Evenementen en politie-inzet

Vraag Karlijn Deene

Op de vergadering van de commissie algemene zaken van 21 januari stelde de Gentse korpschef een rapport voor over de uitbetaling van vergoedingen voor prestaties in 2012.

Dit rapport bevat de volgende passage: “Gezien de kost verbonden aan evenementen, pleiten we er dan ook sterk voor om geen bijkomende evenementen te organiseren die veel politiecapaciteit vergen en begrip hebben voor een verminderde politie-inzet bij protocollaire opdrachten”; die laatste worden gedefinieerd als “evenement met weinig tot geen hoog risico, maar hoge symbolische waarde”.

  • Graag had ik ook een overzicht bezorgd gekregen van het aantal stedelijke evenementen waarvoor politie-inzet nodig was in 2011 en 2012, met telkens opgave van de kostprijs per evenement, en uitgesplitst volgens protocollaire en niet-protocollaire evenementen.

Antwoord Daniel Termont, burgemeester-voorzitter

Ik wens als burgemeester in de eerste plaats te benadrukken dat de korpschef in de Commissie Algemene Zaken enkel benadrukt heeft dat ook het beheer van evenementen bijdraagt tot extra kosten voor vergoedingen. Voor alle duidelijkheid wens ik te beklemtonen dat er geen enkel twijfel over bestaat dat de goedkeuring voor de organisatie van bijkomende evenementen niet in handen ligt van de politie maar van het stadsbestuur. De kostprijs is dus maar één element in de uiteindelijke beoordeling. De politie heeft trouwens ook gezegd dat zij blij is om te kunnen bijdragen aan een goed verloop van een aantal evenementen.

Wanneer de korpschef spreekt over een vraag tot begrip inzake een mindere inzet voor protocollaire opdrachten kan als voorbeeld het Filmfestival van 2012 geduid worden waar de politie niet meer deelnam aan de erehaag, maar uiteraard instond voor het politioneel beheer (waaronder de verkeersregeling).

Het uitgangspunt is dus dat een louter protocollaire inzet van politie maximaal vermeden wordt en dat de politie enkel aanwezig is wanneer dit nodig is voor politionele opdrachten.

In de volgende maanden wordt dit verder onderzocht en besproken tussen de korpschef en mijzelf als burgemeester.

Wat de uitgebreide vraag betreft omtrent de kost van het soort evenementen kan met de huidige registratiemethoden binnen de politie niet geantwoord worden, gezien dit zou noodzaken dat meerdere evenementen per dag nauwkeurig manueel onderzocht en berekend dienen te worden.

De volgende schatting voor de grote rubrieken kan wel meegegeven worden, uitgedrukt in aantal uren voor het jaar 2012. Buiten de Gentse Feesten werden dus ongeveer 40 000 politie-uren besteed voor het beheer van de andere evenementen in Gent.

 

Totaal uren

Waarvan weekenduren

Waarvan avonduren

Waarvan nachturen

Gentse Feesten

17.379

6.441

2.693

7.253

Ordediensten buiten Gent

6.120

2.679

1.091

1.143

Ordediensten in Gent

39.340

20.856

8.569

8.562

Totaal

62.839

29.976

12.353

16.958

Datum tussenkomst: 

maandag, 4 februari, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: