Jeugdbeleid 2013-2019

GEMEENTERAAD - Budgetbespreking - luik Jeugdbeleid

Woordelijk verslag (de gedeelten die zijn weggelaten hebben betrekking op de budgetbespreking van andere thema's dan Jeugdbeleid)

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.  Dan gaan we over naar een tussenkomst van mevrouw Deene. Mevrouw Deene is ingeschreven voor de operationele doelstellingen 174, 146, 175, 177 en 178. Mevrouw Deene, u hebt het woord.

Mevrouw Karlijn Deene.   Dank u wel. 174 was een vergissing. Ik was waarschijnlijk te enthousiast in het aanduiden. Ik zal het niet over senioren hebben, wel over de jeugd.

Mevrouw de schepen, ik begin met een kritiek die al een paar keer is vermeld gisteren, maar nog vaak zal terugkeren. Ook in uw beleidsdomein vind ik dat dit document eigenlijk weinig leesbaar en transparant is. Dat het anders kan, bewijzen wel de documenten van andere steden die ik heb kunnen inkijken, waarin het veel duidelijker is, wat verschillen er zijn tussen de doelstellingen, actiepunten, operationele hoofddoelstellingen.

De doelstellingen zijn redelijk vaag en wollig omschreven. Zelfs de actiepunten, het meest concrete niveau, zijn moeilijk te interpreteren, zelfs voor mensen uit het terrein.

Ik wil graag de jeugdraad zelf citeren, die toch in haar advies schrijft, ik citeer: “We starten dit advies met een eerste conclusie, namelijk dat hetgeen we vreesden alvast waarheid is geworden. Het is een ondoorzichtig plan geworden dat slechts enkele happy few echt kunnen doorgronden. Als jeugdraad vinden we het belangrijk dat plannen van de Stad Gent duidelijk en begrijpelijk worden opgesteld, en dat men moeite doet om beleidsplannen te vertalen naar verschillende doelgroepen.” Inderdaad, mevrouw de schepen, ik denk dat je pas een kind- en jeugdvriendelijke stad kan zijn als die plannen, het beleid ook duidelijk is voor die kinderen en jongeren. Een chaotisch document waarbij de actiepunten weinig concreet zijn, waar zelfs eigenlijk het budgettair kader moeilijk te interpreteren is, kan alleen maar onbegrip creëren bij de jongeren.

De jeugdraad heeft het wel geapprecieerd dat u persoonlijk bij de raad van bestuur het plan bent komen toelichten. Toen werd het voor hen meer duidelijk, hoewel budgettair ze nog altijd vragen hebben. Maar dat zijn maar slechts enkele jongeren, dat is niet eens de jeugdraad zelf, niet eens de open jeugdraad. Men heeft ook niet een ruimer publiek van jongeren kunnen aanspreken. Ik vind dat persoonlijk wel een gemiste kans.

De jeugdraad maakt zich ook zorgen over het gebrek aan inspraak. Ik heb altijd begrepen dat een van de krachtlijnen van de BBC was dat het advies van de adviesraden, de belangrijkste stakeholders, eigenlijk moest worden gevraagd en moest worden meegenomen. Niet dat u ze per se moet naleven, maar dit advies moet wel worden ingewonnen.

De jeugdraad verklaart dat ze nauwelijks is betrokken, of niet - dat laat ik nog in het midden - bij de opmaak van dit plan, en dat ze na de bekendmaking van het plan slechts drie dagen de tijd heeft gehad om haar advies te geven.

Ik persoonlijk vind dat ze op die drie dagen ongelooflijk mooi werk hebben geleverd. Het is een inhoudelijk en genuanceerd goed document, maar ook hier, zelfs op dit document hebben ze de jeugdraad zelf, de open jeugdraad, niet kunnen betrekken. Ik zou u dus met aandrang willen vragen om in het vervolg van projecten, want er komen nog heel veel plannen, toch wel meer werk te maken van die participatie, want die jongeren hebben heel veel nuttige terreinkennis.

“De jongeren”, dat is ook heel divers, die verschillende klanken moeten ook tot uiting komen. Dit is een verzoek dat ik niet alleen aan u richt, maar eigenlijk naar het hele schepencollege, want de jongeren hebben heel veel vragen die ook betrekking hebben tot andere bevoegdheden.

Bijvoorbeeld, er zijn heel wat vragen over het beleid dat mevrouw Heyse wil voeren over het geluidsbeleid bij evenementen. Er zijn vragen over het skatepark, een definitief skatepark waar men eigenlijk al heel lang naar vraagt. Ik veronderstel dat dat bij schepen Tapmaz is, of misschien bij schepen Balthazar, ik weet het niet, maar men heeft het gevoel dat hun verzuchtingen die al jaren leven in dit document althans toch eigenlijk weinig tot uiting komen.

U zal waarschijnlijk verwijzen naar het feit dat er een kindersecretaris komt, dat er een kindertoets komt, dat dat een bewijs is dat er wel inspraak komt, maar ik vind dat dat instrumenten zijn die het beleid toetsen nadat er plannen zijn, nadat er beslissingen zijn geweest. Ik denk dat het belangrijk is dat er inspraak komt nog voor eigenlijk beslissingen worden genomen, in alle fases van een beslissingstraject. Ik vind het opnieuw hier een gemiste kans.

Wat zowel onze fractie en blijkbaar ook de jeugdraad was opgevallen is ook wel de enorme verkokering van de Gentse administratie, van het Gentse schepencollege. Een beleidsdomein zoals kind- en jeugdbeleid zou bij uitstek heel beleidsdomeinoverschrijdend moeten zijn, dat gaat over mobiliteit, dat gaat over woonbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, werk. Je kan alle beleidsdomeinen bijna opsommen. Maar ik vind, er is eigenlijk heel weinig oog voor integraal beleid.

U hebt wel aangegeven dat die kindersecretaris eigenlijk juist een beetje dient om dat integraal beleid mogelijk te maken, dat, als er vragen zijn over een of ander beleidsdomein, die jongeren terechtkunnen bij de kindersecretaris, en dat die de bevoegde schepen zal aanspreken. Maar ik geloof echt niet dat één ambtenaar een heel ambtenarenapparaat of een heel schepencollege in beweging kan zetten. Ook weer hier, dat gaat pas als er signalen zijn, als het eigenlijk al een beetje misgelopen is, als er al beslissingen zijn genomen waar de jongeren niet mee akkoord zijn.

Eigenlijk wil ik ook hier de Gentse jeugdraad citeren over die verkokering van de administratie. Ik citeer: “De Stad Gent koos er vooral voor om uitdagingen netjes af te bakenen per dienst, departement of bevoegdheid. Het lijkt alsof elke schepen zijn of haar huiswerk heeft gemaakt, maar niet heeft voorgelegd aan de anderen. We zien hierin een gemiste kans. Het beleid, het plan lijkt vooral geschreven te zijn op basis van de huidige stadsorganisatie en op basis van de huidige budgetten.” Maar dan, mevrouw de schepen, dat zijn geen cynische politici uit de oppositie die spreken, als u dat misschien zou zeggen, het gaat over enthousiaste, constructieve jongeren, die vaststellen dat het beleid eigenlijk volledig op maat is geschreven van de diverse stedelijke administraties, van de stedelijke vzw’s en van de schepenen, en niet genoeg op maat van de beoogde doelgroepen.

Ten slotte, wat ons ook opvalt is dat het beleid een beetje uitgaat van hét kind of dé jongeren. Eigenlijk is dat een doelgroep van nul tot 25, of ik weet niet welke limiet u hanteert. Het zijn doelstellingen, actiepunten, die zodanig vaag zijn alsof hét kind of dé jongere in Gent eigenlijk zou moeten gevat worden. Ik denk dat het ten eerste niet mogelijk is.

Het heeft ook het nadeel, dat merkt de jeugdraad op, dat men daar eigenlijk het beleid vooral afstemt op kinderen, kleine kinderen en hun ouders, maar dat jongeren veel te weinig aandacht krijgen. De jeugdraad merkt misschien een beetje te cynisch op dat het is omdat jongeren veel moeilijker te hanteren zijn dan kinderen, dat de maatschappelijke uitdagingen van een jongere veel moeilijker zijn dan die van een kind. De jeugdraad zegt dan ook, en ik citeer: “Het zou Gent sieren deze problemen niet uit de weg te gaan.”

Ik weet niet of dit de reden is, ik denk gewoon dat het het gevolg is van een aanpak die veel te weinig integraal is. Wat de opmerking betreft dat er meer aandacht is voor kinderen dan voor jongeren.

Ik kan het wel ergens volgen. Bijvoorbeeld, ze verwijzen naar het cultuurbeleid, waarbij er heel veel zaken worden gedaan voor kinderen, bijvoorbeeld als het over cultuur gaat via Circa cultuurcentrum. Er zijn wel activiteiten die vooral over kinderen gaan, maar over jongeren merk je eigenlijk heel weinig. Jongeren, natuurlijk, dat zal van 12 tot 25 gaan, dat is een grote groep, een moeilijke groep, een diverse groep, ik weet het, maar er is weinig oog voor.

Ook vooral een heel belangrijke populatie die eigenlijk bijna volledig is vergeten, is de studentenpopulatie, 70.000 jonge mensen die tien maanden per jaar, vijf dagen op zeven in Gent aanwezig zijn. Het enige wat je terugvindt is zo één studentenambtenaar. Die moet het beleid vormgeven. Het valt onder de doelstelling ‘Ontwikkelen en realiseren van een effectief, efficiënt en coherent studentenbeleid’, en die doelstelling heeft één actiepunt, namelijk één ambtenaar aanstellen. Ik vind dat heel vreemd.

Wat de jeugdraad ook opvalt, is dat, als er over studenten wordt gesproken, het altijd in de context van overlast is, bijvoorbeeld bij het innemen van gezinswoningen, maar nooit als een meerwaarde waar een actief beleid kan worden gevoerd.

Ik wil zeker niet pleiten voor meer studentenambtenaren, daar gaat het niet om. Ik pleit voor integraal beleid waar op alle niveaus oog is voor de studentenpopulatie. Dat is iets wat de jeugdraad ook heel sterk benadrukt heeft.

Een laatste opmerking is dat er toch wel een beetje een wanverhouding is tussen exploitatie en investeringsmiddelen die er aan jeugdbeleid worden besteed. Ik wil zeker geen kritiek geven op de vele ambtenaren die rond jeugdbeleid bezig zijn. Mijn ervaring met de mensen uit de Jeugddienst is dat die goed werk verrichten en de Gentse jongeren echt wel een heel warm hart toedragen. Ik vind dat we dat zeker mogen benadrukken. Maar in het voorgelegde budget gaat het leeuwendeel echt wel naar de exploitatie. Daar is er weinig op bespaard. Ik heb de indruk dat de grootste hap echt naar personeel en werkingsmiddelen gaan, terwijl wat de jongeren vooral nodig hebben, waar ze eigenlijk al jaren naar vragen, is een kwaliteitsvolle en op hun doelgroep afgestemde infrastructuur, voor de vele jeugdverenigingen in onze stad.

Er zijn er een paar die in de prijzen zijn gevallen, maar er zijn er veel die nog altijd in beschamende omstandigheden hun werking moeten doen, het vele diverse jeugdwerk op alle niveaus, die eigenlijk heel veel vragen hebben over infrastructuur. Ook infrastructuur voor typische jeugdsporten zoals skaten, infrastructuur voor een typische vorm van culturele beleving, ateliers en repetitieruimtes. Daar is verhoudingsgewijze eigenlijk veel te veel aandacht aan besteed.

Ook willen jongeren bijvoorbeeld een digitaal ontsloten database waarbij ze eindelijk eens met één muisklik kunnen zien van “welke ruimtes zijn er beschikbaar, wanneer, waar, onder welke modaliteiten”, en zonder veel bureaucratie iets kunnen huren. Dat bestaat nog altijd niet omvattend voor heel Gent terwijl men dat nu al jaren vraagt. Gent wil een innovatieve stad zijn, maar zoiets is blijkbaar niet mogelijk.

Ook zie je de besparingen die dan wel op exploitatie worden gevoerd, dat gaat dan over zaken die echt over de materiële werking van jeugdwerk en jeugdverenigingen zijn, ik denk aan bijvoorbeeld het kampvervoer voor jeugdverenigingen. Dat gaat niet over de kinderen vervoeren, het gaat over het heel zware materiaal dat men nodig heeft voor jeugdverenigingen. Daar verklaart u dat men zal rationaliseren. Voor die vele verenigingen is dat natuurlijk niet echt hoopgevend. Ook de subsidie voor duurzame aankopen, dat gaat over kookpotten, spelmateriaal, geluidsinstallaties voor jeugdwerk - voor jeugdwerk echt essentieel, want zonder dat kunnen ze vaak hun werking niet op kwaliteitsvolle wijze doen - dat reglement wordt gewoon afgeschaft.

Met andere woorden, mevrouw de schepen, die wanverhouding tussen exploitatie en investering komt erop neer dat vooral het personeel en de omkadering wordt behouden, en de rest, wat volgens mij het belangrijkste is, niet. Dat hebt u niet durven aanpakken. Dat betekent eigenlijk dat dat misschien ten voordele is van het ambtenarenapparaat dat ongemoeid gelaten wordt, maar dat is wel ten nadele van de vele Gentse jongeren.

Mevrouw de schepen, als u wil dat Gent een rebelse stad wil blijven, dan moeten onze kinderen en onze jongeren echt ook wel de fysieke ruimte en alle materiële mogelijkheden krijgen om aan kwaliteitsvol jeugdwerk, jeugdverenigingsleven te doen en ook gewoon zot en creatief te kunnen doen onder elkaar, en dat ontbreekt nog een beetje.

Ik denk dat het niet alleen onze fractie is die dat vaststelt. De jeugdraad heeft daar ook toch wel een redelijk kritisch advies over gegeven. Het tegenadvies dat u hebt gegeven, eerlijk gezegd, bevestigt alleen maar wat ze zeggen, namelijk: “ik heb er niks van begrepen, het was zo’n ambtenarentaal dat ik jullie repliek op het advies van de jeugdraad zelfs niet eens heb begrepen.” Eigenlijk bevestigt u alleen maar wat die jongeren vaststellen, dat er te veel vanuit die ambtenarenhouding wordt gekeken en geschreven - maar dat geldt voor het hele BBC-document, daar wil ik zeker niet u op viseren -, dat aan die noden van de kinderen en jongeren in feite toch op sommige vlakken, op vele vlakken nog te weinig aandacht wordt besteed.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Het woord is nu aan de heer Goossens voor de operationele doelstelling 146. Mijnheer Goossens, u hebt het woord.

De heer Paul Goossens.   Ik dacht dat de vorige collega het over senioren ging hebben, maar met jeugdige vurigheid heeft ze mij stilletjes voorbijgestoken om over de jeugd te spreken, maar ik heb daar alle begrip voor.

Ik zal ook deze strategische doelstelling kort bespreken in een keer. Het is positief, de ambitie om kind- en de meest jeugdvriendelijke stad te zijn van het land, dat is positief, waar wij als CD&V-fractie alleen maar kunnen bij aansluiten.

De eerste stappen zijn reeds gezet: een kindersecretaris, ook ons voorstel om het charter ‘Goe Gespeeld!’ te ondertekenen is in de vorige gemeenteraad aanvaard geworden. De kern daarvan is “kijk, kinderen moeten kunnen spelen, lopen, fietsen”, en in een stad is dat niet altijd evident, maar er is duidelijk de ambitie om daar iets aan te doen. Ook wij vinden dat dit prioritair moet zijn. Daar volgen wij dus.

Het is natuurlijk niet zo moeilijk, het is ook niet zo duur. Het kost een en ander, maar dit is een doelstelling die gemakkelijk te bereiken is, en die ook door iedereen zal gesteund worden.

Het probleem is natuurlijk dat er speciale aandacht is voor de kwetsbare jeugd. Ik heb collega Temmerman daarover gehoord. Dat is waar, dat is moeilijker, want die kwetsbare jeugd, de toestand gaat niet alleen in Gent, elders ook, achteruit voor kinderen.

Mensen uit het onderwijs kunnen dit getuigen. Wij hebben in Klasse het verhaal gehoord van kinderen die zonder maaltijd naar school komen, en dat gebeurt ook in Gent.

Kinderen worden ook vaker aan hun lot overgelaten. Ik heb het hier niet alleen materieel, maar ook psychisch. Ze worden rap voor een computer gezet, en dat brengt uiteraard zijn gevaren mee, dat weten we. Ze worden voor de televisie gezet. Kinderen komen terecht bij ouders die alleen komen te staan, wat een bijzonder moeilijke opdracht is voor die mensen, maar ook, de kinderen komen onmiddellijk in een soort toestand terecht, waar er niet alleen minder inkomen is, maar waar er problemen op psychologisch en ook materieel vlak kunnen komen.

Op sommige momenten, en dat is misschien nog de grootste uitdaging, komen kinderen zelfs in een omgeving waar er geen dak boven hun hoofd is. Ik wil hier eventjes aantonen dat dat een moeilijke situatie is. Wij hebben het hier reeds uitvoerig gehad over de Roma, gemakshalve genoemd, die aan de Meulesteedsesteenweg in het klooster gekomen zijn. Dat is een hevige discussie geweest, maar dan zit je moeilijk. Als je de meest kwetsbaren in onze samenleving wil beschermen, de meest kwetsbare kinderen, moet je daar, denk ik, automatisch steun gaan verlenen, dan kan je niet anders. Dit is gebeurd door verschillende verenigingen, en dat is goed dat dit gebeurd is.

Maar bijvoorbeeld, u weet allicht dat daar de verwarming is uitgevallen. Men is beginnen werken met kleine verwarmingstoestelletjes. Natuurlijk, ik moet u niet vertellen dat dit voor de elektriciteit geen mooie zaak was, en de verenigingen die dit proberen te organiseren moeten dat dan gaan betalen. Moeilijk.

Wat is er gebeurd? Het bisdom heeft een nieuwe verwarmingsketel gestoken. Vanuit een christelijke zingeving moet men in koude dagen mensen, en zeker de zwakkeren, een dak boven het hoofd geven. Dat is hier gebeurd, halleluja. (lichte hilariteit)

Is het hier – ja, dat is Pasen – niet de bedoeling, als je zegt “wij moeten de kwetsbaarsten en de kwetsbaarste jongeren in onze samenleving gaan helpen”, moet de Stad ook hier geen stap doen? Oké, men heeft onderhandeld, enzovoort, maar financieel, neen, dat kon niet. Ik begrijp het ook. Het is een heikel punt. Je wordt er niet populair mee met dat te steunen.

Maar ook dat zijn kinderen die hier verblijven. Ik denk dat het een absolute nood is om die kinderen te helpen. Als je naar Huize Triest gaat, merk je dat ook daar kinderen de nacht komen doorbrengen. Eigenlijk, in een ontwikkeld land zoals België, een stad die zich vooruitstrevend durft te noemen, kan dit niet. Eigenlijk zou er voor die kinderen moeten gezorgd worden dat zij een dak boven het hoofd hebben. Zij zijn onschuldig in dit verhaal, dus hoeven zij ook niet bestraft te worden, laat dat duidelijk zijn.

Positief is dan dat de inspanningen voor verenigingen zoals ‘t Leebeekje, die aan huistaakbegeleiding doet, die kinderen ook begeleidt tijdens de vakantie, kwetsbare kinderen, behouden en zelfs verhoogd worden. Ik denk dat dat bijzonder belangrijk is.

Laat ons wel opletten dat we de echt kwetsbaren niet uit het oog verliezen, want het is in deze tijd gemakkelijk om ze uit het oog te verliezen. Het is jammer dat ik het moet zeggen, het is populairder om ze uit het oog te verliezen. Daarom zou ik er toch nog eens willen op wijzen dat wij daarop zullen toezien dat de eenvoudigen, de kwetsbaarsten uit de maatschappij, kinderen, niet vergeten worden.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Voor deze hoofddoelstelling is het laatste woord aan de heer Cetinkaya. Alstublieft, mijnheer Cetinkaya voor operationele doelstelling 178.

De heer Cengiz Cetinkaya.   Dank u, mijnheer de burgemeester.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   177 en 178, excuseer, voor de twee, alstublieft.

De heer Cengiz Cetinkaya.   Gent wil een kindvriendelijke stad zijn en heeft dit prominent in haar missie opgenomen. Als we het straks morgen over het OCMW-meerjarenplan zullen hebben, zal ik het hebben over de strijd tegen kinderarmoede. Nu wil ik even stilstaan bij het kind en het jeugdgerichte beleid vanuit de Stad. Voor Groen is daarbij zeer belangrijk dat het beleid aandacht heeft voor de kwetsbare jongeren, die niet altijd dezelfde kansen hebben als hun meer bevoorrechte leeftijdsgenoten.

Daarom ben ik heel blij dat dit meerjarenplan voor deze jongeren specifiek aandacht heeft, en daarbij ook boter bij de vis doet. Er wordt niet bespaard op het jeugdwelzijnswerk, een heel bewuste keuze. De vzw Jong, ‘t Leebeekje en Habbekrats kunnen rekenen op een verdere ondersteuning van hun werking, die juist gericht is op de kwetsbare jongere, en in die absoluut zijn meerwaarde heeft. Ondanks wat sommigen hiervoor in deze raad al beweerd hebben, het verheugt mij dat de Stad hierin haar verantwoordelijkheid opneemt en 2,3 miljoen euro per jaar hiervoor opzij zet.

Ook bijkomende middelen voor de outreachend, jeugdwerk en extra projectmiddelen voor het jeugdwelzijnswerk zijn een goede zaak. Ook die kinderen en jongeren vormen immers een toekomst van onze stad, een toekomst waarin we blijvend moeten investeren.

Daarnaast wil ik nog even het belang onderstrepen van de steun aan hun vrijwillig jeugdwerk via toelagen en ook via de investeringssubsidies voor de jeugdlokalen. Ondanks het feit dat de brandveiligheid van deze lokalen geen Vlaamse prioriteit meer is, neemt de Stad hier haar verantwoordelijkheid en reserveert in totaal 7,3 miljoen euro voor de investering in infrastructuur voor het jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk.

Kortom, collega’s, met dit meerjarenplan wordt de titel ‘Kindvriendelijke stad’ geen loze kreet, maar toont het stadsbestuur dat het haar echt menens is om in te zetten op het belang en de toekomst van al onze Gentse kinderen en jongeren. Dit is een beleid dat onze fractie dan ook van ganser harte mee ondersteunt. Dank u.

(...)

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen.   Ik denk dat nu het moment is, burgemeester, om te antwoorden op de tussenkomsten over jeugd.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Inderdaad.

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen.   Ik zou op drie zaken zeker willen antwoorden. Ten eerste de inspraak, dan het verhaal over de studenten, dan tot slot het jeugdbeleid zelf.

1. Wat betreft de inspraak. De hele opzet van de BBC was planlastvermindering.

Wat betreft jeugd was dat zeer concreet. Er was vroeger een jeugdbeleidsplan dat periodiek moest opgesteld worden, en elk jaar opnieuw een verantwoordingsnota, een heel lijvig document dat vertrok naar de Vlaamse administratie.

Eigenlijk was de idee “we gaan dat laten vallen, en in de plaats daarvan hebben we het hele BBC-verhaal”. Vlaanderen schuift daarin drie beleidsprioriteiten naar voor als het gaat over jeugd, namelijk ondersteuning lokaal jeugdwerk, maatschappelijk kwetsbare jongeren en jeugdcultuur. Het enige dat de lokale overheid nog moet doen is in BBC aanduiden op welke manier rond die prioriteiten gewerkt wordt, en het budget dat men krijgt van Vlaanderen ook effectief aan die prioriteiten uitgeven. Daarmee is dan voor de Vlaamse overheid de kous af.

Ik stel vast, samen met u, mevrouw Deene, dat inderdaad de jeugdraad daar niet content mee is. Ik heb daar ook een antwoord op. Ik ga een beleidsnota maken, een Beleidsnota Jeugd. Eigenlijk was dat niet de bedoeling. Eigenlijk was de idee van de minister, minister Bourgeois in dezen om ervan uit te gaan: we stappen af van die beleidsnota’s, die verantwoordingsnota’s, etcetera, we maken het zeer simpel, maar ik stel samen met u en met de jeugdraad vast dat dit voor hen niet werkbaar is.

U zult mij wellicht antwoorden - u hebt daar ook al naar verwezen -: in andere steden, u hebt ze niet bij naam genoemd, zou het veel leesbaarder zijn, waar de jeugdraad wel op deze manier zou kunnen werken of waar het jeugdbeleid wel via BBC zeer helder en doorzichtig is. Dan vraag ik mij af wat dan de boodschap is, en ik verwijs u daar dan naar het algemeen advies van de Vlaamse jeugdraad, die als algemeen beleidsadvies naar aanleiding van de hele cyclus en wat er nu aan het gebeuren is, in alle steden en gemeenten in Vlaanderen aan de alarmbel trekt en zegt: “dit is geen stap vooruit, dit is een stap achteruit als het gaat over de beleidsparticipatie van jongeren op lokaal niveau”. Dat ze eigenlijk bijna met heimwee terugreiken naar de plannen van vroeger.

In die zin, u hebt een aantal verzoeken gedaan, mevrouw Deene, ik verzoek u om deze boodschap ook over te maken en mee te verkondigen - het schijnt, ik denk dat u een goed contact hebt met de minister -, om dat inderdaad daar ter sprake te brengen.

Dat wij het menen wat betreft inspraak van kinderen en jongeren blijkt niet alleen uit het feit dat ik die beleidsnota plan, dat ik ook de moeite gedaan heb om met de jeugdraad verschillende keren samen te zitten, om hen bijkomende informatie, achtergrondsinformatie te geven, om hen toch te helpen om aan de slag te gaan met deze meerjarenplanning, maar dat blijkt ook uit een aantal andere zaken.

Ten eerste inderdaad de kindersecretaris en jeugdparagraaf waar u naar verwijst, wat wat mij betreft absoluut niet de bedoeling is. Ze zouden falen als het enige wat zij doen, nadien toetsen is of we de goede beslissing hebben genomen.

Het is absoluut de bedoeling dat ze voordien meewerken aan het beleid, dat is voor mij een stukje mee de garantie dat we de juiste beslissingen nemen, dat we die kindvriendelijke beslissingen, die beslissingen nemen die onze jongeren ten goede komen, dat in elk geval.

Ten tweede, ‘Thuis in ‘t Stadhuis’, dat is ook een zeer concreet project. Elke week opnieuw ontvangen we hier groepen kinderen in het stadhuis. Die kunnen hier een heel plezant spel spelen. Ze kunnen ook rechtstreeks hun vragen aan de burgemeester en het college overmaken. De reacties daarop zijn zeer positief. We gaan daar ook mee verder, we betrekken op die manier de allerjongsten. Dat programma is ook in no time volgeboekt. De scholen zijn daar ook zeer content over, net zoals de kinderen zelf.

Er is nog de jeugdraad zelf. De jeugdraad had tot nog toe een werkingsbudget van 2000 euro. Ondanks de hele besparingsoefening zal het werkingsbudget van de jeugdraad stijgen naar 7000 euro. Dat is maar liefst een stijging van 5000 euro budget per jaar. Dat is niet voor hun schone ogen, maar dat is beslist geweest door het ganse college op basis van een evaluatie van de verschillende adviesraden.

We hebben kunnen vaststellen dat de jeugdraad in Gent, u hebt dat ook kunnen vaststellen, zeer goed werk doet, want die hebben inderdaad op een zeer korte termijn toch een heel goed advies hier over deze meerjarenplanning gegeven. Het is niet hun eerste werk, ze hebben sowieso een zeer actieve, een zeer goede werking, en om dat eigenlijk te onderstrepen, om dat te ondersteunen, maken we daar ook graag het nodige budget voor vrij. Dat als zoveelste bewijs dat we die inspraak echt wel zeer belangrijk vinden.

Dan hebt u aangehaald, en u hebt daar verwezen naar de bezorgdheid van de jeugdraad, van “Het gaat toch niet enkel over het verhaal van kindvriendelijke stad? Jeugd gaat toch niet enkel over het jeugdbeleid zelf?” en “Er wordt in de hele BBC te veel verkokerd gewerkt.”

Net om dat te gaan tegengaan is er uitdrukkelijk voor gekozen door het ganse college om een project operationele doelstelling te gaan maken van die kindvriendelijke stad. Wat wil dat zeggen? Dat dat dus een overkoepelende doelstelling is van het college waar we samen aan gaan werken.

Het klopt dat dat op dit ogenblik nog zeer beperkt is ingevuld, net omdat dit ook de komende jaren verder vorm moet gaan krijgen. Maar de tools die BBC daar geeft om net die verkokering te doorbreken, grijpen we dus aan door daar een project operationele doelstelling van te gaan maken.

Een tweede zaak waar ik graag op zou willen antwoorden, collega’s, gaat over de studenten in deze stad. Daarvan werd opgemerkt “er is precies maar één iemand, één ambtenaar mee bezig”. Ik kan dat absoluut tegenspreken. Ook dat is een stadsbreed verhaal. U hebt het eigenlijk zelf geciteerd, mevrouw Deene, u hebt het zelf gehad van “wat staat daar als actie?” Dat er aan een geïntegreerd studentenbeleidsplan wordt gewerkt.

Wat bedoelen we met dat woordje “integraal”? Dat het precies die ene ambtenaar is die een stukje de coördinatie gaat doen van al het werk dat op alle verschillende domeinen gebeurt wat betreft de studenten.

Ik geef een aantal voorbeelden. Als huisvestingsbeleid, ik denk dat we collega Balthazar de mond niet hoeven open te breken over hoezeer hij bezig is met het huisvestingsbeleid, ook voor de studenten.

Evengoed als het gaat over cultuur, wat we daar met Tumult.fm doen, dan kijk ik naar collega Storms, ik kijk naar collega Tapmaz als het gaat over sportbeleid en hoe we daar initiatieven naar de studenten nemen, evengoed collega De Clercq als het gaat over economie, met een student-ondernemerschap, en die wedstrijd die daarrond loopt, wat er van initiatieven ook op vlak van studenten en innovatie allemaal gaande is, het ganse college, en dan heb ik het nog niet gehad over de burgemeester, die vanuit de Dienst Preventie ook meer dan zijn handen vol heeft met de studenten.

Er zijn heel veel mensen in deze stad bezig met de studenten en het studentenbeleid. Wat we nu net willen gaan doen is ervoor gaan zorgen dat dat een stukje gecoördineerd en een stukje integraal in één plan ook een plaats gaat krijgen. En dat, mevrouw Deene, dat is wat u daar kunt terugvinden.

Laat dat duidelijk zijn, dit stadsbestuur staat achter haar studenten. Gent zou Gent niet zijn zonder die 70.000 studenten die er vandaag zijn, die vandaag mee de stad maken, en die ook de toekomst van de stad zijn. De studenten van vandaag, dat zijn de gezinnen met kinderen van de toekomst. Het zal erop aan komen om hen te overtuigen van ook in Gent te blijven wonen of in Gent aan de slag te gaan om mee deze stad verder vorm te geven. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan.

Tot slot, het jeugdbeleid zelf, waarvan u zegt “Daar wordt toch wel overdreven veel aan de Jeugddienst zelf besteed.” Ik heb het nochtans op de commissie zeer visueel gemaakt. Ik heb daar een tabel geprojecteerd waarin ik het totaalbudget op exploitatie jeugdbeleid aangaf, dat is ongeveer 7,2 miljoen euro.

Hoeveel daarvan gaat naar interne werking en hoeveel daarvan gaat naar overdrachten en naar het jeugdwerk, naar het jeugdwelzijnswerk, naar jeugdculturele initiatieven? Dat is bijna twee derde.

Het is dus amper een derde van het budget dat naar eigen werking en naar de werking van de Jeugddienst gaat. Een trouwens goed uitgebouwde werking, waar de rest van Vlaanderen jaloers op is wat onze Jeugddienst allemaal presteert, maar dat is maar goed voor een derde van ons budget.

Maar liefst twee derde gaat rechtstreeks naar de jeugdwerkinitiatieven, dat zijn maar liefst 130 verschillende initiatieven in Gent, zeer uiteenlopend. Dat gaat van de klassieke scouts- en Chirogroepen, maar dat gaat evengoed over alle speelpleinwerkingen die toelagen van ons krijgen, dat gaat over de kinderen- en jongerenateliers, dat gaat over de jeugdhuizen die van ons ondersteuning krijgen, en dat in de meest diverse vormen, van directe werkingssubsidies tot zelfs een aantal professionals.

Er is een convenant met de vzw Chiro in de Stad, dat is een stadsondersteuner die alle verschillende Chirogroepen in Gent ondersteuning geeft. Bijvoorbeeld het werken in een stedelijke context is niet altijd evident voor zo’n Chirogroep, een aantal groepen hebben het soms ook wat moeilijker. Welnu, de ondersteuning die wij daar als Stad geven via die convenant wordt door de jeugdbewegingen ontzettend gewaardeerd.

Het klopt in geen geval, mevrouw Deene, dat wij daar te weinig oog voor zouden hebben, integendeel, als we gaan kijken naar de veelheid van ondersteuning en allerlei premies en initiatieven die wij nemen, ook vanuit de Jeugddienst naar die verenigingen, dan zijn wij eigenlijk zelfs uniek in Vlaanderen.

Bijvoorbeeld, ons reglement over het kampvervoer, waarvan u zegt “het is toch wel triestig dat daar nu net op bespaard moet worden”. Het is maar liefst 160.000 euro per jaar dat wij inzetten, dat wij geven aan de verschillende jeugdverenigingen om hun materiaal als ze op kamp gaan, te gaan vervoeren.

Daarvan is nu beslist dat we van die 160.000 euro, 10.000 euro gaan besparen. Ik denk niet dat dat overdreven is.

1. In bijna geen enkele andere stad of gemeente bestaat er überhaupt zo’n reglement en zo’n subsidie.

2. 10.000 euro van 160.000 euro, dat is zeer beperkt.

3. Men gaf zelf aan bij de evaluatie van de manier waarop het kampvervoer nu gebruikt wordt, dat er op dit ogenblik geen beperking op staat. Het is gratis, je kan ervan gebruikmaken. Men denkt eigenlijk niet meer na over hoeveel kubieke meter men aanvraagt, omdat men zoiets heeft van “we hebben maar beter genoeg materiaal mee, is het dan een beetje te veel, het is dan te veel, want we moeten het toch niet betalen, dan te weinig”.

Dat is de oefening die we daar willen maken: mensen een beetje laten nadenken, een beetje efficiënter daarin zijn. Mevrouw Deene, ik denk dat u en uw partij daar toch moeilijk tegen kunnen zijn.

Kortom, beste collega’s, ik sluit af. Het is absoluut een stadsbreed verhaal, het verhaal van een kindvriendelijke stad. We gebruiken de tools die de BBC daarvoor voorziet, zoals die project operationele doelstellingen, daarop ook absoluut voor, het moet inderdaad nog verder vorm krijgen, maar daarvoor zitten we ook in het begin van deze legislatuur, en is het voor een stukje ook een nieuw verhaal, maar 2. we zetten verder ook in op het verhaal van het jeugdbeleid en de studenten, want Gent zou Gent niet zijn zonder de Gentse jeugd.

(...)

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Goed, dames en heren, de hoofddoelstelling 1 van de 9 is gedaan. We gaan tien minuten pauzeren... Een ogenblikje, alstublieft, dames en heren. Mevrouw, vraagt u nog het woord?

Mevrouw Karlijn Deene.   Ja, ja.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Het zou te rap gaan, anders. U hebt het woord, alstublieft.

Mevrouw Karlijn Deene.   Ik wil gewoon kort repliceren op mevrouw de schepen.

Ik ben blij dat die besparing maar 10.000 euro is. Ik moet zeggen, ik ben daar ook mee begonnen, dat het mij totaal niet duidelijk was omdat u in de commissie sprak over rationalisatie, dus was het dan ook mijn vraag wat dat precies inhield. Dat heb ik waarschijnlijk niet begrepen.

Maar mijn belangrijkste repliek is, ik vind het een beetje jammer dat u het al dan niet moeten maken van papieren plannen verwart met inspraak. Ik weet dat de Vlaamse jeugdraad inderdaad de bezorgdheid heeft geuit dat ze door het wegvallen van de verplichting om een beleidsnota te maken, vrezen dat sommige steden en gemeenten die gelegenheid zouden aangrijpen om geen inspraak meer te doen, terwijl BBC echt wel zegt “er moet inspraak zijn”. Geen papieren inspraak, daarmee ga ik volledig met u akkoord, gelukkig maar, maar daadwerkelijke inspraak.

Hun vrees was dan, en die bleek terecht, dat er steden en gemeenten zijn, en inderdaad, Gent is niet de enige, die niet de reflex hebben gehad van “de papieren inspraak valt weg, we gaan dus echt inspraak hebben over de inhoud en op basis daarvan de BBC maken”.

Ik vind het een beetje jammer dat u, ik ben van u anders gewoon, dan verwijst naar een ander niveau. Neen, dat is gewoon het feit nu voor vele steden en gemeenten, als ze die filosofie van de BBC misschien niet voldoende hebben gehanteerd, het blijft zo dat de jeugdraad niet op voorhand is betrokken bij de opmaak van de BBC wat betreft het jeugdbeleid, en dat ze ook hierna maar drie dagen de tijd hebben gehad. Ik vind het jammer.

Ik heb er wel, mevrouw de schepen, dat heb ik ook daarnet benadrukt, vertrouwen in dat u in het verdere traject hen wel zal betrekken, en dat weet ik ook, maar wat de BBC betreft is het heel duidelijk, en nochtans de begroting is wel redelijk essentieel, dat de belangrijkste actoren van het jeugdbeleid in Gent niet zijn betrokken.

Dat heeft niks te maken met een beslissing ergens in Vlaanderen. Neen, dat is gewoon het feit dat er steden en gemeenten zoals Gent zijn die de filosofie van de BBC in dezen niet voldoende hebben gerespecteerd.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Schepen Decruynaere.

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen.   Mevrouw Deene, de oefening die we hier met de BBC gemaakt hebben, en daar is gisteren trouwens deze gemeenteraad mee begonnen met te stellen wat voor een gigantische opdracht dat was. Waar we ook nu zitten. We zitten op dit ogenblik met nog vrij algemene hoofdstrategische doelstellingen, strategische doelstellingen, een aantal acties, maar er moet nog zoveel worden ingevuld. Dat is wat ik heb meegegeven.

De jeugdraad is verschillende keren en zelfs meer dan andere adviesraden betrokken geweest, voor zover wij konden en voor zover wij nu zitten met het ganse proces is men betrokken geweest. Dat zijn de initiatieven die wij vanuit het lokale niveau konden doen. Wat er nu nog verder gaat gebeuren is de concretisering van alles. Dit is nog maar het begin, ik heb het u gezegd van “we gaan een beleidsnota opstellen”. Daarbij zal er een zeer intensieve samenwerking zijn, zal er een zeer intensief participatietraject zijn. Ik denk dat we daar tot nog toe alles gedaan hebben wat we konden doen.

De algemene opmerking. Nog een keer, het zijn niet enkel mijn woorden, het zijn ook die van de Vlaamse jeugdraad, die ook niet onbedacht te werk gaan, die kijken “hoe wordt dit toegepast in de verschillende steden en gemeenten”, en die daar vaststellen van “kijk, hoe het nu werkt, daar zijn absoluut nog een aantal tekortkomingen”. Dat is wat ik u gezegd heb, maar tegelijk het engagement, dat heb ik de jeugdraad ook gezegd, trouwens ook in mijn antwoord naar hen toe, de uitnodiging van “we gaan hiermee verder”.

Men heeft ook geantwoord dat men daar zeer tevreden mee is, en eigenlijk tevreden over de samenwerking en terecht, dit jaar binnen het kader. Ik denk dat het hier ook het moment en de plaats is, dat we het ook kunnen uitspreken als er beperkingen zijn aan dat kader, om dat te zeggen.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 17 december, 2013

Type: 

Interpellatie

Tags: