Facturen stad Gent - tijdigheid betalingen

Vraag Karlijn Deene

De stad Gent heeft een voorbeeldfunctie, ook wat betreft het tijdig betalen van haar facturen. Daarom volgende vragen:

Vraag 1: Kan u voor de periode 2007-2012, voor ieder departement (incl. de diensten die er onder ressorteren) en intern verzelfstandigd agentschap apart, een overzicht geven van

  • Het aantal facturen dat betaald diende te worden per jaar;
  • Het aantal facturen dat niet binnen de voorziene betaaltermijn betaald werd per jaar;
  • Het aantal dagen dat de betaaltermijn werd overschreden m.b.t. de sub deelvraag 1b bedoelde facturen. Hoeveel dagen bedroeg de maximale overschrijding van de voorziene betalingstermijn betreffende de laattijdig betaalde facturen in elk jaar;
  • Het bedrag dat de facturen uit subvraag 1a vertegenwoordigden;
  • Het bedrag dat de facturen uit subvraag 1b vertegenwoordigden?

Vraag 2: Kan u voor het eerste tremester van 2013, voor ieder departement (incl. de diensten die er onder ressorteren) en intern verzelfstandigd agentschap apart, een overzicht geven van:

  • Het aantal facturen dat betaald diende te worden;
  • Het aantal facturen dat niet binnen de voorziene betaaltermijn betaald werd;
  • Het aantal dagen dat de betaaltermijn werd overschreden m.b.t. de sub deelvraag 2b bedoelde facturen? Hoeveel dagen bedroeg de maximale overschrijding van de voorziene betalingstermijn betreffende de laattijdig betaalde facturen;
  • Het bedrag dat de facturen uit subvraag 2a vertegenwoordigden;
  • Het bedrag dat de facturen uit subvraag 2b vertegenwoordigden?

Vraag 3: Werden de laatste jaren maatregelen getroffen voor de verbetering van het betaalgedrag van de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen? Zo ja, welke en wat is de uitwerking ervan? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4: Welke bijkomende initiatieven zal u nemen om het betaalgedrag van departementen en intern verzelfstandigde agentschappen te verbeteren?

Antwoord schepen Peeters

/sites/default/files/facturen.pdf

Datum tussenkomst: 

maandag, 17 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: