Asbest en stadsgebouwen

COMMISSIE ONDERWIJS, PERSONEEL EN FM - vraag aan schepen De Regge

De regelgeving in verband met asbest verplicht werkgevers om met betrekking tot hun gebouwen een asbestinventaris en beheersplan op te maken en up to date te houden. Daarnaast dient een risicobeoordeling gemaakt te worden voor werkzaamheden waarbij blootstelling aan asbest kan bestaan en indien nodig dienen er regelmatige metingen te gebeuren van de concentratie aan asbestvezels in de lucht. Uit een recent onderzoek van de socialistische vakbond ACOD bleek recent dat in het Brussels Gewest circa 1000 overheidsgebouwen niet aan de regelgeving voldoen wegens het ontbreken van de genoemde inventaris en bijhorend beheersplan of regelmatige updates daarvan.

  • Beschikt de stad over een geactualiseerde asbestinventaris en bijhorend beheersplan? Zijn er stadsgebouwen (met inbegrip van de schoolgebouwen) die asbest bevatten en, zo ja, welke? Wat houdt het beheersplan in?
  • Zijn er werkzaamheden bij de stad waarbij blootstelling aan asbest kan bestaan en, zo ja, is er in dit kader een risicobeoordeling gemaakt?

Antwoord schepen De Regge

Stad Gent beschikt over asbestinventarissen van zijn gebouwen. Die inventarissen en de bijhorende beheersplannen volgens het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest zijn echter vaak onvoldoende geactualiseerd of gedetailleerd.

Van de in totaal 400 gebouwen in eigendom Stad Gent bezitten we voor de meeste grote gebouwen een asbestinventaris, voor een groot aantal van de kleinere gebouwen (waaronder buurthuizen, chalets, loodsen,…) is dit vaak niet het geval.

Wat betreft de scholen (waarnaar expliciet gevraagd wordt) bezitten we wel voor alle van de 75 schoolgebouwen een asbestinventaris.

Er wordt voor de periode 2014-2015 voorzien om systematisch alle asbestinventarissen en beheersplannen te actualiseren of aan te vullen. De middelen zijn hiervoor voorzien voor 2014 en 2015. Deze worden voor de komende 2 jaar geraamd op 600.000€ (400 gebouwen aan een gemiddelde kost van 1500€/gebouw). Hiermee zal stad Gent tegen eind 2015 opnieuw 100% voldoen aan de geldende wetgeving.

Asbest mocht tot 1998 gebruikt worden in bouwmaterialen. Meer dan 90% van de gebouwen van de Stad zijn (geheel of gedeeltelijk) gebouwd vóór 1998 en bijgevolg vinden we in meerdere gebouwen
asbest terug. Dit asbest bevindt zich meestal in een ‘hechtgebonden’ vorm, waarbij de vezels niet vrij kunnen komen en ze geen gevaar vormen. Enkel de microscopisch kleine asbestvezels die in de lucht vrijkomen en kunnen ingeademd worden, kunnen op langere termijn voor gezondheidsschade zorgen. Het risico is beïnvloed door de blootstellingsfrequentie en -duur, en door de soort en de concentratie van de vezels.

In de meeste gevallen betekent een beheersplan dan ook dat het asbest onberoerd gelaten wordt, soms dient het ingekapseld of gefixeerd te worden, en slechts in uitzonderlijke gevallen moet het verwijderd worden. Omdat het verwijderen van asbest zeer duur is en omdat er voldoende veiligheid bereikt wordt door de andere maatregelen wordt dit maar beperkt toegepast.

Bij een beheersplan wordt er voorzien dat alle aanwezige asbest geen risico vormt, doordat het hechtgebonden is of op een andere manier beschermd wordt. Werkzaamheden waarbij asbesthoudend materiaal beschadigd wordt en er deeltjes kunnen vrijkomen moeten vermeden worden. Het betreft hier boren, zagen, breken, slijpen… van deze materialen. Waar dit niet kan vermeden worden doen we een beroep op een ‘erkend verwijderaar’ die het asbest zal verwijderen onder omstandigheden die geen gevaar opleveren voor onze werknemers.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 15 januari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: