Dienstreizen uitgevoerd door ambtenaren

Vraag Karlijn Deene

  1. Graag een oplijsting van de buitenlandse dienstreizen uitgevoerd door ambtenaren, vanaf begin 2007 t.e.m. 2013 samen met de reeds geplande voor 2013 met telkens de volgende informatie: -Deelnemende personen -datum en bestemming -doel van de reis -kostprijs voor de Stad Gent
  2. Soms betaalt de Stad Gent de kosten voor een ambtenaar uit het buitenland die Gent bezoekt, bijvoorbeeld in het kader van een internationale samenwerking. Ook graag eenzelfde oplijsting als hierboven van de reizen naar Gent van ambtenaren uit het buitenland waarvan de kosten door de Stad Gent werden gedragen.

Antwoord schepen De Regge

Op basis van art. 200 Rechtspositieregeling (ingangsdatum 1 januari 2009) werd de stadssecretaris, als hoofd van het personeel, bevoegd voor de goedkeuring van (meerdaagse) dienstreizen van personeelsleden (voordien was het college van burgemeester en schepenen bevoegd).

Bij secretarisbesluit dd. 30 oktober 2009 werd de bevoegdheid voor de ééndaagse dienstreizen gedelegeerd naar de departementshoofden (cfr. toepassing van de artikelen 86 en 92 Gemeentedecreet). De procedure en concrete toepassingsmodaliteiten werden uitgewerkt in circulaire V 141 ‘Dienstreizen maken’ van 27 januari 2010. De procedure verloopt als volgt dat vóóraf aan de goedkeuring door de stadssecretaris, het akkoord bekomen wordt van het departementshoofd - die in het kader van de werkorganisatie best zicht heeft op de noodzaak van een dienstreis - én ook de functioneel bevoegde schepen(en)/burgemeester.

De meeste meerdaagse dienstreizen betreffen de deelname aan internationale partnerschappen (CIVITAS, Eurocities, Interreg…), prospecties evenementen, deelname aan beurzen, deelname aan internationale congressen en begeleiding van het bruikleentransport van kunstwerken uit de Gentse musea.

Vanaf de inwerkingtreding van de circulaire van 27 januari 2010 werden de gegevens systematisch bijgehouden in functie van rapportering. Om die reden kan de gevraagde rapportering enkel worden aangeleverd voor de jaren 2010 – 2011 – 2012.

In bijlage wordt een inventaris gegeven van de dienstreizen per jaar met de deelnemende personen, datum en bestemming, doel van de reis en de kostprijs. De ontvangen subsidies voor dienstreizen kunnen niet afgezonderd worden. Subsidies worden als een globale ontvangst binnen de werkingsmiddelen geregistreerd. Het afrekenen van subsidies wordt niet in de boekhouding opgenomen.

Globaal kan gesteld worden dat dienstreizen in kader van internationale partnerschappen, - projecten in min- of meerdere mate zijn gesubsidieerd. Dienstreizen in kader van begeleiding van bruikleentransport van kunstwerken zijn kosteloos voor de Stad Gent. Tevens wordt een overzicht gegeven van bezoekende delegaties uit het buitenland in het kader van Europese Samenwerking, Europese projecten 2007-2013.

Dienstreizen 2010

Dienstreizen 2011

Dienstreizen 2012

Dienstreizen 2013

Overzicht bezoekende buitenlandse delegaties 2007-2013

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 11 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: