Cultuurbeleid 2013-2019

GEMEENTERAAD - Budgetbespreking

Woordelijk verslag

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   We gaan over naar hoofdstrategische doelstelling nummer zes. Het eerste woord is aan de heer Goossens, die één tussenkomst zal geven, en al zijn deeltussenkomsten mogen geschrapt worden. De heer Goossens.

De heer Paul Goossens.   Ja, dat is zo, mijnheer de burgemeester, dank u wel.

Eerst wil ik het eventjes hebben over het cultureel erfgoed. Trouwens, “Goossens” is met dubbele “s” in het midden, dit eventjes terzijde. “Wij koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.” Op zich een prima doelstelling, maar toch enkele opmerkingen.

Een vraag die ik tussenin wil stellen. Het erfgoeddepot: jaarlijks 500.000 euro huur of jaarlijks 1 miljoen huur? Het is mij niet helemaal duidelijk. Er werd gezegd 500.000, maar ik lees in het verslag van de commissie Cultuur waar ik jammer genoeg zelf niet kon bij zijn: de jaarlijkse exploitatiekost van 1 miljoen euro bij de Ghelamco Arena is voorzien voor het erfgoeddepot, bevoegdheid schepen Storms. Mevrouw Storms, mag ik tussendoor eens vragen: is dat 500.000 euro of 1 miljoen euro?

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Op de overlegcommissie heb ik daar ook nog op geantwoord op vraag van de heer Bracke. Vanuit Cultuur, op het budget Cultuur, staat er 500.000 als exploitatiekost, en op het budget bij schepen Tapmaz staat er 1 miljoen onder Ghelamco Arena, ook op exploitatie. Maar vanuit Cultuur dus 500.000.

De heer Paul Goossens.   Maar dit miljoen, wordt dat ook gebruikt voor het erfgoeddepot, dan?

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Ja, dat zal samengevoegd worden.

De heer Paul Goossens.   Dus het is anderhalf miljoen.

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Ja.

De heer Paul Goossens.   Dus dat is jaarlijks anderhalf miljoen euro voor het huren van een erfgoeddepot.

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Neen. Voor inrichten, beheer, alles.

De heer Paul Goossens.   Exploitatiekosten een half miljoen.

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Ja, de inrichting valt daar ook onder, het onderhoud, beheer, exploitatie, alles.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Voor alle duidelijkheid, er is een half miljoen voorzien voor de exploitatiekosten, voor het jaarlijkse dat men zal moeten betalen vanuit Cultuur. Dat miljoen is voor alle ruimtes die de Stad inneemt, dus ook die polyvalente zaal, die voormalige schietstand, enzovoort, die kantoren, en dergelijke meer, alles zit daarin.

De heer Paul Goossens.   Omdat dat niet duidelijk was. In het verslag staat het dan ook wel vrij dubbelzinnig. Daar staat 1 miljoen voor het erfgoeddepot. Vandaar dat ik het vroeg, ik dacht ook dat het anders was.

Een half miljoen lijkt mij ook al vrij veel. Op zes jaar tijd is dat toch drie miljoen euro die men gebruikt voor de huur van een depot. Men kan dit misschien een verdoken subsidie noemen. Het is in elk geval een dure kost.

Een paar onduidelijkheden binnen dat erfgoed. Dat zit rond het funerair erfgoed. De subsidies blijven behouden, maar moeten worden herbekeken. Dat lijkt mij bijzonder onduidelijk. Ze blijven behouden, maar ze moeten worden herbekeken. Wat is het nu, en hoeveel zal het zijn?

Hotel d’Hane-Steenhuyse zal in concessie worden gegeven. Het dossier moet echter nog worden opgestart, maar zal 25.000 euro opbrengst genereren. Maar het dossier moet wel nog worden opgestart. Dat lijken mij twee tegenstellingen.

Wat ik ook voor erfgoed... Waar ik niks over lees is over de deelgemeenten. Ook daar is de vraag of daar ook iets gebeurt, in de deelgemeenten.

Dan hebben we het over nummer 26: wij hopen dat we bij de vrijetijdspas voor Vlaanderen zullen kunnen aansluiten. Dat ik hoop, mevrouw de schepen, want u hebt mij niet begrepen, dat wij zullen kunnen aansluiten bij de vrijetijdspas voor Vlaanderen. Binnenkort hebben we daar meer nieuws over.

Enkele bedenkingen. Een actiepunt is de Bijlokesite herinrichten. Daar wordt jaarlijks 900.000 euro voor uitgetrokken voor de Bijlokesite. Centrale 2 miljoen. Ik zie hier toch wel een groot verschil. Een grote appreciatie, vanwaar dat grote verschil?

Er komt ook een tweejaarlijks fotofestival. Daarvoor wordt jaarlijks 900.000 euro uitgetrokken. Dat gaat tot 977.000 euro. Dat is vrij veel. Ook benieuwd hoe dit wordt aangepakt. Bijvoorbeeld: wie wordt de curator? zijn er al meer dingen over geweten? Want dit wordt zeker prestigieus als daar zoveel euro voor uitgetrokken wordt.

Ontwikkeling van de infrastructuur. Wij blijven een beetje op de honger zitten. Hoe zit het met kerken? Worden die daarbij betrokken? Infrastructuur, cultuur, ik weet dat daar gesprekken zijn, onder andere met schepen Peeters.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Collega’s, alstublieft. Mijnheer Goossens, doe verder, alstublieft, maar al die detailvragen zijn toch voor de commissie? Men gijzelt ons hier met gans de gemeenteraad. Doe verder, alstublieft, en onderbreek de heer Goossens niet.

De heer Paul Goossens.   U zegt, “de kerk, dat is waar”, maar is het de bedoeling dat men daar cultuur gaat organiseren? Er is daar zeker een culturele link, dat is de bedoeling van mijn vraag.

Ik wil toch nog eventjes iets citeren over de infrastructuur van de Ghelamco Arena. Jammer genoeg is de fractieleider van Groen niet aanwezig, want hij heeft gisteren geciteerd, sorry, mijnheer de schepen, dat ik nog een keer ga citeren uit De Wereld Morgen. Ik wil dit eventjes citeren in het artikel dat de collega zeer goed vond.

“De Stad pompt dus met middelen van het departement Cultuur 500.000 euro per jaar in het stadion voor huur van ruimtes voor het erfgoeddepot. Men zou dan ook een geste ten aanzien van deze sector mogen verwachten. Niet dus. Toen Dēmos er een studiedag rond sportparticipatie wou organiseren zou hen dit 3000 euro kosten, wat wil zeggen 60 euro de kop voor koffie en water. Heeft de Stad dan bij Ghelamco en AA Gent niet afgedwongen dat de gemeenschap in de tempel der tempels activiteiten kan organiseren zonder dat er commerciële prijzen worden gehanteerd?” Toch eventjes over nadenken dat men ook voor socioculturele activiteiten daar geen bijzondere prijzen kan hanteren. Dat is voor het moment niet het geval.

Dan zou ik ook nog iets over het onderwijs willen zeggen, want ook dat zit binnen deze doelstelling. Overleg wordt stilaan traditie, overleg tussen de verschillende netten. Wij vinden dit zeer goed. Het wordt een traditie. Het is bij schepen Coddens echt wel opgestart, en ik weet dat dit een traditie is geworden.

Netoverschrijdende task force, het zal nodig zijn, want we zullen samen met de andere netten moeten kijken hoe wij de capaciteit kunnen invullen, en met één net zal dit niet lukken. Daar moeten wij geen concurrenten worden van elkaar, maar ik denk dat we meer en meer naar elkaar moeten toegroeien en daar collega’s worden. Daar willen wij als CD&V echt wel voor pleiten.

Het is ook de uitdaging om mensen verder in hun buurt naar de school te kunnen laten gaan, en ook naar die kinderopvang. U weet dat daar echt nog hiaten zitten. Wij hopen echt dat daar een oplossing voor gevonden wordt.

Optimaliseren van zorg in het basis- en het secundair onderwijs. Daar heb ik een vraag rond inclusie. U weet dat we daar al over gediscuteerd hebben. De houding van ons is ondertussen vrij duidelijk, maar daar zit nog een discrepantie, er zat zeker een discrepantie, ik denk dat daar duidelijkheid over moet komen. Kan inclusie? Gaat de Stad Gent voor inclusie, of gaan ze dat niet doen?

Dan toch nog een opmerking: dat het internaat van de Stad, verspreid over drie verschillende plaatsen, toch 3 miljoen euro per jaar kost. Dat is een zeer hoge kost, op zes jaar drie kwart miljard oude Belgische franken is zeer hoog. Kan daar niet op beknibbeld worden? Is dit er niet over? Dat is mijn vraag. Dank u wel.

(...)

Mevrouw Wis Versyp.   Wat cultuur betreft, treft de besparing de sterke schouders en we horen ze niet morren, we kunnen alleen concluderen dat ze in het verleden dus niet slecht bedeeld geweest zijn.

Onder het versterken van de cultuurparticipatie staan heel wat activiteiten die de werking van bibliotheken ondersteunen en stimuleren.

Naast de realisatie natuurlijk van de nieuwe bibliotheek op De Krook is ook een van de activiteiten blijvend investeren in kwaliteitsvolle en efficiënt werkende buurtbibliotheken. De bibliotheek van Gentbrugge is dringend aan een herhuisvesting toe. Het plan werd geopperd een nieuwe vestiging daarvan te integreren in de ontwikkeling van de nieuwe wijk op het terrein van het vroegere Ottenstadion, maar een specifieke investering vind ik in het document niet terug.

Ervoor zorgen dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken is een van de prioritaire doelstellingen, en toch voert men voor alle musea een prijsverhoging in. Niet echt bevorderend toch om mensen aan te zetten eens meer naar het museum te gaan.

Het reductietarief, vroeger geldig vanaf 55+ is nu teruggebracht naar 65+, maar, de musea vallen dan ook onder een strategische niet-prioritaire doelstelling, en dat, mevrouw de schepen, is een ontgoochelende vaststelling, en dat ligt zeker niet aan ons, en zeker niet aan onze onderwaardering voor cultuur zoals u het daarjuist zegde.

Ook wat betreft de investeringen aan de musea. Huis van Alijn en MIAT zijn dringend aan herstelling toe, maar er is daarvoor geen onmiddellijke reactie voorzien en ook geen timing. Ondertussen moet men in het Huis van Alijn netten spannen ter bescherming, een fraai zicht voor de bezoekers. En het kan nog lang duren voor daar iets aan gedaan wordt. Maar, het is niet-prioritair en het ligt echt niet aan ons.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Het woord is aan de heer Matthys.

De heer Bruno Matthys.   Dank u wel, mijnheer de burgemeester. Collega’s...

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mijnheer Vandekerckhove? Is het niet eerst de heer Vandekerckhove?

De heer Bram Vandekerckhove.   Ik denk dat ik voor kom in de...

De heer Bruno Matthys.   Ik denk van niet.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Welk nummer heeft u, mijnheer Matthys?

De heer Bruno Matthys.   Ik heb 23.

De heer Bram Vandekerckhove.   Nummer 20.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Nummer 23, en de heer Vandekerckhove heeft 20. Dat staat hier vanachter op mijn lijst. De heer Vandekerckhove heeft eerst het woord.

De heer Bram Vandekerckhove.   Mijn excuus, maar ik dacht dat u mij vergeten was.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ik zou niet durven.

De heer Bram Vandekerckhove.   Collega’s, mevrouw de schepen, misschien vinden sommigen dat wat naïef, maar, collega’s, ik geloof echt in de kracht van kunst en cultuur. In de eerste plaats een waarde an sich, wat ze losmaken bij mensen, maar zeker ook de maatschappelijke kracht van kunst en cultuur, de veranderingen die ze in gang kunnen steken in een samenleving.

Het is dan ook een beleidsdomein, collega’s, dat we absoluut serieus moeten nemen, en neemt deze meerjarenbegroting cultuur en kunst serieus? Ja, volmondig ja.

Ik ga twee keuzes aangeven die aantonen dat cultuur hier wel degelijk serieus wordt genomen.

In de eerste plaats de doelstelling ‘Ruimte geven aan de vele initiatieven die er zijn in deze stad’. Het is bijzonder belangrijk dat de vele culturele actoren, organisaties, initiatieven, projecten, hun ding kunnen blijven doen. Als we nu kijken naar die meerjarenbegroting is deze keuze duidelijk gemaakt, terwijl de vele Gentse culturele organisaties hun subsidies behouden en zelfs hier en daar een stukje gaan stijgen. Alleen de sterke schouders dragen inderdaad 5 % bij. Minstens even belangrijk is ook de pot projectsubsidies, die ook verhoogt, zodat ook nieuwe initiatieven, dingen die opborrelen in de stad ook ruimte krijgen om hun ding te gaan doen.

Collega’s, dit is anders, in heel veel plekken in binnen- en buitenland is cultuur altijd het eerste kind van de rekening wanneer er financiële uitdagingen zijn, maar dat is niet zo in Gent.

Een tweede keuze is het ontwikkelen van die culturele infrastructuur. Ook daar blijven we investeren. Ik stip een aantal voorbeelden aan. De uitbouw van een netwerk vrijetijdsinfrastructuur is een zeer goede keuze. De vraag naar ruimte blijft bijzonder groot in deze stad, zowel fysische als psychische ruimte. Zo’n netwerk kan alleen maar helpen.

Het tweede dat ik graag aanstip: de keuze constructie Minnemeers is een bijzonder interessante piste, pop- en rockzaal komt er op De Krook, die is nodig, is voorzien. Minnemeers is zeer duur om in orde te krijgen, en met deze constructie is het een win-win-win situatie.

Ook de realisatie van De Krook, waarschijnlijk het paradepaardje van deze legislatuur, is een bijzonder belangrijke realisatie: een bibliotheek, die toch bij uitstek een zeer laagdrempelig cultuurkanaal blijft. Een bibliotheek die trouwens gratis blijft.

Ook niet alleen de bibliotheek an sich maar ook alles dat daar zal gebeuren aan De Krook, denken we maar aan het Wintercircus dat behouden blijft, met het Vlaams Instituut voor het Audiovisueel Archief dat er komt, enzovoort. Dat zijn zeer interessante keuzes. Kunst en cultuur worden hier heel duidelijk in deze meerjarenbegroting serieus genomen.

Cultuur, collega’s, is ook bij uitstek een beleidsdomein waar een stuk begeestering nodig is, waar een stuk visie nodig is op langere termijn. Ik zou u bij elke deelsector daar een verhaal kunnen brengen. Ik ga dat uiteraard niet doen, maar hier toch ook drie lijnen die belangrijk zijn, in het kort.

Een eerste lijn. Wij investeren verder in dat erfgoed, we springen zorgvuldig om met ons erfgoed. Begin 2014 starten we met de twee AGB’s rond de musea. We hebben het daar al uitgebreid over gehad. Er is de IVA Historische Huizen, grote uitdaging, en ik ben blij, dan zien we in de meerjarenbegroting dat die kaart van dat erfgoed getrokken blijft.

Bijvoorbeeld. Mijnheer Goossens, die 500.000 voor het erfgoeddepot, die inderdaad voorzien zijn binnen de exploitatie cultuur. Dat is een bijzonder belangrijke keuze. Als er nu één zwak punt is aan onze musea, is dat het depotverhaal. We hebben fantastische musea, maar al jaren wachten we inderdaad op dat depot, om dat breed, die brede stukken die we hebben, die brede collecties een voldoende en deftige plek te geven. Met deze meerjarenbegroting zal dit eindelijk en voldoende worden opgelost.

Ik ben ook blij dat er aandacht wordt gegeven aan een aantal infrastructurele dossiers in de musea. Alijn, inderdaad, de nood is daar hoog, maar er wordt een aanzet gegeven. De dringendste werken zullen gebeuren. Er zal een studie gemaakt worden. Ik weet dat de vraag ruimer gaat, dat de uitdaging ruimer is, maar niet alles kan inderdaad met de beperkte financiële middelen in een keer worden opgelost, maar ik hoop dat die studie ervoor zal zorgen dat er duidelijke krijtlijnen zijn en dat er een soort van point of no return is om dan de volgende legislatuur de boel daar af te werken, want het is inderdaad wel nodig.

Ten slotte ook bij Erfgoed, ‘50 jaar migratie’. De geïntegreerde aanpak is ook een goede keuze dat dit gebeurt. Ik heb dat een paar maanden geleden ook gevraagd. De Stad neemt daar een voortrekkersrol, neemt dat in handen, het is een belangrijke herdenking, dat gebeuren rond die 50 jaar migratie. Ik hoop dat dat ook een precedent kan zijn voor andere toekomstige dergelijke projecten.

Het tweede is het verknopen van cultuur. Belangrijke lijn. Cultuur doet mensen ontmoeten, dat brengt mensen samen, dat brengt plekken samen, dat brengt kunstdisciplines samen.

In dat geval toch nog een keer eventjes benadrukken: het belang van Circa. Ik ben daar toch een klein beetje om bezorgd. Ik snap dat daar gekeken wordt naar een fusie met cultuurparticipatie, maar Circa is een uniek verhaal. Wij hebben als enige stad destijds gekozen om niet te vertrekken vanuit een infrastructuur voor ons cultuurcentrum, neen, maar om te kijken naar de noden die er zijn, om te voelen wat er leeft, om te vertrekken vanuit deze stad om dat cultuurcentrum invulling te geven.

Het is dan ook heel belangrijk dat Circa de ruimte heeft om zich verder te kunnen profileren, om die eigenheid te gaan bewaren, en ook komende jaren. We hebben al schitterende resultaten gehad, om ook komende jaren die rol ten volle te kunnen blijven spelen. Uiteindelijk worden ze ook gesubsidieerd als cultuurcentrum. Ik hoop echt dat Circa ook die eigen plek kan blijven ingeven met voldoende ruimte.

Een ander belangrijk punt bij die verknoping, zijn ook de middelen die worden vrijgemaakt voor eenmalige culturele projecten, ook belangrijk dat je kan inspelen op wat er zich aanbiedt, goede uiteindelijke bestemmming, de kruisbestuiving met andere beleidsdomeinen, zoals stadsontwikkeling, enzovoort.

Een derde lijn, ik ben er bijna, is een duurzaam evenementenbeleid, zoals u weet ook voor Groen altijd een bijzonder belangrijk punt geweest. Het is belangrijk als Stad dat we de keuze maken om een evenementenbeleid te voeren dat kwaliteit vooropstelt, die vertrekt vanuit een verhaal, vanuit een inhoud.

Ook hier zitten heel belangrijke elementen in deze meerjarenbegroting: bijvoorbeeld durven spreiden van evenementen in de tijd. Het is een heel verstandige keuze om dat lichtfestival maar om de drie jaar te organiseren, niet alleen omwille van het financiële, maar absoluut ook omwille van het inhoudelijke. Anders wordt zo’n festival een karikatuur van zichzelf, en door nu drie jaar de tijd te nemen, kan je dit grondig gaan voorbereiden, kan je vertrekken vanuit die stad, en kan je iets heel kwalitatiefs gaan neerpoten.

Ook durven spreiden van evenementen in de ruimte, niet alleen in de tijd maar ook in de ruimte. In dat verband zijn die pleinprofielen een zeer goede zaak.

Ik ga afronden. Het is echt uit liefde en geloof voor onze kunst, voor onze cultuur. Evenementenbeleid, ik vind dat we als Stad dat serieus moeten nemen, en dat we keihard moeten blijven werken aan zo’n doordacht cultuur- en evenementenbeleid. Welnu, met deze meerjarenbegroting wordt er alvast een stevige basis voor gelegd. Ik vind het ook motiverend om daar de volgende jaren keihard aan verder te werken.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Mijnheer Matthys, tweede poging...

De heer Bruno Matthys.   Dank u wel. U bent het zeker? Dank u wel, mijnheer de burgemeester.

Collega’s, schepen Storms, cultuur en besparingen zijn nooit grote vrienden geweest. In tijden van voorspoed wordt nooit genoeg benadrukt hoe belangrijk cultuurbeleving is voor een harmonieus samenleven en de ontwikkeling van ons dagelijks denken, maar in tijden van besparingsoperaties is cultuur steeds slachtoffer nummer een en zijn platitude uitspraken legio.

Kijk maar eens wat onze noorderburen overkomt. Ik citeer een van de populairste Nederlandse politici van het moment bij een toespraak in de Tweede Kamer. “Als ik denk aan cultuur,” zegt hij, “dan denk ik aan subsidiestromen die richting de elite kunstbobo’s gaan, die zich aan een belastingsinfuus leggen en zichzelf een baantje hebben geregeld bij een subsidieslurper.” Einde citaat.

Collega’s, gelukkig zijn wij toch net iets slimmer in deze stad van kennis en, jawel, cultuur, en zijn wij er ons goed van bewust dat cultuur de motor is die onze stad draaiende houdt, ons kloppend hart, ook in moeilijke tijden. De opmaak van de begroting Cultuur is dan ook een zware opdracht geweest, met, wat mij betreft, een zeer positieve uitkomst. Dat kloppend hart waar ik van sprak, zal wat harder moeten werken, maar we hebben het niet ziek gemaakt, wel integendeel. Artistiek talent zal in Gent nog steeds ontplooiingsmogelijkheden hebben, tot groot genot van vele Gentenaars. Hier en daar is er wat begrijpelijk hartzeer over de inperking van sommige subsidies. Dat kon ook niet anders.

Al bij al hoor ik veel positieve en begripvolle klanken in de sector over de scherpe keuzes die u gemaakt heeft, mevrouw de schepen. Met een extra duwtje in de rug voor projectsubsidies, pop-up sites, kunst op straat, muziek- en kinderkunsten, licht onze nieuwe schepen een aantal duidelijke beleidsaccenten in creatieondersteuning. Onze fractie is blij dat de vrijetijdspas er komt, om de participatie aan cultuur mee te ondersteunen. De Stad blijft ook investeren in de bibliotheek van de toekomst aan De Krook. Deze bibliotheek zal een tweede huiskamer worden voor alle Gentenaars. Een belevingsbibliotheek die meer werkt vanuit de gebruikers en minder vanuit de collectie.

De musea. De verzelfstandiging en versterkte samenwerking van onze Gentse musea is ook een goede ontwikkeling om het zakelijk beheer van de musea efficiënter te maken. Elk van onze diverse fracties is hierin vertegenwoordigd, een boeiende en belangrijke opdracht. Ook is het goed nieuws dat er voor de aanslepende problematiek rond het erfgoeddepot een oplossing in de maak is.

Tot slot moet ik u iets bekennen, beste collega’s, ik maak er mij misschien niet zo populair mee bij sommigen onder u, maar ik durf graag toegeven dat ik geen, ik herhaal, geen voorstander ben van bomen op de Korenmarkt. Op Picadilly Circus, Times Square en Place Pompidou staan ook geen bomen, en het is er bijzonder gezellig vertoeven.

Mevrouw Versyp, ook ik vertegenwoordig de vox populi. Dit is geen privilege voor u alleen, en, gelukkig maar voor deze stad en zijn bewoners. Begrijp mij niet verkeerd, collega’s, ik heb niets tegen bomen, maar de boeiende hedendaagse kunstwerken van grote madammen als Ayse Erkmen en Ann Veronica Janssens inspireren mij veel meer dan een kerstboom.

Mijnheer Meersschaut, we hebben van u al heel veel mooie sappige Gentse woorden geleerd, maar het “decommanderen” van kunstwerken vind ik minder aangenaam. Maar gelukkig heeft de heer Bracke een oplossing die ons allen misschien gelukkig zal maken, én kunst én bomen.

Mijnheer de burgemeester, wat uw opmerking betreft over de stadshal, uw verhaal doet mij denken aan het jaar 1889, toen de bouw van de Eiffeltoren vanuit allerhande politieke hoeken gesaboteerd werd, en bij de plechtige inhuldiging meer dan 20.000 Parijzenaars betoogden tegen die duivelse constructie. Vandaag is de Eiffeltoren de beroemdste en populairste architecturale verwezenlijking in de moderne geschiedenis.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Wijze woorden.

De heer Bruno Matthys.   Mevrouw de schepen, ik eindig met te zeggen dat het geen gemakkelijke opdracht is voor u om met al die honderden culturele actoren en de vox populi rekening te houden bij het vervullen van uw taak, maar u bent er, wat mij betreft, toch goed in geslaagd om met een zeer goed project naar buiten te komen. Ik dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Deene.

Mevrouw Karlijn Deene.   Mevrouw de schepen, onze fractie is van mening dat we op basis van toch wel versnipperde cijfers die ons zijn voorgeschoteld ons geen echt beeld kunnen vormen over het cultuurbeleid dat u wil voeren.

Er is ook gebleken bij onder meer de bespreking van de AGB’s Kunsten en Erfgoed, dat vele financiële beslissingen pas eigenlijk vanaf volgend jaar zullen gebeuren via een budgetwijziging. Er zijn nog vele zaken die nog in evaluatie en in onderzoek zijn.

Collega Vandekerckhove hebben we ook horen benadrukken dat er heel veel studies zijn uitgeschreven. Onze fractie is dan ook van mening dat we eigenlijk liever niet te veel tijd gaan besteden aan een beleid dat enkel op papier en in cijfers bestaat. Ik ga ook geen beschouwing geven over cultuur zoals mijn collega’s hebben gedaan. Dat is hiervoor niet de taak. We zullen het beleid opvolgen wanneer het zich stelt en daar mag u zeker van aan.

(...)

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Ah ja, dank u wel, mevrouw. Zijn er nog schepenen? Neen, zeker? Ja, mevrouw Storms.

Mevrouw Annelies Storms, schepen.   Eerst de heer Goossens. U heeft eigenlijk vragen gesteld die in de commissie zouden moeten gesteld worden, maar allez, omdat ik u zo graag zie zal ik er nog op antwoorden. (appreciatie bij de collega’s)

Funerair erfgoed: 11.000 euro wordt daarvoor voorzien. Dat wordt momenteel geregeld door een reglement, maar dat reglement werkt eigenlijk niet goed. Daar zijn nauwelijks aanvragen. Daar wil ik dus herbekijken hoe we het beter kunnen laten werken. Ik heb dit bedrag uitdrukkelijk behouden in de begroting, omdat ik het behoud van het funerair erfgoed een belangrijke beleidsdoelstelling vind. Het is mogelijk dat het reglement op een andere manier zal georganiseerd worden.

2. d’Hane-Steenhuyse is ook al in de commissie aan bod gekomen. Het is zo dat wij vanaf 2015 hebben gepland om dit gebouw mogelijks in concessie te geven. Daar is nu een geschatte opbrengst van 25.000 euro tegenover geplaatst. Het is eerder, denk ik, aan de lage kant geschat, maar het is beter om met lage cijfers te werken dan met hoge, anders blaas je je begroting op. Het is de bedoeling om daar een economische zachte bestemming aan te geven.

Erfgoed in de deelgemeenten. Uiteraard is ons cultuurbeleid gericht op de volledige stad. Alle ondersteuningsvormen zijn ook ten aanzien van de deelgemeenten bedoeld.

Als u specifiek over erfgoed vraagt, kan ik misschien kort verwijzen naar de ondersteuning van de heemkundige kringen. Er zijn er verschillende, gespreid over gans het grondgebied, en vooral ook in de deelgemeenten actief. Daar staat een totaal bedrag tegenover van 37.000 euro. Daar is niet op bespaard. Behoort ook trouwens tot de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake erfgoed.

Bijloke en Centrale. Bijloke, daaronder staat het bedrag van de werkingssubsidie dat wij toekennen aan hen. Een bedrag van 918.873 euro. De Centrale bevat enerzijds uitgaven voor personeel en werking, en daar zit ook de werkingssubsidie in van 1.096.000 euro. Samen is dat iets meer dan 2 miljoen. Dat was ook een verduidelijkingsvraag.

Fotofestival: “900.000 euro”, zegt u. Die 900.000 euro is een budget dat voorzien is voor IVA Historische Huizen voor het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen, is dus ruimer dan enkel de fototentoonstellingen.

Wat omvat dat? Natuurlijk ook personeelskosten, 9 personeelsleden staan op die post van 900.000 euro, plus aankoop materiaal staat daar ook op, plus promotie, drukwerk, en dergelijke meer staat daar ook op, en alles wat nodig is om die tijdelijke tentoonstellingen te organiseren.

Kerken. Binnen mijn bevoegdheid voorzie ik een overdracht, een subsidie dus, aan de vzw Monumentale Kerken van 15.000 euro. Dat dient echt om de vijf centrumkerken hier in Gent beter te ontsluiten voor het publiek, ook te laten samenwerken, om zich samen ook te profileren naar de bezoekers en te voorzien in een beter onthaal, betere uitleg ook over het grote belang van die kerken. Zij doen ook verschillende culturele activiteiten die zij met die subsidie van 15.000 euro betalen.

Dat waren uw heel gerichte vragen nog, waar ik hoop dat u nu voldoende antwoord op heeft gekregen. Als ik naar de andere tussenkomsten kijk, dan ga ik er een beetje de grote lijnen uithalen.

Ik heb bij iedereen bijna iets gehoord over de bib. Wij werken daar verder aan de verdere bouw van De Krook. Ik denk dat dit inderdaad het paradepaardje zal worden van deze legislatuur. Het gaat een gans nieuwe bib zijn, de bib van de 21ste eeuw wordt het genoemd, maar dat betekent dat wij onze bib zullen omvormen naar een ontmoetingsbibliotheek, een echte belevenisbibliotheek, een echt leercentrum. Ook in de werking van de bib zal er een grote revolutie te verwachten zijn. Wij voorzien daar ook een groot budget voor, 16,8 miljoen euro op investeringsniveau en dan ook nog allerlei gevolgkosten.

Wat betreft de wijkfilialen. Die blijven allemaal verder open. In vele gemeenten en steden ook is ervoor geopteerd om in het kader van de besparingen de wijkfilialen van bibs te sluiten. Wij doen dat niet omdat we inderdaad het heel belangrijk vinden dat de bib heel dicht bij de bevolking staat en ook makkelijk te bereiken is in de verschillende deelgemeenten.

Ik voorzie kleine onderhoudswerken aan de bibs in Sint-Denijs-Westrem en Ledeberg. Dat gaat over, dacht ik, het vervangen van de stookinstallatie.

De musea. Iedereen weet ondertussen wel, denk ik, dat we daar twee AGB’s aan het oprichten zijn, die effectief van start gaan op 1 januari. Het is een heel belangrijke operatie voor onze musea, veel werk achter de schermen. Het is een operatie gericht op het versterken van de samenwerking tussen de verschillende musea, en ook op het versterken van het zakelijk beheer.

Erfgoeddepot. Dit is echt wel een pijnpunt, collega’s, sedert vele jaren. Zelfs in de beoordelingscommissie die onze musea beoordeeld heeft in de vorige erkenningsronde, kwam dit pijnpunt al naar boven, die nood aan een centraal erfgoeddepot.

Mijn voorganger heeft daar verschillende acties rond ondernomen, gaande van aankoop van grond om zelf een erfgoeddepot te bouwen - de mensen die onder de vorige legislatuur hier zaten, kennen dat verhaal – tot het proberen uitbesteden. Deze pistes hebben allemaal niet gewerkt. Ik ben dan ook heel tevreden dat wij nu een oplossing hebben gevonden voor onze toch zeer kostbare collectiestukken in de Ghelamco Arena. Dan waren er ook opmerkingen van, ik dacht, mevrouw De Boever, over Alijn en MIAT, waar er gesteld werd dat daar geen budget voor is voorzien. Dit is niet correct.

Voor het Huis van Alijn wordt voor het eerst, en ik benadruk, voor het eerst wordt daar een budget voor voorzien in de begroting Cultuur, van 500.000 euro 1. om inderdaad een masterplan op te stellen. Het Huis van Alijn is een beschermd monument, is ook een beschermd dorpsgezicht. Men kan er dus niet zomaar mee doen wat men wil. Wij willen daar nu een plan over opmaken hoe we het zien en hoe we dat willen aanpakken.

Verder heb ik daarbovenop nog 500.000 euro voorzien om de eerste dringende werken te doen. Het is zo dat, eenmaal wij ons plan hebben, wij dit ook bij de Vlaamse overheid willen indienen om kans te maken op subsidies in het kader van Monumentenzorg. Iedereen weet ook dat dit wel enige tijd in beslag kan nemen.

Het MIAT. Daar heb ik 900.000 euro voorzien voor een nieuw dak, plus isolatie. Het klopt dus ook niet dat daar geen geld voor is voorzien, plus 550.000 voor de vernieuwing van de museale opstelling op de vijfde verdieping.

Voor de andere musea zijn ook nog een aantal bedragen voorzien om bepaalde gerichte ingrepen te doen.

Over de toegangsprijzen, collega’s. Wij doen daar eigenlijk niets anders dan het zetten van onze prijzen op het niveau van Vlaanderen. Bijna alle musea, u kan dat zelf eens nakijken, vragen een toegangsprijs van 8 euro. Dat is hetgeen wij nu ook doen. Wij zijn daar nu geen uitzondering meer in, wij zitten nu op het niveau van de Vlaamse toegangsprijzen, ik denk dat dit zeker een te verdedigen beleid is.We zijn trouwens voor de Gentenaars blijven voorzien in een gratis bezoek op zondagvoormiddag, gratis bezoek op de Gentse Feesten. Dit maakt dat al zeker meer dan 60 dagen in een jaar onze musea gratis kunnen bezocht worden.

We voorzien bij een gewoon bezoek nog altijd in een reductietarief voor de Gentenaren. De kinderen, tot 18 jaar, collega’s, mogen nog altijd gratis binnenkomen. In heel veel steden, ik denk onder andere aan Antwerpen om een willekeurige stad te noemen, is daar de toegang gratis voor kinderen tot 12 jaar. Daarnaast hebben we ook nog armoedekortingen ingevoerd voor mensen in armoede, wat ook nieuw is. Ik werk daarvoor samen met Steunpunt Vakantieparticipatie. Van zodra we hopelijk een vrijetijdspas hebben, kunnen ook mensen in armoede daar een korting bekomen die neerkomt op het betalen van 20 % van de toegangsprijs.

Mevrouw De Boever was het, denk ik, de senioren. De leeftijd wordt opgetrokken naar 65 jaar, dat is correct. Wij doen dat, en wij menen dat daar zeker voldoende draagvlak voor is. Binnen de seniorenraad werd daar alvast niet negatief op gereageerd. Het beantwoordt ook aan een maatschappelijke realiteit, waarbij zowel de NMBS als De Lijn de leeftijd op 65 jaar leggen om recht te hebben op een aantal voordelen. De pensioenleeftijd wordt ook opgetrokken. Ik denk dat wij daar ook geen uitzondering zijn, dat dit eigenlijk meegaan is met zijn tijd.

Dan was er nog een opmerking over het feit dat de musea niet onder een prioritaire doelstelling vallen. Ik ga eventjes verwijzen naar de heer Versnick die heeft gezegd wat het betekent om een prioritaire doelstelling te zijn. Het betekent niet meer en niet minder dan dat daar een rapportering over wordt gedaan. Het omvat geen appreciatie rond belangrijk of niet belangrijk. Bovendien, u bent lid van de AGB’s, u heeft daar alle info uit eerste hand, u kan daar alle vragen stellen die u wil. U heeft een volledig inzicht in de middelen, in gans het bestuur, in gans de werking van de musea. U moet dus niet bang zijn dat u onvoldoende gerapporteerd zou worden over de werking van de musea.

Collega’s, ik wil nog naar een aantal kleine puntjes verwijzen.

De vrijetijdspas. Heel belangrijk in het beleid dat ik op het vlak van cultuurparticipatie wil uitbouwen. Ik verwacht daar inderdaad, mijnheer Goossens, op het einde van het jaar, we zijn bijna het einde van het jaar, een beslissing van de Vlaamse Regering. Ik hoop dat de minister de volledigheid van ons dossier kan appreciëren. Wij voorzien uitdrukkelijk in een budget voor de invoering van een vrijetijdspas, zowel voor de aanmaak van de kaarten, dit gebeurt bij Digipolis, als op de cultuurbegroting zijn daar middelen voor voorzien.

Een ander nieuw project is infrastructuur. Het werd door de heer Vandekerckhove aangehaald. Een belangrijk project dat wij daar willen nieuw ontwikkelen is het project van de sleuteldragers. In het inspraaktraject dat ik heb gehad met de cultuursector, waar wij maar liefst vijf sessies hebben gehouden rond inspraak met de cultuursector, kwam de nood aan die infrastructuur enorm aan bod. Met het project van de sleuteldragers hoop ik daar een antwoord te kunnen op bieden. Wat ook uit het inspraaktraject aan bod kwam was de nood aan tentoonstellingsruimtes, tijdelijke invullingen. Ook daar nemen we een nieuw initiatief met 180.000 euro, te voorzien vanaf 2015 voor tijdelijke invullingen in pop-up sites, enzovoort. Dat doe ik samen met collega’s Decruynaere, Tapmaz en de burgemeester.

Ik denk, collega’s, dat Cultuur deze begrotingsronde goed doorstaan heeft, dat wij ook ruimte hebben, dat wij scherpe keuzes hebben gemaakt. Dat is correct, iemand heeft het hier gezegd, maar dat wij ook ruimte hebben kunnen maken om een aantal nieuwe projecten nog, nieuwe initiatieven te nemen, maar ook om een aantal lang aanslepende problemen uit het verleden op te lossen. Dank u wel.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. Ik wil daar enkel aan toevoegen, mijnheer Goossens, mevrouw heeft daarnaar verwezen, in de vorige legislatuur is er voor dat erfgoeddepot zelfs een aanbesteding geweest. Dat kwam op 900.000 per jaar. Dat is veel meer dan 500.000. Als we het voor 500.000 zouden kunnen runnen, dan gaan we met veel plezier dat project op die manier organiseren. Het is echt niet te veel, geloof mij. Langs de schepenbanken geen opmerkingen meer? Is er iemand die wil repliceren? Mijnheer Goossens?

De heer Paul Goossens.   Dank u wel, mijnheer de burgemeester. Over het internaat, mevrouw de schepen. U hebt gelijk, ik heb mij daar duidelijk verkeerd uitgedrukt. Ik heb een grote appreciatie. Zelf dacht ik dat daar maar 80 kinderen zaten, maar het zijn er 130, wat betekent dat het op 2000 euro per maand per kind komt. Maar dit is natuurlijk moeilijk gerekend, want je zit nog met onderhoud van gebouwen, enzovoort, dat weet ik ook. Maar, wat aan de dure kant is, van mijn part moesten er met die som nog meer kinderen kunnen geholpen worden, voor mij niet gelaten, want het zijn inderdaad de zwaarste, de moeilijkste gevallen die daar gesteund worden. U hebt daar dus ook onze steun voor. Die steun hebt u ook voor de investeringen in de brugfiguren. Als CD&V staan wij daar volledig achter.

Mevrouw Storms, ik ben heel blij dat u mij graag ziet. Dat is uiteraard wederzijds. Laat het dan ook platonisch blijven, natuurlijk.

Sorry voor de infovragen. Ik bevond mij tijdens de commissie inderdaad tussen het Limburgse bronsgroen eikenhout, en ik heb zo goed mogelijk het verslag gelezen, maar ik kon toch niet alles daaruit opmaken. Eén vraag stel ik nog. Ik zou dat toch nog eens willen herhalen. In de Ghelamco Arena worden er dus commerciële prijzen gevraagd voor socioculturele verenigingen. Is men zinnens van daar iets aan te doen? Dank u.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Schepen Tapmaz op die laatste vraag nog.

De heer Resul Tapmaz, schepen.   Dank u wel.

Collega Goossens, inderdaad is er zo’n incident gebeurd waar een socioculturele organisatie gevraagd werd om een commerciële prijs te betalen. Ik kan u zeggen dat in het kader van het subsidiereglement dat door de Vlaamse overheid is uitgeschreven voor bovenlokale sportinfrastructuren, er daar ook een artikel in staat dat het bestuur van een voetbalploeg ook verplicht is om daar een sociale return in te calculeren.

Vorige week zaten we nog samen met het bestuur van AA Gent om dat ook te bespreken. In samenspraak met collega Coddens hebben wij een voorstel gedaan aan het bestuur om die sociale return maximaal in te calculeren in dat subsidiedossier. We zijn daar ongelooflijk ver in gegaan.

Om u enkele voorbeelden te geven. We gaan bijvoorbeeld 20 stadsdagen hebben per jaar. Alle erkende sociale, culturele en sportieve organisaties in Gent gaan een sociaal tarief hebben als ze gebruik willen maken van de lokalen, of als ze een rondleiding willen. Daarnaast een volwaardig community center in het stadion zelf. Er komt een volwaardig centrum dat nu gebruikt wordt door de veiligheidsdiensten. Men zal hiervan ook gebruikmaken voor de communitywerking. Qua sociale tewerkstelling, bijvoorbeeld, vanuit schepen Coddens, hebben wij daar een globaal pakket voorgelegd aan het bestuur, dat ook volledig aanvaard is.

Wij gaan dat ook laten agenderen in de gemeenteraad in het kader van ons convenant dat we hebben met ‘Voetbal in de Stad’. We zullen al die voorstellen waar we nu een akkoord hebben met het bestuur ook voorleggen aan de gemeenteraad om daarover te debatteren. We zijn daarmee bezig om die sociale return maximaal te vrijwaren in de Ghelamco Arena zodat de Gentenaars zelf, maar ook alle socioculturele en sportieve organisaties, mee kunnen genieten van dit stadion.

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter.   Dank u wel. We gaan over naar de hoofdstrategische doelstelling zeven.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 18 december, 2013

Type: 

Interpellatie

Tags: