Gevolgen heraanleg Broekstraat voor scholen

COMMISSIE ONDERWIJS EN KINDEROPVANG, JEUGD, PERSONEEL, INFORMATICA, IKZ, FACILITY MANAGEMENT, ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING - vraag aan schepen Decruynaere

De plannen voor de heraanleg van de N9 voorzien de afsluiting van de Broekstraat. Door de afsluiting zouden drie woonwijken niet meer rechtstreeks naar de N9 kunnen waardoor het extra verkeer via de schoolpoort in de Eeklostraat zal moeten rijden. De omgeving rond de schoolpoort van Sint-Lieven is door het vele foutparkeren en de vele auto’s die te snel rijden nu al niet de meest veilige schoolomgeving voor de jonge voetgangers en fietsers. De minister van mobiliteit is weliswaar verantwoordelijk voor de heraanleg van de N9, maar het actiecomité heeft een alternatief voorstel waarbij de stad Gent een parallelweg zou aanleggen van de Durmstraat langs de R4 naar de N9.

In het bestuursakkoord kondigt het stadsbestuur aan dat het wil inzetten op een doorgedreven uitbouw van een veilig fietsnet om alle scholen veilig per fiets bereikbaar te maken. Terecht, want vele ouders zetten hun kind nog steeds met de auto af, hoe dicht ze ook wonen, omdat de school niet veilig genoeg te voet of per fiets bereikbaar is. In het bestuursakkoord kondigt het stadsbestuur ook aan dat het alle stakeholders structureel zal betrekken bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid.

Daarom volgende vraag:

  • Denkt u, vanuit uw bevoegdheid als schepen van onderwijs, dat de afsluiting van de Broekstraat een impact zal hebben op de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd in de Eeklostraat?
  • Is er al overleg geweest met de betrokken school om de geplande heraanleg van de N9 te bespreken. Zo neen, zal u bij uw bevoegde collega’s aandringen op een overleg?
  • Bestaat er bij de stad Gent een automatisme om bij geplande werken automatisch een analyse te maken welke de impact hiervan is op de scholen in de omgeving. Zo ja, graag duiding. Zo neen, hoe zal u dit als schepen voor onderwijs aankaarten bij uw collega’s?
  • Aangezien we aan scholen te maken hebben met een groep (heel) kwetsbare voetgangers en fietsers, in welke mate worden scholen structureel betrokken bij beslissingen inzake geplande werken alsook de eventuele milderende en compenserende maatregelen die hierbij kunnen genomen worden. Welke maatregelen zal u in de toekomst nemen binnen uw eigen beleid. Welke maatregelen zal u nemen om dit bij uw bevoegde collega’s aan te kaarten?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 16 januari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: