Bijenvriendelijk beleid

VRAGENUURTJE - vraag aan schepen Balthazar

De stad Gent koos in 2010 in overleg met Natuurpunt de bij – die het zoals welbekend de laatste jaren niet makkelijk heeft – als soort van het jaar. Er werd in die context een informatie- en sensibiliseringscampagne op touw gezet gericht op de Gentenaars (o.a. i.v.m. pesticidengebruik), er werden een aantal bijenhotels ingericht, de parken worden sindsdien bij-vriendelijk onderhouden of (her)aangelegd, er werden educatieve pakketten rond bijen uitgewerkt (cf. Natuur & Milieu: Educatief Aanbod), er werd een website aangemaakt (bijen.gent.be) en – meer algemeen – ondertekende de stad een biodiversiteitscharter dat ook de bijenpopulatie ten goede moet komen.

  1. Hoe werden deze initiatieven ten voordele van de bijen ondertussen opgevolgd? Wordt er bijvoorbeeld werk gemaakt van nog bijkomende hotels, worden er nog sensibiliseringsacties gehouden t.a.v. de Gentenaars, enz.?
  2. Wat vindt de schepen van de onderstaande – misschien nog niet in onze stad van toepassing zijnde – ideeën om van Gent een nog bijenvriendelijker stad te maken?
    • inzaai- en plantacties gericht op zowel burgers als grootgrondbeheerders (v.b. agrosector, beheerders bedrijventerreinen, natuurverenigingen).
    • stimuleren plaatsen/maken bijenhotels door burgers, scholen, bedrijven, enz.
    • opmaak van een bijenvriendelijk bermuitvoeringsplan en een minder-wied-beleid in geschikte delen van v.b. plantsoenen, parken en begraafplaatsen.
    • (veilig) ter beschikking stellen van openbare terreinen aan (hobby-)imkers (v.b. rond administratieve centra, op braakliggende percelen).

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 21 oktober, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: