Doorstroming openbaar vervoer - hinder IVAGO

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT, STEDENBOUW, WOONBELEID, STADSONTWIKKELING, OPENBAAR GROEN - Vraag aan schepen Watteeuw

Buschauffeurs en trambestuurders van De Lijn geven aan dat zij hinder ondervinden door IVAGO-wagens die tijdens de spitsuren hun ophaalronde doen. Hinderlijk zijn blijkbaar ook IVAGO-wagens die tijdens de pauze niet reglementair geparkeerd staan. Tijdens een overleg tussen de stad Gent, IVAGO en De Lijn eind vorig jaar werd beloofd dat de drie partners de ophaalronde in het centrum grondig zullen bekijken en waar nodig te verbeteren zodat de hinder minimaal wordt. Het Mobiliteitsbedrijf zou het initiatief nemen voor het nodige overleg.

Een goede doorstroming van het openbaar vervoer is onontbeerlijk in de mobiliteitsvisie zoals geformuleerd in het bestuursakkoord:

  • Hoe schat de schepen de problemen zoals die worden aangekaart door buschauffeurs en trambestuurders in?
  • Welke initiatieven zullen de stad Gent en het Mobiliteitsbedrijf nemen om het nodige overleg op te starten en oplossingen te zoeken zodat de doorstroming van het openbaar vervoer in het centrum verbeterd wordt?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 14 maart, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: