Gent : UNESCO Creative City of Music

Vraag Karlijn Deene

Gent werd in 2009 opgenomen in het Creative Cities Netwerk van UNESCO in de categorie 'Muziek'. Uiteraard is dit voor onze stad een grote troef. De stad is een samenwerkingsverband aangegaan met de vier andere Creatieve Cities of Music.

Graag had ik geweten welke budgettaire middelen de stad Gent heeft uitgetrokken om deze titel te verkrijgen, welke middelen ze voorziet voor activiteiten in het kader van het netwerk en welke andere inspanningen de stad Gent in dit verband doet.

  1. Welk bedrag is er gegaan naar projecten en promotie om het label “Creative City of Music” te krijgen?
  2. Hoeveel heeft de Stad Gent al uitgegeven voor gezamenlijke projecten met de partnersteden?
  3. Hoeveel is er voorzien in budget en meerjarenplan 2014 voor verdere gezamenlijke projecten?
  4. Met welke inzet aan personeel en budgetten ondersteunt de Stad Gent de vzw UNESCO Gent Muziekstad?
  5. Wat is de reguliere inzet aan personeel en administratie nodig om dit partnerschap op te volgen? Graag een overzicht van de dienstreizen die tot nu toe zijn georganiseerd of die gepland zijn in het kader van dit netwerk. Hoeveel personeelsleden namen er telkens aan deel en wat was de kostprijs?

Antwoord schepen Storms

1) Welk bedrag is er gegaan naar projecten en promotie om het label “creative city for music”te krijgen?

Om de titel van ‘UNESCO Creative City of Music’ te krijgen werd enkel een aanvraagdossier samengesteld door de stedelijke administratie, in samenspraak met de Gentse muzieksector, en ingediend bij UNESCO. Er werden geen specifieke projecten opgezet noch specifieke promotie gevoerd rond deze kandidaatstelling.

2) Hoeveel heeft de Stad Gent al uitgegeven voor gezamenlijke projecten met de partnersteden?

Vanuit de vzw ‘Gent UNESCO Muziekstad’ werd van 2011 t/m 2013 61.120 euro besteed aan projecten in het kader van de titel. Aangezien het label UNESCO muziekstad voor onze stad een belangrijk uithangbord is, zijn er ook projecten in dit kader ondersteund door het stadsmarketingfonds en opgenomen binnen reguliere middelen van cultuur en stadspromotie.

3) Hoeveel is er voorzien in budget en meerjarenplan 2014 voor verdere gezamenlijke projecten?

In het meerjarenplan is er geen apart budget voorzien voor gezamenlijke projecten i.k.v. de titel ‘Gent UNESCO Creative City of Music’. De projecten die zich aandienen zullen gefinancierd moeten worden vanuit de reguliere middelen. Gezien de besparingen waar de meeste steden mee te kampen hebben wordt er gezocht naar gezamenlijke projecten met een minimale en doordachte investering die een zo groot mogelijke impact kunnen hebben voor muziekactoren en steden.

4) Met welke inzet aan personeel en budgetten ondersteunt de Stad Gent de vzw UNESCO Gent muziekstad?

Twee personeelsleden van de staf cultuur van het Departement Cultuur en Sport ondersteunen de werking van de vzw Gent UNESCO Muziekstad. Eén personeelslid verzorgt de administratie, één volgt de vzw en het netwerk inhoudelijk op. Vanuit de dienst Communicatie en dienst Toerisme wordt het UNESCO-label ook promotioneel ondersteund binnen de reguliere werking. Uiteraard is dit slechts een deeltaak in het takenpakket van deze medewerkers.

In de lopende beleidsperiode ondersteunt de stad de werking van de vzw met een jaarlijks budget van 500 euro. Specifieke projecten met de partnersteden zullen worden gefinancierd vanuit de reguliere middelen.

5) Wat is de reguliere inzet aan personeel en administratie nodig om dit partnerschap op te volgen?

Het aantal personeelsleden dat momenteel wordt ingezet, is net voldoende om het engagement degelijk na te komen dat verbonden is aan de titel. Er worden door UNESCO geen standaardbepalingen hieromtrent opgelegd. Bij de andere partnersteden varieert dit aantal van één tot vier mensen.

6) Graag een overzicht van de dienstreizen die tot nu toe zijn georganiseerd of die gepland zijn in het kader van dit netwerk. Hoeveel personeelsleden namen er telkens aan deel en wat was de kostprijs?

De dienstreizen die sinds 2009 zijn gemaakt in het kader van de titel van ‘Gent UNESCO Creative City of Music’ zijn de volgende:

Jaar/Bestemming

Aantal deelnemers

Kostprijs (euro)

2009

 

 

Lyon

1

391,90

Kanazawa

1

322,81

2010

 

 

Glasgow

1

173,23

Wenen

1

453,52

Shenzhen

1

361,69

2011

 

 

Sevilla

1

358,23

Tallinn

1

643,58

Bologna

2

1527,52

2012

 

 

Montreal

1

1255,66

Sevilla

1

383,13

Bogota

1

213,29

2013

 

 

Glasgow

2

684,6

Bologna

2

1648,94

Voor 2014 is momenteel enkel deelname voorzien aan de Algemene Vergadering van het UNESCO Creative Cities Network in september in Chengdu – China.

Datum tussenkomst: 

maandag, 17 maart, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: