Geveltuinen

Vraag Karlijn Deene

De algemene vergadering van de Minaraad heeft in zitting van 9 juli 2013 advies uitgebracht over de procedure voor de aanleg van een geveltuin. Het college van burgemeester en schepenen nam hiervan akte op 24 okt 2013 (Besluit nummer: 2013_CBS_12612) en gaf opdracht aan de bevoegde diensten om op het advies een antwoord te formuleren. Dit advies bevat een aantal interessante suggesties:
(1) Kleine geveltuintjes toestaan mits een eenvoudige melding en zonder administratieve rompslomp
(2) Bij nieuw aan te leggen straten Geveltuintjes inplannen
(3) toestaan dat organisaties met één dossier een hele reeks tuintjes aanvragen.

Wat was het antwoord van de diensten op dit advies? Komen er aanpassingen aan het reglement voor geveltuintjes of aan de aanvraag procedure naar aanleiding van dit advies? Zo ja, welke zijn die?

Antwoord schepen Watteeuw

In bijlage vindt u het antwoord aan de Minaraad betreffende hun advies 2013/12 over geveltuintjes. Samen met de betrokken stadsdiensten bereid ik inderdaad een aanpassing van het reglement voor om dit te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Mits eenvoudige melding, namelijk het doorgeven van contactgegevens en adres waar het geveltuintje door een bewoner gewenst wordt, zou overgegaan kunnen worden tot de aanleg van een geveltuintje. Uiteraard zal de bewoner hierbij rekening dienen te houden met de specifieke bepalingen die opgenomen zullen worden in het nieuwe reglement.

Tijdens bewoners infomomenten in aanloop van een integrale heraanleg van de straat of dergelijke wordt momenteel reeds de aandacht gevestigd op de aanleg van een geveltuin en bij effectieve wens ook in de heraanleg opgenomen (namelijk het uitsparen van het plantvak in het trottoir).

We bekijken momenteel hoe in de toekomst ook via andere kanalen de aanleg van geveltuintjes kan gestimuleerd worden om zo onze stad meer te voorzien van kwaliteitsvol groen ten voordele van de
leefbaarheid en een fraai stads- en straatbeeld.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 7 januari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: