Geweigerde evenementen

Vraag Karlijn Deene

Alle bijeenkomsten die in Gent worden georganiseerd al dan niet in open lucht of met inname van het openbaar domein dienen vooraf gemeld of aangevraagd te worden. Niet alle aangevraagde evenementen krijgen toelating zo werd bijvoorbeeld concert van Bruce Springsteen op het Sint Pietersplein geweigerd omdat het samen viel met de Gentse Feesten.

  • Hoeveel aanvragen tot het organiseren van een evenement werden er geweigerd sinds 2010 opgesplitst per jaar?
  • Graag ook per jaar een opsplitsing naar het type evenement: cultureel, sportief, manifestatie… Wat zijn de belangrijkste redenen om aanvragen te weigeren?
  • Ongeveer welk percentage van alle aangevraagde bijeenkomsten worden er niet toegestaan?

Antwoord schepen Peeters

Als bijlage kan u de geweigerde aanvragen vinden voor 2012 en 2013. Voor de jaren daarvoor zijn er jammer genoeg geen cijfers beschikbaar. De tabellen bevatten voor 2012 43 geweigerde aanvragen, voor 2013 zijn het er 60.

In 2012 werden er 606 vergunningen inname openbaar domein aangevraagd en ligt het percentage van weigeringen dus op 7,64. In 2013 werden er 658 aanvragen ingediend en is het weigeringspercentage dus 9,12.

Ik wil u echter een belangrijke nuance meegeven bij deze cijfers. Heel wat aanvragen worden in een vroeg stadium ingetrokken of nooit formeel ingediend nadat de Dienst Evenementen en Feesten de aanvrager heeft ingelicht over de (on)beschikbaarheid van een bepaalde locatie, de randvoorwaarden,... Aangezien daar nooit een concreet dossier van heeft bestaan zijn deze informele aanvragen niet opgenomen in de cijfers.

De redenen om een aanvraag te weigeren, kunnen zoals u in de tabel kan zien, heel divers zijn. Enkele regelmatig voorkomende voorbeelden zijn: - een niet publiek toegankelijk evenement, bijvoorbeeld een personeelsfeest; - een negatief advies van de betrokken stadsdiensten, bijvoorbeeld een evenement dat schade zou aanbrengen aan een park; - te laat ingediende aanvragen.

Weigeringen 2012

Weigeringen 2013

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 28 januari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: