeven. Het is natuurlijk niet de bedoeling om 17 miljoen maar gewoon te spenderen in de hoop dat er wel iets goed mee gebeurt.

Dat wil niet zeggen dat we al geen richting aangeven. De richting die we aangeven is dat we alleszins enorm willen inzetten op wonen en op energiearmoede. Waarom? Omdat het voor ons ook zeer belangrijk is dat we niet alleen onze verantwoordelijkheid willen nemen, en ons deeltje van - natuurlijk, zoals de heer Vromman heeft aangegeven - de wereldwijde problematiek willen aandoen.

Alles gebeurt ook met belastinggeld van de Gentse burger. Dan is het ook belangrijk dat die Gentse burgers, de Gentse bedrijven, daar ook een stuk van terugkrijgen. Voor dat draagvlak voor het klimaatbeleid is het ook juist belangrijk dat ook zij daar beter van worden. Dat is de bedoeling, want als wij hen helpen om hun woning energiezuinig te maken, dat is goed voor het klimaat en dat is goed voor de energiefactuur. Met bedrijven idem dito, wij willen juist onze Gentenaars en de Gentse bedrijven weerbaarder maken met de stijgende energieprijzen.

U heeft een vraag gesteld over het Stedenfonds. Ik heb afgesproken dat schepen Peeters daar zou op antwoorden. Dat is een algemene vraag, want er zijn natuurlijk niet alleen bij mij middelen ingeschreven voor het Stedenfonds. Vandaar dat ik voor dat antwoord even verwijs naar schepen Peeters.

Dan heeft u voor de rest twee heel specifieke suggesties. Het klopt, wij gaan voor een deel inzetten op subsidies. Ik ben de eerste persoon om aan te geven dat men subsidies goed moet bekijken wat men er wil mee doen en wat men er wil mee bereiken. Ik kan u eigenlijk op uw twee suggesties al onmiddellijk zeggen: “ja” en “ja”. In de zin van elektrische fietsen, ik heb dat al eerder gezegd. Het subsidiereglement is in 2013 herzien. Toen hebben we er al voor gekozen om de subsidies voor elektrische fietsen te halveren, dus dat het maar een 125 euro meer was.

Daarnaast is er wel nog altijd 250 euro mogelijk als, en die drempel is toch niet min, men een nummerplaat inlevert. Dat is, denk ik, wel al een hoge drempel, en dat is ook juist weer de bedoeling: we moeten resultaat hebben, we moeten garanties hebben dat, als wij een elektrische fiets subsidiëren, het inderdaad ten goede komt van een betere luchtkwaliteit, enzovoort. Vandaar, en ik heb dat hier al een stuk aangekondigd, ben ik ook van plan om daar nog verder in te schrappen.

Uiteraard, ik zal zeker nog terugkomen op het concrete subsidiereglement. Maar ik vind dat we daar zeker goed moeten over nadenken, en dat het niet de bedoeling mag zijn om Sinterklaas te spelen, maar om effecten te boeken.

Wat het netheidscharter betreft, op zich hoort dat niet bij deze doelstelling, dat is doelstelling 7, maar dat maakt nu niet uit. Ook daar, mevrouw Deene, u wordt vanavond zelfs op uw wenken bediend, want wij merkten inderdaad dat dit instrument toch niet optimaal functioneerde. Vandaar dat we juist dat herwerkt hebben en niet meer op diezelfde manier werken, en eigenlijk vandaag al een nieuw reglement rond het netheidscharter voorligt.

Voor de rest. Het klimaatplan, daar is nog veel werk aan, daar zijn we grondig mee bezig, en we zullen het hier zeker nog uitgebreid over hebben hoe we het verder moeten doen. Om terug te komen bij de andere vragen.

Ten eerste. Op een bepaald ogenblik zei de heer Van Pee “is het geen druppel op een hete plaat?” Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan niet goed weet wat uw bedoeling is. Zegt u nu van “God, wat we in Gent doen gaat toch niet zoveel uitmaken” of “ons bedrag is niet groot genoeg”? Mij is het niet helemaal duidelijk wat u bedoelt.

Wat voor mij heel duidelijk is, is weer dat, juist doordat we dat extra bedrag hebben, wij juist willen maken dat de Gentenaars en de Gentse bedrijven daar goed van worden. In die zin, die druppel op een hete plaat, ik denk dat elke Gentenaar die zijn woning energiezuinig heeft kunnen maken en daar een stukje hulp gekregen heeft van de Stad Gent, dat toch niet zal ervaren als een druppel op een hete plaat, dat die effectief geholpen zijn met dat budget. Dat is alleszins onze bedoeling. In die zin snap ik eerlijk gezegd niet goed uw bedenking van een druppel op een hete plaat.

Ik kom dan eigenlijk ook een stuk terug op de tussenkomst van de heer Yüksel van gisteren. Toen werd ook al een stuk gezegd, en ik vond dat ook verwarrend. U haalde enerzijds aan: klimaatbeleid ten opzichte van kinderarmoede. Ik vond dat een zeer eigenaardige vergelijking. Precies of wij moeten kiezen! Integendeel, het budget dat wij inschrijven voor klimaatbeleid gaat ook voor een groot deel over armoede. Wij kiezen er absoluut juist uitdrukkelijk voor om dat sociaal zo rechtvaardig mogelijk te gebruiken om daar in dat budget absoluut die sociale klemtoon te leggen en energiearmoede daar maximaal in mee te nemen.

Hoe doen we dat? Dan kom ik ook al een stuk op de vragen van vandaag terug. Inderdaad, het is via de vzw REGent, die specifieke premies geeft voor mensen die het niet breed hebben, die trajectbegeleiding voorziet, die leningen doet, en dus ook probeert juist mensen die het niet breed hebben te ontzorgen. We willen daar nog meer op inzetten, nog meer op ontzorging inzetten. Dat is dus die poot die verder wordt uitgewerkt.

Die premies die we geven in een stadsvernieuwingsproject, ook daar willen we kijken, dat is iets wat ik met schepen Balthazar samen ga uitwerken, waar er enerzijds een luik in zit rond woonkwaliteit en anderzijds een energieluik in zit.

Het is onze bedoeling om dat ook weer sociaal in te zetten, om ook daar weer te maken dat mensen die het niet breed hebben, daar meer een beroep op kunnen doen, misschien hogere premies krijgen. Uiteraard, de concrete uitwerking moet nog bekeken worden, maar ook daar weer die sociale insteek te hebben. Ook bijvoorbeeld voorzien we 2 miljoen heel specifiek voor het energiezuiniger maken van sociale woningen.

In die zin, ik denk dat het niet alleen ecologisch verantwoord is, dat het niet alleen gaat over het grote wereldprobleem waar we uiteraard als Stad onze verantwoordelijkheid moeten nemen, maar dat het ook echt ten goede komt van de Gentenaars en de Gentse bedrijven. Hoe gaan we de mensen dan nog beter bereiken? Want dat is inderdaad een moeilijkheid, van hoe ga je mensen die het niet breed hebben... Een stukje van, hoe bereik je die al letterlijk?

Ik denk dat daar de zeer nauwe samenwerking met het OCMW in de vzw REGent ongelooflijk veel waard is. Ik kan dat echt getuigen. De mensen van het OCMW gaan bijvoorbeeld mensen die hun energiefactuur niet kunnen betalen, in contact brengen met de vzw REGent, en die worden heel intensief opgevolgd, die krijgen heel concrete suggesties hoe ze energie kunnen besparen.

We zijn ook bezig. Bijvoorbeeld nu gaan we ook inschrijven op een project samen met de Koning Boudewijnstichting en met nog andere identieke lokale entiteiten, om proefprojecten op te zetten om te maken dat ook mensen die in een huurwoning zijn die het niet breed hebben toch ook hun huizen kunnen energiezuinig maken, door een soort innovatieve projecten, als ze toch investeren in isolatie. Die mensen kunnen dat niet voorschieten, zelfs met premies en alles blijft er toch nog altijd een stukje over, moeten ze een energielening gaan afsluiten. Wat gaan we doen? Dat bedrag dat ze normaal gezien zouden moeten aflossen in een lening, dat gaan ze niet moeten doen. We gaan de energieleverancier contacteren, en die gaat het van de voorschotfactuur aftrekken.

Dat is nu maar een klein, ook heel beperkt pilootproject, waar we gaan aan deelnemen, maar het is de bedoeling om juist ervaring op te doen. Dat zijn allemaal mogelijkheden, en wij zoeken om echt die mensen te bereiken, die mensen te kunnen ondersteunen. We zoeken daar echt letterlijk elke dag naar hoe we dat nog op een betere manier kunnen doen, en op dat vlak zijn zeker alle suggesties welkom.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 17 december, 2013

Type: 

Interpellatie

Tags: