Aanpak spijbelaars

Vraag Karlijn Deene

In Gent is sinds 2008 een Actieplan Spijbelen van kracht. Scholen worden verondersteld spijbelaars die 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig zijn te melden bij de politie. Voor kinderen uit de lagere school kan dit sneller, met name wanneer er sprake is van een problematische opvoedingssituatie. De jongeren krijgen vervolgens een anti-spijbelcontract voorgeschoteld. In geval van niet-naleving wordt een proces-verbaal ‘niet naleving van de leerplicht’ opgemaakt. De verdere opvolging is dan voor het parket en eventueel het Comité Bijzondere Jeugdzorg, de Bemiddelingscommissie of de politierechtbank.

In onder meer Leuven en Oostende lopen gelijkaardige actieplannen, maar de aanpak is op een aantal punten toch een stuk strikter. Zo worden in Oostende spijbelaars al na 11 halve dagen ongewettigde afwezigheid gemeld. In Leuven kiezen politie en parket voor grootscheepse periodieke controleacties waarbij onaangekondigd huisbezoeken bij spijbelaars worden afgelegd; zowel politie als parket tonen zich tevreden over de resultaten van de nieuwe aanpak.

1. Komt er ook in Gent een strengere aanpak (v.b. melden van spijbelaars na 11 halve dagen afwezigheid)?
2. Komen er in Gent in samenwerking met het parket ook onaangekondigde huisbezoeken bij spijbelaars?

Antwoord burgemeester Termont

Komt er ook in Gent een strengere aanpak (v.b. melden van spijbelaars na 11 halve dagen afwezigheid?

De aanpak van de spijbelproblematiek in het gerechtelijk arrondissement Gent staat beschreven in de omzendbrief 7 van het parket Gent. Het spijbelplan is van toepassing sedert 2008. Er is voorlopig geen enkel initiatief vanuit het parket Gent gekend dat enige wijziging aan het bestaand spijbelplan inhoudt.

Komen er in Gent in samenwerking met het parket ook onaangekondigde huisbezoeken bij spijbelaars?

Het spijbelplan, zoals het toegepast wordt in het gerechtelijk arrondissement Gent, is in feite gebaseerd op een efficiënte communicatie tussen de betrokken actoren. Onaangekondigde huisbezoeken met als doel de aanwezigheid van de schoolplichtige na te gaan zijn dan ook niet aan de orde. De opbouw van het spijbeldossier bestaat onder meer uit een huisbezoek waarbij het onder meer de bedoeling is de opvoedingsomstandigheden te contextualiseren.

Datum tussenkomst: 

maandag, 29 juli, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: