GSM-antennes: verhuur

Vraag Karlijn Deene

Eigenaars of beheerders van panden met hoog uitspringende daken of torens hebben sinds kort een nieuwe bron van inkomsten ontdekt. Namelijk de verhuur van hun dak of toren voor het plaatsen van gsm-antennes door netwerkoperators zoals Proximus, Mobistar en Base.

 • Hoeveel panden, in eigendom van of in beheer door de stad Gent, worden ter beschikking gesteld voor het plaatsen van een gsm-antennes. Welke zijn de inkomsten van deze ter beschikking stelling?
 • Hoeveel panden, in eigendom van of in beheer door een kerkfabriek, worden ter beschikking gesteld voor het plaatsen van een gsm-antennes. Welke zijn de inkomsten van deze ter beschikking stelling?
 • Hoeveel panden, andere dan in deelvragen 1 en 2, worden ter beschikking gesteld voor het plaatsen van  gsm-antennes?
 • Moet voor het plaatsen van een gsm-antenne een vergunning worden aangevraagd? Zo ja, hoeveel vergunningsaanvragen zijn er geweest in 2010, 2011 en 2012? Hoeveel zijn er in die jaren geweigerd?

Antwoord Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Op dit ogenblik hebben de vier telecomoperatoren, Belgacom NV (Proximus), Mobistar NV, KPN Group Belgium NV (Base) en B.lite Telecom BVBA (het vroegere Clearwire Belgium BVBA), 18 telecomsites op 12 stadseigendommen (niet de telecomsites op de eigendommen van het Mobiliteitsbedrijf, de Politie Gent, de kerkfabrieken en de TMVW). Het betreft de stadseigendommen:

 1. Voetbalaccommodatie, gelegen te 9040 Gent - Sint-Amandsberg, Alfons Braeckmanlaan 2;
 2. Oud gemeentehuis, gelegen te 9040 Gent - Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 249;
 3. Voetbalaccommodatie, gelegen te 9050 Gent - Gentbrugge, Boer Janssensstraat 15;
 4. Dienstencentrum, gelegen te 9050 Gent - Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29-45;
 5. Voetbalaccommodatie, gelegen te 9050 Gent - Gentbrugge, Bruiloftstraat 42;
 6. Voetbalaccommodatie, gelegen te 9041 Gent - Oostakker, Eikstraat 85;
 7. Sportaccommodatie, gelegen te 9050 Gent - Gentbrugge, Emanuel Hielstraat 106-108;
 8. Voetbalaccommodatie, gelegen te 9000 Gent, Galvestonstraat 37;
 9. Dienstencentrum, gelegen te 9030 Gent - Mariakerke, Paul van Tieghemlaan 2;
 10. Opslagruimte, gelegen te 9000 Gent, Port Arthurlaan 99;
 11. Administratief gebouw, gelegen te 9000 Gent, Sint-Salvatorstraat 16;
 12. AC Zuid, gelegen te 9000 Gent, Woodrow Wilsonplein 1.

Voor 2013 bedraagt het totaal van de (huur)vergoedingen voor de telecomsites op de stadseigendommen € 133.241,36.

Er zijn gesprekken aan de gang met Mobistar NV voor de komst van een telecomsite op het dienstencentrum, gelegen te 9030 Gent - Mariakerke, Paul van Tieghemlaan 2, en met B.lite Telecom BVBA (het vroegere Clearwire Belgium BVBA) voor de komst van een telecomsite op het dienstencentrum, gelegen te 9041 Gent - Oostakker, Oostakkerdorp 3.

Daarnaast zijn bepaalde watertorens in beheer van de TMVW, maar nog eigendom van de Stad Gent. Het betreft de watertorens in de Maïsstraat, de Scheeplosserstraat, de Kattenberg en de Watertorenstraat. Op dit ogenblik hebben de vier telecomoperatoren, Belgacom NV (Proximus), Mobistar NV, KPN Group Belgium NV (Base) en B.lite Telecom BVBA (het vroegere Clearwire Belgium BVBA) 8 telecomsites op deze watertorens. Conform een afsprakennota, gesloten tussen de TMVW en de Stad Gent, ontvangt de Stad Gent 75% van de huurgelden uit de telecomsites op deze watertorens. Voor 2012 was dit een totaal van € 43.991,42.

Er zijn 6 kerktorens (St-Coleta  (3), O.L.Vr. Oude Bareel (1) , St- Livinus Ledeberg (1) , H.Hart St Amandsberg (2), St-Jan-Baptist   en St- Macharius (1)) die in gebruik genomen zijn van GSM-operatoren in Gent. In totaal 9 GSM-stations.

Globale huuropbrengst: 78.581 euro in 2012.

Deze ontvangst wordt ingeschreven in de rekeningen van de kerkfabrieken waardoor de stad minder exploitatietoelagen moet betalen.

Zowel de dienst Vastgoedbeheer als de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning kunnen hierop niet antwoorden. De stadseigendommen die door de dienst Vastgoedbeheer worden beheerd en waarop zich telecomsites (al dan niet vergunningsplichtig) bevinden, werden opgenomen in het antwoord op subvraag 1. Het betreft in deze 18 telecomsites en 12 stadseigendommen.

Wanneer met andere panden, dan deze in subvragen 1 en 2, o.a. wordt bedoeld de eigendommen van het Mobiliteitsbedrijf, de Politie Gent, TMVW of AGSOB, dan kan de dienst Vastgoedbeheer hierop geen antwoord geven. U begrijpt dat de dienst Vastgoedbeheer daarop geen zicht heeft.

Antwoord vanuit de Dienst Stedenbouw voor wat betreft subvraag 4 (schepen Balthazar):

In 2010 wijzigde de regeling in verband met de plaatsing van GSM-antennes grondig door een wijziging van het zgn. vrijstellingenbesluit (het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 en latere wijzigingen tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is), meer bepaald in de artikels 12.1 en 12.3 van hoofdstuk 12 van dit besluit:

Hoofdstuk 12. Telecommunicatie

Art. 12.1 Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volgende handelingen met betrekking tot zend- en ontvangstinstallaties voor telecommunicatie:

1° de plaatsing van de volledige installatie, binnen in bestaande gebouwen of constructies. In voorkomend geval wordt de zend- en ontvangstinstallatie geplaatst achter materialen die er hetzelfde uitzien als de bestaande materialen, maar die radiogolven doorlaten;
2° de plaatsing van een antenne aan de buitenkant van bestaande gebouwen, in de kleur van de gevel, of in een neutrale, onopvallende kleur, op voorwaarde dat de bijbehorende technische installatie wordt aangebracht in het gebouw, ondergronds of op een plat dak overeenkomstig artikel 12.3.;
3° de plaatsing van een installatie op een bestaand gebouw gelegen in een industriegebied in de ruime zin. De totale hoogte van de dragende structuur bedraagt maximaal 5 meter boven het gebouw. De bijbehorende technische installatie wordt ondergebracht in het gebouw, ondergronds of op het dak;
4° de plaatsing van een installatie op een bestaande vergunde pyloon of mast op voorwaarde dat de hoogte niet toeneemt en de bijbehorende technische installatie ondergronds geplaatst wordt of onmiddellijk aansluit bij de pyloon of mast;
5° de plaatsing van een installatie aan een bestaande vergunde hoogspanningspyloon, op voorwaarde dat de hoogte met maximaal vijf meter toeneemt en de bijbehorende technische installatie ondergronds geplaatst wordt of onmiddellijk aansluit bij de pyloon;
6° de plaatsing van installaties op bestaande verlichtingspalen, met inbegrip van de vervanging ervan, op openbaar domein, op voorwaarde dat de installatie niet meer dan vijf meter boven de verlichtingsarmatuur of boven de bestaande infrastructuur uitsteekt;
7° de plaatsing van installaties en constructies ter verzekering van de stabiliteit en veiligheid bij bestaande installaties. …

Art. 12.3. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing op platte daken van allerlei technische installaties, die geen gebouwen of delen van gebouwen zijn, met een maximale hoogte van drie meter, op voorwaarde dat de hoogte van de technische installatie op elk punt kleiner is dan de afstand tot de dakrand.

Hierdoor zijn er slechts een beperkt aantal nieuwe vergunningsaanvragen in de periode 2010 tot vandaag behandeld. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft 6 stedenbouwkundige vergunningen en 1 weigering van vergunning afgeleverd (uiteraard na advies van het college van burgemeester en schepenen over deze vergunningsaanvragen) – zie tabel.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 3 mei, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: